Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Inginer Tratament Termic (PI)

 

Cerințe

• Studii superioare în domeniul tehnic (TCM/ Sisteme și Echipamente Termice/ Ingineria Materialelor)
• Cunoștințe despre proprietățile materialelor (oțeluri de: construcție, scule și refractare, etc)
• Cunoștințe solide în procesele de tratament termic: carburare; cementare, călire inductivă, nitrocarburare
• Experiența în domeniu constituie avantaj
• Cunoștințe de limba engleză (minim B1)
• Cunoștințele de limba germană constituie avantaj

Responsabilități

• Asigură funcționarea continuă a cuptoarelor/instalațiilor împreună cu maistrul din producție
• Colaboreză cu maistrul din producție la planificarea retrofitului/reviziilor utilajelor
• Localizeză/investighează și să remedieze defectele la utilaje în cazul apariției perturbațiilor
• Elaboreză măsuri și  instrucțiuni de prevenție a defectărilor

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experientață în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Inchide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

Electronist Întreținere (MNT)
Cerințe

• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:mecatronică, electronică, electrotehnică
• Cunoștințe operare pc și pachet MS-Office
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități

• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Remediază eventualele defecte şi prezintă lucrarea pentru recepţie persoanelor abilitate.
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice
• Citeşte şi interpretează corect schema electrică;
• Pune sub tensiune instalaţia şi utilizează aparate, tehnici şi proceduri specifice pentru verificarea funcţionării acesteia

Strungar Întreţinere (MNT)
Cerințe

• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunostințe de utilizarea şi întreţinerea SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunostințe de desen tehnic;
• Cunostințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare
• Tehnici de măsură și control
• Tipuri de mașini(CNC), echipamente și caracteristicile funcționale specifice.

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operațiii, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru, să respecte complet toate prescripțiile (regimul de așchiere, sculele, dispozitivele, etc.)
• Să prelucreze cu mașina piese de diferite forme și mărimi aducandu-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafată specificate.
• Să întrețina și să utilzeze corespunzator mașinile unelte, SDV-uri, instrumentele de măsură și control.
• Să verifice calitatea pieselor executate.
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii.
• Să respecte atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior.
• Să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în munca, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare a acestora.
• Să participe la formele de pregatire profesională continua.

Specialist în domeniul calităţii (DE- Leitungen)
Cerințe

• Absolvent de studii tehnice superioare;
• Experienţă profesională în domeniul asigurării calităţii sau capacitate de adaptare rapidă la specificul domeniului;
• Cunoaşterea cerinţelor normelor VDA 6.1, ISO 9001- 2000, ISO TS 16 949- 2009;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Cunoaşterea softului qs- STAT- constituie avantaj;
• Bune competenţe de comunicare în limba engleză sau/ şi germană.

Responsabilități

• Întreţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii conform reglementărilor ISO/TS 16949- 2009 şi a volumelor VDA;
• Colaborarea la introducerea şi punerea în practică a sistemului de management al calităţii în toate domeniile;
• Colaborarea la supravegherea acţiunilor privind calitatea;
• Colaborarea la întocmirea documentaţiei necesare cu privire la calitate;
• Asigurarea datelor din rezultatele QM relevante (arhivarea, scanarea şi păstrarea datelor referitoare la indicii de capabilitate şi de proces);
Urmăriea acţiunilor corective/ preventive rezultate din: audituri interne şi externe, reclamaţii ale clienţilor, FMEA;
• Distribuirea documentelor relevante privind calitatea;
• Prelucrarea şi urmărirea statistică a proceselor, Cmk şi Cpk.

Responsabil Gestiunea Substanțelor Chimice (EHS)
Cerințe

• Studii superioare în domeniul Chimie
• Cunoșterea legislației specifice: Legea 360/2003, HG 804/2007, HG 1218/2006, OUG 121/2006, HG 1408/2008, Reg. CE 1272/2008, Reg. CE 1907/2006
• Cunoștințe foarte bune de Limba engleză și /sau germană,
• Operare PC (Microsoft Word, Excel, Outlook)
• Cunoașterea standardelor ISO 14001, OHSAS 18001 – constituie avantaj

Responsabilități

• Inventariază substanţele chimice utilizate în amplasamentele Organizaţiei, întocmeşte si actualizează periodic Lista substanțelor chimice utilizate
• Se asigura de existenţa ultimelor revizii in vigoare ale fişelor cu date de siguranta (FDS) cuprinse in „Lista substanţelor chimice” utilizate în cadrul Organizaţiei şi îndosariază aceste fişe în Dosarul electronic cu FDS, disponibil părţilor interesate din Organizaţie. Se asigura ca Fisele cu date de siguranta sunt disponibile la locurile de munca unde se utilizeaza substantele chimice, la locurile unde se stocheaza substantele chimice si la punctele de acces pe locatia Organizatiei
• În baza informațiilor din FDS, a cerințelor legale în vigoare și a altor criterii specifice, evaluează/aprobă spre utilizarea substanțe noi la cererea departamentelor interne sau propune înlocuirea unor substanțe ca urmare a apariției unor restricții de utilizare.
• Elaborează Instrucțiuni Minime de Securitate (IMS) pentru diferite categorii de substanțe și se asigură că acestea sunt disponibile la locul de utilizare.
• Asigură instruirea angajaților implicați în utilizarea, manipularea și stocarea substanțelor chimice
• Se asigură prin instruirea adecvată și verificări interne ca să respecte procedurile în vigoare referitoare la utilizarea substanțelor chimice, ca Instrucțiunile Minime de Securitate, regulile de manipulare, depozitare sunt cunosute și respectate. Transmite către Autorități (Mediu, ISU, APM, ANA) lista substanțelor chimice utilizate, declarațiile/informările în conformitate cu cerințele legale specifice
• Efectuează verificari și audituri interne, participă la auditurile externe.
• Realizează / urmarește realizarea măsurilor necesare închiderii neconformităților și/sau recomandărilor auditorilor externi.

