Sunteţi o persoană dinamică? Doriţi să creşteţi profesional într-o companie multinaţională? Doriţi să vă alăturaţi unei echipe de specialişti? Doriţi să dezvoltaţi o carieră de succes?
Atunci, vă invităm să depuneți CV-urile: Online la adresa www.stcu.ro (secțiunea oferta locuri de muncă - postare CV) Adresa recrutare@daimler.com Tel. 0372 491 302
Inginer Mecanic (PI)

Cerințe

• Studii superioare de specialitate în domeniu tehnic;
• Experiență profesională în domeniul mecanic constituie avantaj;
• Cunoștințe despre proprietățile materialelor (oțeluri de construcție, scule și refractare etc.);
• Cunoștințe în domeniul proceselor mecanice;
• Cunoştinţe de limbă engleză- nivel B2.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate;
• Planificarea şi stabilirea divizării personalului pe utilaje;
• Controlarea necesarului de materii prime şi dispunerea alocării acestora;
• Luarea de măsuri de remediere/găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Analizarea defectelor de calitate, a cauzelor rebuturilor şi elaborarea măsurilor pentru asigurarea preventivă a calităţii.

Inginer Calitate Reclamaţii Clienţi (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică, de preferat Inginerie Mecanică;
• Bune abilităţi în procesarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor;
• Buna abilităţi de comunicare;
• Bune cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
• Cunoştinţe medii Limba Germană, scris şi citit.

Responsabilităţi

• Efectuează analiza primară a componentelor şi subansamblelor presupuse neconforme, precum  şi a reclamaţiilor primite de la clienți;
• Contactul cu clienţii în ceea ce priveşte calitatea componentelor şi subansamblelor livrate (informare în cazul neconformităţilor, elaborare răspuns, etc.);
• Urmărirea implementării şi eficacităţii planelor de măsuri agreate cu clienţii;
• Prezentarea statusului reclamaţiilor primite de la clienţi în şedințele cu celelalte departamente;
• Gestionarea controalelor eşantionale ale componentelor şi subansamblelor;
• Răspunde de blocarea loturilor de componente şi subansamble suspecte în producţie şi în magazie;
• Urmăreşte efectuarea remedierilor loturilor de componente şi subansamble neconforme, precum şi aprobă ulterior folosirea acestora în  producţie  şi livrare către client;
• Urmăreşte returul loturilor de componente şi subansamble neconforme.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă Junior (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM- constituie avantaj;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă- constituie avantaj;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc- constituie avantaj;
• Operare avansata MS Office;
• Bune competenţe de comunicare în limba Engleză (nivel minim B1, scris- vorbit- citit)
• Aptitudini si deprinderi necesare: perseverenţă, rezolvarea de probleme, orientarea spre rezultat, lucrul in echipă, competenţe de prezentare, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice,  respectarea regulilor de SSM şi condiţii de lucru;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează evaluări de riscuri şi instrucţiuni specifice de SSM;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii: lăcătușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Operator CNC (PI)
Cerințe

• Studii medii sau profesionale;
• Experienţă în domeniu;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe de programare și operare CNC;
• Cunoştinţe despre deformarea materialelor la rece.

Responsabilități

• Verificarea documentaţiei la erori (exemplu: desenele, planurile de execuţie, planurile de verificare);
• Verificarea la recepţie a sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor, cât şi a pieselor de uzură;
• Pregătirea sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor;
• Supravegherea şi deservirea maşinilor / utilajelor;
• Corectarea setărilor maşinilor / utilajelor;
• Înlăturarea erorilor la funcţionare;
• Verificarea reperelor: respectarea cotelor şi a integralităţii, rezultatele verificărilor fiind documentate;
• Efectuarea activităţilor de service şi întreţinere (exemplu: schimbul comutatoarelor);
• Participarea la organizarea activităţii de grup, la elaborarea standardelor de performanţă.

Termist tratamentist (PR)

 

Cerințe

• Școala profesională sau un curs de calificare în domeniu;
• Experiență profesională în domeniul tratamentului termic;
• Cunoaşterea procedurilor specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametri funcționali ai utilajelor, agregatelor și SDV-urilor, precum şi documentația tehnică a acestora.
Responsabilități

• Efectuează finisarea și controlul final al produselor tratate;
• Execută operații de pregatire a semifabricatelor/pieselor destinate tratamentelor termice;
• Exploatează și întreține utilajele de tratament termic și termochimic;
• Execută tratarea termică și termochimică ;
• Își însușește și folosește întocmai planul de operații, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru.

Frezor CNC (PI, CT)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozivitele mașinii;
• Să utilizeze și sa întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control;
• Să programeze mașini CNC de frezat în 3 axe.

Strungar (PI)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozitivele mașinii;
• Să utilizeze și șă întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control.

