Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Electronist Întreținere
Cerințe

• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:mecatronică, electronică, electrotehnică
• Cunoștințe operare pc și pachet MS-Office
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități

• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate.
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice
• Citeşte şi interpretează corect schema electrică;
• Pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării acesteia

Strungar Întreţinere
Cerințe

• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunostințe de utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunostințe de desen tehnic;
• Cunostințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare
• Tehnici de măsură și control
• Tipuri de mașini(CNC), echipamente și caracteristicile funcționale specifice.

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operațiii, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru, să respecte complet toate prescripțiile (regimul de așchiere, sculele, dispozitivele, etc.)
• Să prelucreze cu mașina piese de diferite forme și mărimi aducandu-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafată specificate.
• Să întrețina și să utilzeze corespunzator mașinile unelte, SDV-uri, instrumentele de măsură și control.
• Să verifice calitatea pieselor executate.
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii.
• Să respecte atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior.
• Să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în munca, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare a acestora.
• Să participe la formele de pregatire profesională continua.

Specialist în domeniul calităţii (DE- Leitungen)
Cerințe

• Absolvent de studii tehnice superioare;
• Experienţă profesională în domeniul asigurării calităţii sau capacitate de adaptare rapidă la specificul domeniului;
• Cunoaşterea cerinţelor normelor VDA 6.1, ISO 9001- 2000, ISO TS 16 949- 2009;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Cunoaşterea softului qs- STAT- constituie avantaj;
• Bune competenţe de comunicare în limba engleză sau/ şi germană;
• Specialist in the Quality field (DE- Leitungen).

Responsabilități

• Întreţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii conform reglementărilor ISO/TS 16949- 2009 şi a volumelor VDA;
• Colaborarea la introducerea şi punerea în practică a sistemului de management al calităţii în toate domeniile;
• Colaborarea la supravegherea acţiunilor privind calitatea;
• Colaborarea la întocmirea documentaţiei necesare cu privire la calitate;
• Asigurarea datelor din rezultatele QM relevante (arhivarea, scanarea şi păstrarea datelor referitoare la indicii de capabilitate şi de proces);
Urmăriea acţiunilor corective/ preventive rezultate din: audituri interne şi externe, reclamaţii ale clienţilor, FMEA;
• Distribuirea documentelor relevante privind calitatea;
• Prelucrarea şi urmărirea statistică a proceselor, Cmk şi Cpk.

Economist (FI)
Cerințe

• Studii superioare în domeniul financiar;
• Experiență în domeniul financiar-contabil reprezintă un avantaj;
• Capacitate de a lucra cu baze de date, excel;
• Cunoștințe de limba engleză (nivel mediu);
• Limba germană/ franceză constituie un avantaj;

Responsabilități

• Abordarea anumitor aspecte de ordin financiar din punct de vedere: contabil, fiscal, controlling;
• Menținerea și actualizarea informațiilor relevante în baza de date;
• Urmărirea proceselor de ordin fiscal și legal;
• Planificarea și analizarea situațiilor existente precum și elaborarea de soluții, stabilirea de rapoarte;
• Menținerea contactului cu departamentele interne dar și cu sediul central;
• Oferirea de suport în crearea bilanțului anual.

Responsabil Gestiunea Substanțelor Chimice
Cerințe

• Studii superioare în domeniul Chimie
• Cunoșterea legislației specifice: Legea 360/2003, HG 804/2007, HG 1218/2006, OUG 121/2006, HG 1408/2008, Reg. CE 1272/2008, Reg. CE 1907/2006
• Cunoștințe foarte bune de Limba engleză și /sau germană,
• Operare PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Cunoașterea standardelor ISO 14001, OHSAS 18001 – constituie avantaj

Responsabilități

• Inventariază substanţele chimice utilizate în amplasamentele Organizaţiei, întocmeşte si actualizează periodic Lista substanțelor chimice utilizate
• Se asigura de existenţa ultimelor revizii in vigoare ale fişelor cu date de siguranta (FDS) cuprinse in „Lista substanţelor chimice” utilizate în cadrul Organizaţiei şi îndosariază aceste fişe în Dosarul electronic cu FDS, disponibil părţilor interesate din Organizaţie. Se asigura ca Fisele cu date de siguranta sunt disponibile la locurile de munca unde se utilizeaza substantele chimice, la locurile unde se stocheaza substantele chimice si la punctele de acces pe locatia Organizatiei
• În baza informațiilor din FDS, a cerințelor legale în vigoare și a altor criterii specifice, evaluează/aprobă spre utilizarea substanțe noi la cererea departamentelor interne sau propune înlocuirea unor substanțe ca urmare a apariției unor restricții de utilizare.
• Elaborează Instrucțiuni Minime de Securitate (IMS) pentru diferite categorii de substanțe și se asigură că acestea sunt disponibile la locul de utilizare.
• Asigură instruirea angajaților implicați în utilizarea, manipularea și stocarea substanțelor chimice
• Se asigură prin instruirea adecvată și verificări interne ca să respecte procedurile în vigoare referitoare la utilizarea substanțelor chimice, ca Instrucțiunile Minime de Securitate, regulile de manipulare, depozitare sunt cunosute și respectate. Transmite către Autorități (Mediu, ISU, APM, ANA) lista substanțelor chimice utilizate, declarațiile/informările în conformitate cu cerințele legale specifice
• Efectuează verificari și audituri interne, participă la auditurile externe.
• Realizează / urmarește realizarea măsurilor necesare închiderii neconformităților și/sau recomandărilor auditorilor externi.

Operator CNC (PR)
Cerințe

• Studii medii sau profesionale;
• Experienţă în domeniu;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe de programare si operare CNC;
• Cunoştinţe în deformarea materialelor la rece;
• Cunoaşterea unei limbi străine (engleză sau germană) constituie un avantaj.

Responsabilități

• Efectuarea de activităţi de echipare;
• Punerea la dispoziţie a documentaţiei: se verifică documentaţia la erori, valabilitatea si integralitatea (exemplu: desenele, planurile de execuţie, planurile de verificare);
• Verificarea la recepţie a sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor, cât şi a pieselor de uzură;
• Pregătirea sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor;
• Supravegherea şi deservirea maşinilor / utilajelor;
• Corectarea setărilor maşinilor / utilajelor;
• Inlăturarea erorilor la funcţionare;
• Verificarea reperelor: respectarea cotelor şi a integralităţii, rezultatele verificărilor fiind documentate;
• Efectuarea activităţilor de service şi întreţinere (exemplu: schimbul comutatoarelor);
• Participarea la organizarea activităţii de grup, la elaborarea standardelor de performanţă.

Sef Birou Calitate (QM)
Cerințe

• Studii superioare în domeniul tehnic
• Experienţă în domeniul calităţii minim 2-3 ani
• Experienţă în a conduce oameni minim 2 ani
• Calificare de auditor – managementul calităţii
• Cunoaşterea normelor ISO/TS 16949 – 2009 şi a reglementărilor Special terms aplicabile.
• Cunoştinţe de tehnici statistice,metode referitoare la calitate şi cunoştinţe de operare pe calculator.
• Potential de a avansa pe un post de sef de birou intr- un timp scurt
• Cunostinte de limba engleză şi/sau germană la nivel avansat

Responsabilități

• Colaborarea la introducerea şi punerea în practică a sistemului de management al calităţii în toate domeniile
• Evaluarea capabilităţii furnizorilor din punct de vedere al calităţii.
• Colaborarea şi supravegherea acţiunilor cu privire la calitate
• Colaborarea la întocmirea planului de control, FMEA şi a documentelor referitoare la calitate.
• Ţine evidenţa litigiilor şi a proceselor în curs
• Elaborarea de norme pentru realizarea auditului de proces şi produs.
• Planificarea şi realizarea auditelor de sistem.
• Colaborarea la planificarea costurilor precum şi verificarea şi supravegherea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne.
• Recunoaşterea potenţialelor angajatilor şi transmiterea superiorului propunerile de promovare a acestora.
• Supravegherea respectării măsurilor de protecţie a muncii şi mediului.Instruirea angajatilor din subordine.
• Colaborarea la planificarea costurilor precum şi verificarea şi supravegherea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne.
• Întocmirea matricii de calificare si a planului de instruire.

Specialist IT Cross Function Applications

Cerinţe:

•Studii superioare IT;
•Experiență de lucru pentru suport in domeniul office (operare PC) și în rețele de calculatoare- avantaj
•Project Management în proiecte de implementare aplicaţii sau sisteme IT
•Experiență de lucru cu Microsoft Sharepoint reprezintă un avantaj
•Model de lucru bazat pe furnizare servicii IT corespunzătoare cerinţelor de business- cerinţă obligatorie
•Administrare şi dezvoltare Share Point- avantaj
•Instalare și configurare Microsoft Windows System Operation
•Administrare Windows Server, Securitate informații- avantaj;
•Operare Microsoft Office (Excel, Word, Powerpoint)- cerinţă obligatorie;
•Programare WEB (HTML, JAVA, PHP)- avantaj;
•Engleză sau Germană nivel mediu sau avansat;
Responsabilităţi:

•Administrare, Intreţinere şi Suport pentru aplicații Cross Function.
-Administrare servere și management profile utilizatori;
-Administrare clienți și integrare în platforma standard locală;
-Administrare servicii furnizori conform contracte de suport;
•Incident Management
•Colaborare cu departamentele pentru definire cerinţe şi soluţii pentru aplicaţii noi sau schimbare aplicaţii existente:Change management şi Project management.
•Administrare şi dezvoltare platformă locală şi centrală SharePoint
•Intreţinere pagină web STC, platforma Who is Who si alte aplicaţii internet.

Electrician Întreținere

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:lacatușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Supervizor pentru remanufacturarea/dezasamblarea ansamblului cutiei de viteze (REMAN)
Cerințe

• Studii superioare de inginerie sau ucenicie pe post de maistru;
• Excelente abilități interpersonale, abilități de conducere;
• Limba engleză sau germană la nivel avansat;
• Cunoștințe despre remanufacturare;
• Cunoștințe MS-Office la nivel avansat;
• Experiență relevantă în domeniu.

Responsabilități

• Configurarea unei noi operatiuni de serie mică pentru remanufacturarea cutiilor de viteze;
• Conducerea unei echipe de remanufacturare cutii de viteze, inclusiv angajarea și selectarea noii forțe de muncă;
• Responsabilitate pentru cantitatea și calitatea producției (asamblare și dezasamblare);
• Coordonarea problemelor cuprinzătoare;
• Pregătirea planurilor de capacitate, programe de schimbare și a planurilor de buget;
• Pregătirea ședințelor zilnice de producție și soluționarea problemelor structurale;
• Analiza viitoarelor cantități de producție, a noilor linii de producție și impactul acestora asupra echipamentului;
• Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței proceselor de remanufacturare existente;
• Instruirea noilor angajați.

Inginer planificare prelucrări mecanice
Cerințe

• Studii în domeniul ingineriei (TCM, Mecanică, Autovehicule Rutiere, Mecatronică, Design Industrial, Ingineria Transporturilor);
• Cunoștințe bune de proiectare asistată de calculator – CAD. (AutoCAD, Siemens NX – constituie avantaj);
• Cunoștințe bune utilizare PC-Office :  Microsoft-Office (Excel, Power Point, Word);
• Limbi străine: engleza la nivel conversațional, limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe specifice: proiectare echipamente mecanice, cunoștințe de proces tehnologic de fabricație componente mecanice și managementul proiectului – constituie avantaj;
• Soft skills: capacitate de integrare, spirit de echipă, inițiativă, independență, responsabilitate, flexibilitate, disponibilitate pentru deplasări în străinătate.

Responsabilități

• Crearea de procese tehnologice, tehnologii de execuție pentru componente fabricate prin procese de prelucrări mecanice și a tehnologiei de control și asigurare a calității a acestor componente;
• Crearea proceselor de flux de material , a layout-urilor liniilor de fabricație;
• Managementul proiectului și controlling: controlul costurilor și al termenelor din cadrul proiectelor în care este implicat;
• Coordonarea responsabilă și supravegherea proiectului, inclusiv comunicarea între departamentele implicate in proiect;
• Structurarea proiectelor și temelor după criteriile legislației de mediu, profitabilității , asigurării calității și producției;
• Derularea comercială a proiectului: strângerea și evaluarea ofertelor, în colaborare cu departamentele interne;
• Supervizarea proiectului până în momentul implementării sale și oferirea de suport după.

Inginer planificator asamblare
Cerințe

• Studii în domeniul ingineriei (TCM, Mecanică, Autovehicule Rutiere, Mecatronică, Design Industrial, Ingineria Transporturilor);
• Cunoștințe bune de desen tehnic și proiectare asistată de calculator – CAD. (AutoCAD, Siemens NX );
• Cunoștințe bune utilizare PC-Office :  Microsoft-Office (Excel, Power Point, Word);
• Limbi străine: engleza la nivel conversațional, limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe specifice: proiectare echipamente mecanice, cunoștințe de proces tehnologic de fabricație componente mecanice și managementul proiectului – constituie avantaj;
• Soft skills: capacitate de integrare, spirit de echipă, inițiativă, independență, responsabilitate, flexibilitate, disponibilitate pentru deplasări în străinătate.

Responsabilități

• Crearea de procese tehnologice, tehnologii de asamblare pentru cutiile de viteză;
• Crearea proceselor de flux de material , a layout-urilor liniilor de fabricatie;
• Managementul proiectului și controlling: controlul costurilor și al termenelor din cadrul proiectelor în care este implicat;
• Coordonarea responsabilă și supravegherea proiectului, inclusiv comunicarea între departamentele implicate în proiect;
• Structurarea proiectelor și temelor după criteriile legislației de mediu, profitabilității , asigurării calității și producției;
• Derularea comercială a proiectului: strângerea și evaluarea ofertelor, în colaborare cu departamentele interne;
• Supervizarea proiectului până în momentul implementării sale și oferirea de suport după.

Inginer planificare sisteme si procese de mediu
Cerințe

• Studii în domeniul ingineriei industriale (echipamente pentru instalații industriale, construcții de mașini, mecanică, ingineria mediului);
• Cunoştinţe bune de desen tehnic şi de proiectare asistată de calculator – CAD;
• Cunoștințe IT: MS-Office (Excel, Power Point) la nivel mediu;
• Limbi străine: limba engleză la nivel conversaţional, limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe specifice: experiență în proiectarea și contrucţia sistemelor industriale, precum și în managementul proiectului constituie avantaj;
• Soft skills: capacitate de integrare și spirit de echipă, independență, inițiativă, responsabilitate, flexibilitate, disponibilitate pentru deplasări în străinătate.

Responsabilități

• Managementul proiectului și controlling: controlul costurilor și al termenelor din cadrul proiectelor în care este implicat;
• Raportarea periodică a statusului proiectelor în ședințele de management;
• Coordonarea responsabilă a şantierului şi supravegherea proiectului, inclusiv comunicarea între departamentele implicate în proiect;
• Structurarea proiectelor și temelor după criteriile legislației de mediu, profitabilității, asigurării calității și producției;
• Derularea comercială a proiectului: strângerea şi evaluarea ofertelor, în colaborare cu departamentele interne.