Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Controlor Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent de studii medii  sau postliceale;
• Experiența în domeniul asigurării calității – constituie avantaj;
• Cunoștințe cu privire la tehnicile de măsurare și control – constituie avantaj;
• Cunoștințe tehnice minime în domeniul prelucrării prin așchiere.

Responsabilităţi

• Măsoară cote de lungimi, diametre interioare, exterioare, cote peste dinți și canale de pană;
• Verifică aspectul pieselor prin compararea cu piese etalon;
• Înregistrează rezultatele măsurătorilor și al verificărilor;
• Completează fișele de însoțire a loturilor de piese;
• Depozitează piesele pentru a fi transportate de atelierul de conservare și ambalare.

Contabil (FI)

Cerințe

• Studii superioare economice;
• Experiență în domeniul contabil;
• Cunoștințe privind legislația în vigoare;
• Bune cunoștințe de limba engleză și/sau germană;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.

Responsabilități

• Înregistrare JC servicii externe;
• Procesare și înregistrare Jurnale Bancare;
• Înregistrare salarii, tickete de masă și burse școlare;
• Compensări TVA;
• Anunțuri de refacturare;
• Întocmire raportări statistice lunare, trimestriale, anuale;
• Întocmire bonuri de consum aferente înregistrării în 604;
• Evidența lunară a conturilor 408, 409, 473;
• Genesys;
• Închidere facturi în Share Point;
• Evidența și înregistrare credite DAG;
• Înregistrare modificări capital social.

Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Asistent Manager (PI)

Cerințe

• Absolvent studii superioare;
• Experienţa în cadrul unei poziţii similare – constituie avantaj;
• Bune cunoștințe de operare PC (pachetul MS Office);
• Competenţe avansate de comunicare în limba engleză (citit, scris şi vorbit), limba germană constituie avantaj;
• Competenţe transversale: prioritizare a sarcinilor, pro – activitate, conştiinciozitate, asertivitate şi gândire structurată.

Responsabilități

• Înregistrarea documentelor intrate în cadrul departamentului;
• Păstrarea evidenței documentelor specifice angajaţilor și altele specifice activităţilor departamentului;
• Prelucrarea email-urilor primite;
• Recepţionarea / distribuirea telefoanelor;
• Întocmirea tabelelor, prezentărilor şi evaluărilor;
• Administrarea materialelor de birotică;
• Organizarea delegaţiilor pentru personalul din cadrul departamentului;
• Deservirea aparaturii de birou (ex. fax, copiator ), iar în caz de defectare, dispunerea reparării acesteia;
• Asigurarea activității de protocol în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerințele zilnice;
• Asistarea directorului departamentului în probleme de comunicare, documentare și coordonare internă și externă.

Inginer Proiectant (CT)

Cerințe

• Studii superioare tehnice de specialitate;
• Experiență profesională în domeniul tehnic – constituie avantaj;
• Cunoștințe temeinice în următoarele domenii: studiul  materialelor, rezistența materialelor,  toleranțe și ajustaje, organe de mașini , tratamente termice şi dispozitive;
• Cunoștințe avansate în utilizarea aplicațiilor CAD (de preferat Siemens NX );
• Cunoștințe tehnice medii în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunoștințe de limba engleză și/sau germană la nivel avansat.

Responsabilități

• Proiectarea de  piese, dispozitive mecanice și linii de montaj în programul Siemens NX;
• Întocmirea caietelor de sarcini pentru servicii de automatizare (electronică, mecanică, pneumatică) și a documentației tehnice necesară realizării proiectelor;
• Asistență tehnică la montajul dispozitivelor proiectate;
• Gestionarea procedurilor de obținere certificare CE.

Inginer Tratament Termic (PI)

 

Cerințe

• Studii superioare în domeniul tehnic (TCM/ Sisteme și Echipamente Termice/ Ingineria Materialelor);
• Cunoștințe despre proprietățile materialelor (oțeluri de: construcție, scule și refractare, etc);
• Cunoștințe solide în procesele de tratament termic: carburare; cementare, călire inductivă, nitrocarburare;
• Experiența în domeniu constituie avantaj;
• Cunoștințe de limba engleză (minim B1);
• Cunoștințele de limba germană constituie avantaj.

Responsabilități

• Asigură funcționarea continuă a cuptoarelor/instalațiilor împreună cu maistrul din producție;
• Colaboreză cu maistrul din producție la planificarea retrofitului/reviziilor utilajelor;
• Localizeză/investighează și să remedieze defectele la utilaje în cazul apariției perturbațiilor;
• Elaboreză măsuri și  instrucțiuni de prevenție a defectărilor.

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Responsabil de mediu (EHS)

Cerințe

• Studii superioare tehnice de profil;
• Cunoașterea limbii Engleze la nivel avansat;
• Cunoștințe avansate operare PC;
• Experienţă profesională în domeniul managementului de mediu, legislației de mediu, legislației în domeniul protecției mediului, cunoștințe privind procesele de fabricație specifice companiei – constituie avantaj;
• Aptitudini și deprinderi necesare: aptitudini de comunicare, transmitere de informații, culegere date, clasificare și interpretare a informațiilor.
Responsabilități