Operator BMS (MNT)

Cerințe

• Studii medii tehnice în domeniul electromecanic;
• Experiență în domeniul echipamentelor și instalațiilor de furnizare utilități și sistemelor de încălzire , răcire și climatizare;
• Cunoștințe tehnice specifice domeniului, proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametri funcționali ai echipamentelor, instalațiilor și dispozitivelor specifice unității ;
• Cunoștințe despre prevederile și normativele aplicabile în domeniul de activitate ;
• Cunostinte operare PC și utilizare programe MS Office, MS Outlook.

Responsabilități

• Monitorizează prin intermediul BMS, funcționarea echipamentelor și instalațiilor, a dispozitivelor de siguranță, avertizare, control și comandă a sistemelor de încălzire răcire, climatizare și furnizare utilități , verificând și consemnând nivelul parametrilor funcționali , care asigură funcționarea normală a sistemelor și operează reglaje necesare pentru ajustarea parametrilor funcționali și remedierea disfuncționalităților care se produc în sistemele monitorizate;
• Supraveghează modul de funcționare a cazanelor de apă caldă și instalațiilor din centrala termică, monitorizând parametrii agentului termic și nivelul apei din cazane, parametrii combustibilului, caracteristicile fizico chimice ale agentului termic și starea sistemelor de siguranță și avertizare;
• În urma verificării modului de functionare a cazanelor de apa caldă și instalațiilor din centrala termică (valorile parametrilor agentului termic și nivelul apei din cazan, parametrii combustibilului) consemnează aceste date în registrul – jurnal de supraveghere, de minim 3 ori, pe parcursul programului său de lucru.
Consemnează în registrul – jurnal de supraveghere constatările privind starea cazanelor, a instalațiilor auxiliare, armăturilor, sistemului de automatizare , sistemelor de siguranță și avertizare, efectuate la preluarea serviciului, ora la care efectuează operațiile de verificare a armăturilor și instalațiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalației de automatizare din sistemul de protecție automată și operațiile principale în funcționarea cazanului, inclusiv constatările făcute, ora la care s-au produs anumite defecțiuni și/sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, precum și ora și modul de remediere a acestora, ora aprinderii și stingerii focului, operațiile principale privind tratarea apei;
• Ajustează nivelul parametrilor variabili și introduce noile valori, atunci când este necesar, asigurându-se că sistemele funcționează corect și cu respectarea parametrilor normali de funcționare;
• Efectuează verificări de rutină ale funcționării corecte a tuturor echipamentelor conectate la unitatea BMS de monitorizare și control;
• Înregistrează în baza de date ,valorile parametrilor funcționali ai echipamentelor din sistemele conectate la unitatea BMS, asigurând datele necesare pentru proiectele de îmbunătățire a eficienței energetice.

Inginer de sistem pentru standurile de probă TEC HUB (MNT)

Cerințe:

•Facultate cu profil tehnic sau pregatire profesională în domeniul tehnic, cu una din specializările:
-Tehnologia Construcțiilor de mașini
-Electrotehnică
-Mecatronică
-Tehnologia informațiilor
•Cunoștințe de bază în domeniul programării (C, C++)
•Sisteme și protocoale Buss ( în special Profibus, TCP/IP) reprezintă un avantaj
•Tehnici de comandă automatizată
•Cunoștințe de bază în domeniul electrotehnic
•Tehnici de măsurare și control
•Sisteme de calculatoare
•Cunoștinte de limbă: engleză/germană,
•Competențe personale: capacitate de integrare și lucru în echipă, creativitate în găsirea soluțiilor și mod de lucru structurat în caz de schimbări, abilități organizatorice și de coordonare, inițiativă proprie, independență, flexibiliate

Responsabilități:

•Level 2 Support CoC (Centru de Competențe) Tehnici pentru standurile de probă
•Analiza de sistem pentru localizarea surselor de eroare în caz de defecțiune (cabluri electrice, hardware, MESAM, UNIPAS, componente, interfețe ale sistemelor,…)
•Optimizări ale standurilor de probă în vederea reducerii defecțiunilor (zgomote perturbatoare, calitate necorespunzătoare a semnalelor, contacte necorespunzătoare,…)
•Reîncarcarea pe standuri a proceselor din baza de date
•Optimizări ale standurilor de probă (timpul de verificare, partea de recondiționare, verificări repetitive)
•Adaptarea, optimizarea și salvarea valorilor limită
•Evaluări și analize efectuate în vederea optimizării standurilor de proba
•Regenerarea sistemului (inclusiv generare image)

Maistru Logistică (LO)

Cerințe

• Studii medii sau superioare;
• Experiență profesională în coordonarea activităților de logistică: depozit, magazie, transport, managementul stocurilor și fluxului de materiale;
• Experiență de mai mulți ani în coordonarea  echipelor  formate din: gestionari, stivuitoriști, manipulanți marfă;
• Bune cunoștințe în organizarea muncii, a protecției muncii și a protecției mediului;
• Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu, limba germană constituie avantaj.

