Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Controlor calitate tratament termic (QM)

Cerinţe

• Studii medii sau postliceale;
• Experienţa în domeniul asigurării calităţii- constituie avantaj;
• Cunoștinţe tehnici de măsurare şi control;
• Cunoştinţe tehnice minime în domeniul prelucrării prin aşchiere şi a tratamentului termic;
• Cunoştinţe minime de metalografie.

Responsabilităţi

• Măsurarea durităţii pe suprafaţa pieselor, cu aparatele Rockwell,  Wickers şi Brinel;
• Tăierea şi pregătirea probelor pentru măsurare;
• Măsurarea grosimii de strat cementat călit şi nitrocarburat;
• Citirea şi interpretarea rezultatelor de pe diagramă;
• Înregistrarea rezultatelor măsurătorilor şi a verificărilor datelor în calculator;
• Completarea şi semnarea fişelor de însoţire a loturilor.

Contabil (FI)

Cerințe

• Studii superioare economice;
• Experiență în domeniul contabil;
• Cunoștințe privind legislația în vigoare;
• Bune cunoștințe de limba engleză și/sau germană;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.

Responsabilități

• Înregistrare JC servicii externe;
• Procesare și înregistrare Jurnale Bancare;
• Înregistrare salarii, tickete de masă și burse școlare;
• Compensări TVA;
• Anunțuri de refacturare;
• Întocmire raportări statistice lunare, trimestriale, anuale;
• Întocmire bonuri de consum aferente înregistrării în 604;
• Evidența lunară a conturilor 408, 409, 473;
• Genesys;
• Închidere facturi în Share Point;
• Evidența și înregistrare credite DAG;
• Înregistrare modificări capital social.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Asistent Manager (PI)

Cerințe

• Absolvent studii superioare;
• Experienţa în cadrul unei poziţii similare – constituie avantaj;
• Bune cunoștințe de operare PC (pachetul MS Office);
• Competenţe avansate de comunicare în limba engleză (citit, scris şi vorbit), limba germană constituie avantaj;
• Competenţe transversale: prioritizare a sarcinilor, pro – activitate, conştiinciozitate, asertivitate şi gândire structurată.

Responsabilități

• Înregistrarea documentelor intrate în cadrul departamentului;
• Păstrarea evidenței documentelor specifice angajaţilor și altele specifice activităţilor departamentului;
• Prelucrarea email-urilor primite;
• Recepţionarea / distribuirea telefoanelor;
• Întocmirea tabelelor, prezentărilor şi evaluărilor;
• Administrarea materialelor de birotică;
• Organizarea delegaţiilor pentru personalul din cadrul departamentului;
• Deservirea aparaturii de birou (ex. fax, copiator ), iar în caz de defectare, dispunerea reparării acesteia;
• Asigurarea activității de protocol în cadrul întâlnirilor, în conformitate cu cerințele zilnice;
• Asistarea directorului departamentului în probleme de comunicare, documentare și coordonare internă și externă.

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Specialist optimizări procese şi sisteme de producţie (MPS)

Cerinţe

• Studii superioare de natură tehnică;
• Cunoştinţe tehnice (mecanice sau electrice);
• Cunoştinţe de bază în optimizare posturi de lucru şi sisteme de producţie (5S, Lean, etc.);
• Experienţa în linii de producţie (montaj sau prelucrări mecanice) constituie avantaj;
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Abilităţi de analiză a datelor şi coordonarea unei echipe de proiecte;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă germană și/sau engleză.

Responsabilităţi

• Organizează şi conduce şedinţele de proiect împreună cu responsabilul de proiect din departamentul care a solicitat cererea de îmbunătăţire;
• Analizează procesul de lucru şi alege metoda optimă de analiză;
• Urmăreşte aplicarea corectă a metodelor de lucru;
• Generează soluţii de îmbunătăţire şi le discută cu echipa, pe baza datelor strânse;
• Oferă sprijin la implementarea soluţiilor şi urmăreşte efectul lor în timp;
• Este interfaţă între echipa de proiect şi centrul de dezvoltare;
• Calculează timpul de lucru şi încărcarea operatorului prin metodele învăţate;
• Urmăreşte ergonomia la locul de muncă.

Economist controller pentru departamente (FI)

Cerinţe

• Absolvent de studii superioare în domeniul financiar;
• Experienţă profesională cu perioada de cel puţin 2 ani în domeniul financiar- contabil- controlling- constituie avantaj;
• Cunoştinţe foarte bune de limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Cunoştinţe foarte bune de operare calculator;
• Cunoştinţe temeinice privind legislația în vigoare în domeniul financiar.

Responsabilităţi

• Stabilirea şi urmărirea target-ului, planificarea şi raportarea pe departamente: capacitate personal, costuri de personal, precum şi alte costuri specifice;
• Calculul provizioanelor lunare;
• Managementul riscului pentru departamente;
• „Business partner” și oferirea unor „business models” pentru departamente.

Coordonator managementul proceselor/procedurilor de lucru (QM)

Cerinţe

• Absolvent de studii superioare în unul dintre domeniile: inginerie, ştiinţe economice, logistică, administrarea afacerilor, matematică, managementul calităţii sau ştiinţe ale naturii;
• Minimum 3 ani experiență în domeniul operativ al unei fabrici (producție, logistică, calitate, planificarea producției);
• Experienţa în domeniul administrării/managementului proceselor/procedurilor de lucru constitue avantaj;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză;
• Abilităţi de prezentare, analiză, sinteza, independenţă, diplomaţie, disponibilitate spre învăţarea de lucruri noi.

Responsabilităţi

• Organizarea, pregătirea şi moderarea şedinţelor, respectiv a workshopurilor de definire / îmbunătăţire a proceselor (diagrame flux);
• Înţelegerea proceselor existente, căutarea unor soluţii, învăţarea proceselor si optimizarea continuă a acestora împreună cu participanţii din cadrul departamentelor companiei prin folosirea unor metode de chestionare;
• Documentarea procesului cu responsabilităţi, sisteme, documentele necesare, input si output;
• