Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Inginer Calitate Reclamaţii Clienţi (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică, de preferat Inginerie Mecanică;
• Experienţă în domeniul calităţii – gestionarea reclamaţiilor furnizorilor şi clienţilor, precum şi legătura cu aceştia- preferabil în industria automotive;
• Cunoaşterea cerinţelor standardelor de management al calităţii: ISO9001, ISO/TS16949, VDA-RGA;
• Bune cunoştinţe despre metodele: 8D, Problem Solving, 5 Why, Ishikawa Diagram;
• Bune abilităţi în procesarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor;
• Buna abilităţi de comunicare;
• Bune cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
• Bune cunoştinţe  de Limba Engleză, scris şi citit; Cunoştinţe medii Limba Germană, scris şi citit, constituie avantaj major.

Responsabilităţi

• Efectuează analiza primară a componentelor şi subansamblelor presupuse neconforme, precum  şi a reclamaţiilor primite de la clienți;
• Contactul cu clienţii în ceea ce priveşte calitatea componentelor şi subansamblelor livrate (informare în cazul neconformităţilor, elaborare răspuns, etc.);
• Urmărirea implementării şi eficacităţii planelor de măsuri agreate cu clienţii;
• Prezentarea statusului reclamaţiilor primite de la clienţi în şedințele cu celelalte departamente;
• Gestionarea controalelor eşantionale ale componentelor şi subansamblelor;
• Răspunde de blocarea loturilor de componente şi subansamble suspecte în producţie şi în magazie;
• Urmăreşte efectuarea remedierilor loturilor de componente şi subansamble neconforme, precum şi aprobă ulterior folosirea acestora în  producţie  şi livrare către client;
• Urmăreşte returul loturilor de componente şi subansamble neconforme.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă;
• Operare avansata MS Office;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc;
• Competeţe transversale: comunicare interpersonală, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice şi respectarea regulilor de SSM;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Manager de Proiect

Cerințe

• Studii / certificări în domeniul managementul proiectelor sau similar, de preferat tehnic sau administrarea afacerilor;
• Cursuri de project management;
• Experiență în lucrul pe proiecte, de preferat în domeniul automotive;
• Cunoștințe limbi străine: engleză și/sau germană, la nivel avansat;
• Operare PC: Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Responsabilități

• Alinierea tuturor funcțiilor și urmărirea stării acestora din cadrul proiectului (Sebes, Stuttgart, clienți, furnizori);
• Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate;
• Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului (România/Germania) și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
• Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
• Urmărirea bugetului de proiect și definirea și punerea în practică a măsurilor de reducere a riscurilor referitoare la buget;
• Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului;
• Întocmirea rapoartelor și slide-uri de prezentare pentru nivelul de management;
• Organizarea și pregătirea workshop-urilor;
• Pregătirea și coordonarea ședințelor de status.

Contabil (FI)

Cerinţe

• Studii superioare în domeniul financiar – contabil;
• Cunoştinţe privind legislaţia în vigoare;
• Cunoştinţe foarte bune de operare calculator;
• Cunoştinţe bune limba engleză;
• Competenţe transversale: atenţie la detalii, responsabilitate, orientare spre rezolvarea de probleme şi constiinciozitate.

Responsabilităţi

• Întocmeşte şi verifică jurnalele de transport, vamă şi combustibil respectând prevederile legislative şi procedurile interne în vigoare;
• Verificarea și aprobarea plăților pentru facturi (verificarea corespondenței dintre informațiile identificate pe factură și comanda plasată);
• Evidenţa şi închidere conturi 473 și 409;
• Confirmări de sold furnizori.

Operator Date (PL)

Cerințe

• Studii superioare;
• Experiență în operarea de documente (unele cu specific financiar);
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă engleză și/sau germană.

Responsabilități

• Întocmește și transmite comenzile aprobate către furnizori;
• Urmărește livrarea produselor în termenele stabilite anterior;
• Aprobă și ține o evidență a facturilor rezolvate și în curs de rezolvare;
• Comandă necesarul de birotică și protocol pentru departament;
• Organizează delegațiile colegiilor de departament;
• Urmărește implementarea de măsuri și planuri de termene;
• Redactează minutele sedințelor la care participă.

Economist Taxe (FI)

Cerinţe

• Minim 3 ani experiență în domeniul contabilității financiare;
• Bune cunoştinţe în domeniul fiscal;
• Bune cunoştințe privind normele IFRS IFRS (impozitul amânat, mijloace fixe);
• Cunoştinţe privind TVA-ul, impozitul pe profit şi taxele locale;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Foarte bune competenţe de utilizare PC (Excel, PowerPoint); platforma SAP constituie avantaj;
• Competenţe transversale: proactivitate, îmbunătăţire continuă, spirit de echipă, orientare spre rezultat, bune competenţe de comunicare şi bună organizare.

Responsabilităţi

• Completarea declaraţiilor fiscale (D300, D394, D390);
• Analiză TVA și solicitarea corecţiilor necesare;
• Completarea declaraţiilor fiscal locale ;
• Obţinerea documentaţiei necesare pentru calcularea impozitului pe profit;
• Verifică reţinerea la bursă;
• Menţine registrul bunurilor de capital;
• Mentine registrul activelor de impozit.

Cadru Tehnic PSI (EHS)

Cerinţe

• Studii tehnice superioare sau curs de cadru tehnic PSI conform prevederilor legale (Ordin MAI 163:2007);
• Cunoştinţe privind modul de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor PSI din dotarea companiei;
• Cunostinţe privind modul de acţiune în caz de incendiu;
• Aptitudini şi deprinderi necesare: aptitudini de comunicare, transmitere de informaţii, culegere de date;
• Cunoaşterea unei limbi straine: Engleză şi/ sau Germană.

Responsabilităţi

• Identifică şi studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor in cadrul Star Assembly;
• Verifică aplicarea în practică a normelor care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
• Stabileşte măsurile de aparăre impotriva incendiilor corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
• Verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor PSI din dotare, precum şi cunoasterea de catre personalul încadrat în muncă a modului de utilizare a acestora;
• Execută pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor la obiectivele în exploatare sau în curs de execuţie;
• Asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din cadrul societăţii pe baza pericolului de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricaţie, instalaţiile de producţie şi utilitare.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă;
• Operare avansata MS Office;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc;
• Competeţe transversale: comunicare interpersonală, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice şi respectarea regulilor de SSM;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţă profesională în domeniul definirii şi coordonării implementării activităţilor din domeniul calităţii (managementul şi asigurarea calităţii) în proiectele noi şi a celor în curs de desfăşurare;
• Experienţă în urmărirea stadiului de realizare a temelor de management al calităţii în cadrul proiectelor;
• Bune cunoștinţe în domeniul prelucrărilor mecanice, cunoştinţe generale în domeniul asamblărilor mecanice;
• Cunoştinţe generale despre Managementul de Proiect;
• Cunoaşterea cerinţelor normelor ISO 9001, TS 16949, VDA;
• Cunoaşterea metodelor 5M, 5 De ce, 8D, Problem solving, Core Tools (MSA, SPC, APQP, PPAP, FMEA);
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.