Inspector Resurse Umane (RU)

 

Cerințe

• Studii superioare
• Experiență profesională în domeniul administrare personal/recrutare/selecție/dezvoltare de personal – constituie avantaj
• Studii superioare – studii in domeniul socio-uman (psihologie/sociologie) constituie avantaj
• Cunoașterea legislația muncii referitoare la întocmirea și păstrarea documentelor de personal
• Cunoașterea unei limbi străine – engleză sau germană, nivel avansat
• Cunoștințe operare PC

 Responsabilități

• Întocmirea și păstrarea dosarelor de personal. Înregistrarea contractelor în registrul special de evidență. Verificarea valabilității și conformității documentelor cuprinse în dosarul de personal și completarea acestora în caz de necesitate
• Întocmirea și transmiterea documentelor solicitate de autorități în caz de angajare/decontare de personal sau modificări contractuale
• Ţinerea evidenţei necesarului de personal şi a  personalului în curs de angajare

Inginer planificare (PL)

 

Ești un inginer pasionat de industria automotive? Este motorul cel care îți face inima să bată mai repede? Ti-ar plăcea să lucrezi într-un mediu de lucru internațional într-o companie care îți oferă posibilitatea de a lucra în străinătate? Dacă raspunsul este DA, noi îți putem oferi cea mai bună posibilitate de dezvoltare persoanlă și profesională.
Căutăm 10 ingineri care să se alature echipei departamentului Planificare din Sebeș, pentru diferite tipuri de planificare tehnică (asamblare, producție, fluxul materialelor, layout).

Vino și alătură-te nouă! Fă parte din planificarea producției noii generații de motoare din întreaga lume.

Cerinţe:

• Studii superioare tehnice (licență/ master) în Inginerie Mecanică/ Electromecanică/ Inginerie Industrială / Managementul producției sau o altă specializare similară;
• Limba engleză – nivel avansat; Limba germană constituie un avantaj;
• Experiență de lucru în producție, asamblare, logistică, management de proiect sau design într-o companie automotive sau producție, constituie avantaj;
• Disponbilitate la deplasări în străinătate pe termen mediu-lung;
Soft skills
• Abilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu intercultural (experiența internațională este un avantaj);
• Autonomie, flexibilitate, bună capacitate de auto-organizare, abilități de comunicare și tenacitate;
• Cunostinte PC bune: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Cunoștințe de bază de software CAD și desene tehnice.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experientață în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Inchide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

Inginer Automatist (MNT)

Cerințe

• Pregăgtire tehnică în domeniul automatizării și calculatoarelor
• Cunoştinţe solide de pneumatică, hidraulică, electricitate;
• Cunoștințe în domeniul PLC-urilor și a calculatoarelor de proces reprezintă un avantaj;
• Bune cunoştinţe de limba engleză şi/sau germană;
• Seriozitate, spirit de observaţie şi analiză tehnică.

Responsabilități

• Gestionarea tuturor echipamentelor și a componentelor acestora din domeniul IT
• Asigurarea comunicării cu producătorii și furnizorii stăini în scopul rezolvării problemelor ce apar la liniile de montaj
• Prezintă rapoarte referitoare la starea utilajelor,în ceea ce privește partea de automatizare
• Utilizează metode cuprinse în conceptul Mentenanței predictive pentru evaluarea stării echipamentelor.

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:lacatușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Supervizor pentru remanufacturarea/dezasamblarea ansamblului cutiei de viteze (REMAN)
Cerințe

• Studii superioare de inginerie sau ucenicie pe post de maistru;
• Excelente abilități interpersonale, abilități de conducere;
• Limba engleză sau germană la nivel avansat;
• Cunoștințe despre remanufacturare;
• Cunoștințe MS-Office la nivel avansat;
• Experiență relevantă în domeniu.

Responsabilități

• Configurarea unei noi operatiuni de serie mică pentru remanufacturarea cutiilor de viteze;
• Conducerea unei echipe de remanufacturare cutii de viteze, inclusiv angajarea și selectarea noii forțe de muncă;
• Responsabilitate pentru cantitatea și calitatea producției (asamblare și dezasamblare);
• Coordonarea problemelor cuprinzătoare;
• Pregătirea planurilor de capacitate, programe de schimbare și a planurilor de buget;
• Pregătirea ședințelor zilnice de producție și soluționarea problemelor structurale;
• Analiza viitoarelor cantități de producție, a noilor linii de producție și impactul acestora asupra echipamentului;
• Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței proceselor de remanufacturare existente;
• Instruirea noilor angajați.