Responsabilități

• Asigurarea și urmărirea aprovizionării liniei de montaj din punct de vedere calitativ, cantitativ, a termenului de livrare și a rentabilității;
• Planificarea și distribuția personalului pe locuri de muncă;
• În cazul externalizării parțiale a serviciilor de logistică ține legătura cu firma externă în vederea asigurării bunei funcționări a serviciilor;
• Controlul necesarului de materii prime și dispunerea alocării acestuia;
• Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de alimentare cu piese a liniei de montaj, în cazul eventualelor perturbări în fluxul logistic;
• Propunerea de soluții de optimizare în procesul de aprovizionare a liniei de montaj;
• Asigurarea bunei funcționări și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor din dotare;
• Planificarea costurilor, urmărirea și verificarea respectării bugetului;
• Se asigură că toți angajații din subordine respectă normele de securitate și sănătate în muncă, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare ale acestora.

Economist Taxe (FI)

Cerinţe

• Minim 3 ani experiență în domeniul contabilității financiare;
• Bune cunoştinţe în domeniul fiscal;
• Bune cunoştințe privind normele IFRS IFRS (impozitul amânat, mijloace fixe);
• Cunoştinţe privind TVA-ul, impozitul pe profit şi taxele locale;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Foarte bune competenţe de utilizare PC (Excel, PowerPoint); platforma SAP constituie avantaj;
• Competenţe transversale: proactivitate, îmbunătăţire continuă, spirit de echipă, orientare spre rezultat, bune competenţe de comunicare şi bună organizare.

Responsabilităţi

• Completarea declaraţiilor fiscale (D300, D394, D390);
• Analiză TVA și solicitarea corecţiilor necesare;
• Completarea declaraţiilor fiscal locale ;
• Obţinerea documentaţiei necesare pentru calcularea impozitului pe profit;
• Verifică reţinerea la bursă;
• Menţine registrul bunurilor de capital;
• Mentine registrul activelor de impozit.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă Junior (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM- constituie avantaj;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă- constituie avantaj;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc- constituie avantaj;
• Operare avansata MS Office;
• Bune competenţe de comunicare în limba Engleză (nivel minim B1, scris- vorbit- citit)
• Aptitudini si deprinderi necesare: perseverenţă, rezolvarea de probleme, orientarea spre rezultat, lucrul in echipă, competenţe de prezentare, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice,  respectarea regulilor de SSM şi condiţii de lucru;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează evaluări de riscuri şi instrucţiuni specifice de SSM;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.

Maistru Prelucrări Mecanice (TA)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Maistru Asamblări (TA)

Cerințe

• Cunoștințe generale despre:
- Kanban, Fifo – primul intrat/primul ieșit, PLP – plan producție;
- Planificare teste;
- Planificare de personal, formare profesională și de bugete;
- Inițiază procese de soluționare probleme;
- KVP – procesul de îmbunătățire continuă;
- SDP – planificarea cantității;
- GAB – planificarea serviciului integrat pentru sistem;
• Competențe personale:
- Asertiv , independent și responsabil față de toate aspectele legate de muncă;
- Înaltă pregătire operaţională;
- Abilități de lider și empatie în lucrul cu angajații;
- Dispus/ deschis către schimbare.

Responsabilități

• Cunoștințe despre sarcini și metode specifice:
- Cunoștințe despre componentele cutiei de viteze și modul în care sunt asamblate;
- Înțelegerea funcționării transmisiei (transmisia 9G Tronic);
- Cunoștințe de fabricație Lean – eliminarea erorilor/ interferentelor;
- Stand-by – conținutul de lucru al procesului de rezervă;
- Cunoștințe despre procesul de remanufacturare;
- Simulări avarii/ erori;
- Calibrarea aparatelor;
- PLP – participare;
- SAB – foaia de lucru standard – creare și aprobare;
- Zellsystem – sistem de celule.

Disponent Logistică (LO)

Cerințe

• Minim studii medii (profil real);
• Cunoștințe de limba germană;
• Cunoștințe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Outlook, Powerpoint);

Responsabilități

• Se ocupă de achiziționarea materialelor consumabile;
• Ține legătura cu furnizorii și clienții interni;
• Întocmeşte, transmite şi urmăreşte comenzile pentru completarea stocului în baza contractelor cadru încheiate cu furnizorii;
• Distribuie și arhivează conform procedurilor documentele aferente activităţilor desfășurate;

Inginer planificare (PL)

 

Ești un inginer pasionat de industria automotive? Este motorul cel care îți face inima să bată mai repede? Ti-ar plăcea să lucrezi într-un mediu de lucru internațional într-o companie care îți oferă posibilitatea de a lucra în străinătate? Dacă raspunsul este DA, noi îți putem oferi cea mai bună posibilitate de dezvoltare persoanlă și profesională.
Căutăm 10 ingineri care să se alature echipei departamentului Planificare din Sebeș, pentru diferite tipuri de planificare tehnică (asamblare, producție, fluxul materialelor, layout).