• Întocmirea și transmiterea către autoritățile competente a raportărilor lunare/ semestriale /anuale , conform cerințelor legale;
• Culegerea de date și întocmirea documentațiilor necesare obținerii/revizuirii autorizațiilor de mediu / gospodărirea apelor;
• Realizează / urmărește realizarea măsurilor impuse prin autorizațiile de mediu și de gospodărire a apelor;
• Susținerea controalelor efectuate de autorități;
• Realizează / urmărește realizarea măsurilor impuse prin procesele verbale de control;
• Întocmirea  / actualizarea / întreținerea documentației de sistem de management de mediu (proceduri, instrucțiuni, evaluări de risc de mediu, etc.);
• Efectuează auditurile interne de mediu și întocmește documentele necesare;
• Pregătește programul de management și  analiza anuală de management de mediu;
• Pregătește și susține auditurile de certificare / supraveghere a sistemului de management de mediu;
• Realizează / urmărește realizarea măsurilor necesare închiderii neconformităților  și/sau recomandărilor auditorilor externi;
• Gestionarea deșeurilor;
• Elaborează, întreține și îmbunătățește sistemele de monitorizare a consumului de resurse naturale și energetice.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Inginer de sistem TEC HUB-Managementul Sculelor (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice in domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților;
•Cunoștințe în domeniul construcțiilor de masini și utilaje;
•Cunoștințe în evaluarea desenelor tehnice;
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare strânsă cu departametele de management al sculelor din Germania;
•Dispunerea mijloacelor de productie necesare instalațiilor și monitorizarea logistică a acestora, managementul capacitatilor;
•Alegerea noi furnizori de scule, compararea și alegerea lor  pe baza indicatorilor financiari și de calitate;
•Managementul documentarii privind sculele;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor legate de scule folosind desenele tehnice în CAD și datele mașinilor;
•Dispunerea și monitorizarea managementului sculelor pentru domenii diferite, precum și documentarea în privința modificării sculelor și optimizărilor;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor cu ajutorul calculelor, comunicarea rezultatelor în rețeaua digitală a firmei

Inginer de sistem TEC HUB-Fabrica de Prototipuri (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice în domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare cu Fabrica de Prototipuri din cadrul Daimler;
•Evaluarea conceptelor de montaj, elaborarea propunerilor, introducerea de măsuri;
•Însoțirea și efectuarea proceselor digitale de Packaging în stransă colaborare cu fabricile de prototipuri;
•Participarea la discuții cu angajații din fabricile Powertrain;
•Evaluarea produselor prin testările de impact pentru a verifica fezabilitatea acestora;
•Efectuarea necesarului de acțiuni și stabilirea acestora împreună cu persoanele responsabile de tipurile de produse din Fabrica de Prototipuri;
•Prelucrarea datelor (din programele speciale) și comunicarea rezultatelor în rețeaua digitala a firmei;

Șef Birou Logistică (LO)

Cerințe

• Studii superioare;
• Experiență profesională minim 3 ani în domeniul logisticii sau domeniul tehnic;
• Experiență în management minim 2 ani;
• Cunoștințe despre modul de funcționare și întreținere a utilajelor, despre modul de aprovizionare a liniei, despre organizarea transporturilor;
• Cunoștințe limba germană/engleză nivel avansat.

 
Responsabilități

• Coordonarea activităților departamentului Logistică;
• Monitorizarea transporturilor în vederea efectuării importului, exportului, respectiv a transferului de marfă între diferite locații;
• Verficare și suport în direcția planificării producției, a dispoziției, a alimentării liniilor de producție pentru funcționarea acestora în condiții optime;
• Implicarea în rezolvarea reclamațiilor, găsirea unor soluții pentru evitarea pe viitor a acestora, participarea la sedințele de proiect și urmărirea activității persoanelor din departament implicate în diverse proiecte;
• Escaladare în caz de nerezolvare a unei probleme dintre angajații departamentului atât cu parteneri interni, cât și externi;
• Garantarea și optimizarea continuă a mobilizării personalului. Colaborarea la planificarea costurilor precum și verificarea și supravegherea dezvoltării costurilor și a cheltuielilor interne. În caz de depășire a bugetului alocat, elaborarea împreună cu superiorul a unor măsuri și punerea în practică a acestora;
• Stabilește graficul de punere în funcțiune și de transport a utilajelor, instalațiilor, mașinilor-unelte achiziționate din investiții;
• Purtarea de discuții cu personalul. Recunoașterea potențialului angajaților și transmiterea superiorului propunerile de promovare a acestora.
• Întocmirea matricii de calificare și a planului de instruire pentru angajați.

Maistru Prelucrări Mecanice (TA)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Inginer Calculații Tehnice (CT)

Cerințe

• Studii superioare profil tehnic sau tehnico-economic;
• Cunoscător a uneia dintre tehnologiile: injecție mase plastice, injecție cauciuc, ambutisare, turnare sub presiune, asamblare, sudură, electronică/electrotehnică;
• Experiență profesională într-un mediu de Inginerie/Producție reprezintă un avantaj;
• Managementul costurilor produsului, experiență pentru estimare și planificarea unui produs, abilități de negociere, reprezintă un avantaj;
• Competenţe transversale: auto-motivat, capabil să lucreze atât în cadrul unei echipe cât și individual;
• Trebuie să fie în măsură să comunice în mod eficient și să aibă o aptitudine pentru învățarea unor noi tehnici, metode și principii;
• Bune cunoștințe de operare pe calculator, baze de date, MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook);
• Cunoștințe avansate de limba engleză/germană.

 
Responsabilități

• Realizează analize tehnice/economice ale componentelor;
• Planifică procesele de fabricație;
• Realizează antecalculații ce servesc drept suport departamentului de achiziții și sprijină echipa de achiziții în procesul de negociere cu furnizorii;
• Efectuează analiza costurilor;
• Realizează verificări de plauzibilitate (descompuneri de costuri, oferte ale furnizorilor);
• Identifică și generează idei pentru reducerea costurilor și oferă suport la implementarea acestora;
• Colectează date tehnice și economice de la furnizori  în vederea dezvoltării/validării instrumentelor de calculații.