Vino și alătură-te nouă! Fă parte din planificarea producției noii generații de componente din întreaga lume.

Cerinţe:

• Studii superioare tehnice (licență/ master) în Inginerie Mecanică/ Electromecanică/ Inginerie Industrială / Managementul producției sau o altă specializare similară;
• Limba engleză – nivel avansat; Limba germană constituie un avantaj;
• Experiență de lucru în producție, asamblare, logistică, management de proiect sau design într-o companie automotive sau producție, constituie avantaj;
• Disponbilitate la deplasări în străinătate pe termen mediu-lung;
Soft skills
• Abilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu intercultural (experiența internațională este un avantaj);
• Autonomie, flexibilitate, bună capacitate de auto-organizare, abilități de comunicare și tenacitate;
• Cunoștințe PC bune: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Cunoștințe de bază de software CAD și desene tehnice.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii: lăcătușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Supervizor pentru Remanufacturarea/Dezasamblarea Ansamblului Cutiei de Viteze
Cerințe

• Studii superioare de inginerie sau ucenicie pe post de maistru;
• Excelente abilități interpersonale, abilități de conducere;
• Limba engleză sau germană la nivel avansat;
• Cunoștințe despre remanufacturare;
• Cunoștințe MS-Office la nivel avansat;
• Experiență relevantă în domeniu.

Responsabilități

• Configurarea unei noi operatiuni de serie mică pentru remanufacturarea cutiilor de viteze;
• Conducerea unei echipe de remanufacturare cutii de viteze, inclusiv angajarea și selectarea noii forțe de muncă;
• Responsabilitate pentru cantitatea și calitatea producției (asamblare și dezasamblare);
• Coordonarea problemelor cuprinzătoare;
• Pregătirea planurilor de capacitate, programe de schimbare și a planurilor de buget;
• Pregătirea ședințelor zilnice de producție și soluționarea problemelor structurale;
• Analiza viitoarelor cantități de producție, a noilor linii de producție și impactul acestora asupra echipamentului;
• Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței proceselor de remanufacturare existente;
• Instruirea noilor angajați.

Îngrijitor clădiri (MNT)
Cerințe

• Studii medii – avantaj
• Experiență în domeniul curățeniei constituie avantaj

Responsabilități

• Întreținerea clădirilor și a spațiilor exterioare

Femeie de serviciu (MNT)

Cerințe

• Studii generale;
• Tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat şi scule/utilaje cu acţionare manuală, modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse pentru curăţat.

Responsabilități

• Realizează igienizarea spaţiilor de lucru şi în special a toaletelor, diverselor suprafeţe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, uşilor, barelor de susţinere prin utilizarea substanţelor  dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Operator CNC (TA)
Cerințe

• Studii medii sau profesionale;
• Experienţă în domeniu constituie un avantaj;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe de operare CNC;

Responsabilități

• Punerea la dispoziţie a documentaţiei: se verifică documentaţia la erori, valabilitatea si integralitatea (exemplu: desenele, planurile de execuţie, planurile de verificare);
• Verificarea la recepţie a sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor, cât şi a pieselor de uzură;
• Pregătirea sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor;
• Supravegherea şi deservirea maşinilor / utilajelor;
• Corectarea setărilor maşinilor / utilajelor;
• Verificarea reperelor: respectarea cotelor şi a integralităţii, rezultatele verificărilor fiind documentate;
• Efectuarea activităţilor de service şi întreţinere (exemplu: schimbul comutatoarelor);

Operator asamblare cutii de viteze (TA)

Cerințe

• Liceu / școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Cunoștințe tehnice specifice domeniului mecanic;
• Cunoștințe bune de desen tehnic.

Responsabilități

• Își însușește și respectă modul de utilizare a documentaţiei tehnice şi de control;
• Identifică vizual defectele de suprafaţă ale sculelor şi dispozitivelor;
• Urmărește parametrii de funcţionare şi de lucru a utilajelor şi instalaţiilor specifice activităţii;
• Pregătește sculele, dispozitivele, utilajele, instalaţiile în vederea efectuării operaţiilor de asamblare;
• Reglează în vederea utilizării sculele şi instalaţiile/echipamentele cu care lucrează;
• Participă cu operativitate la soluţionarea eventualelor disfuncţionalităţi constatate;
• Verifică prezenţa şi conformitatea componentelor precum şi calitatea produselor realizate.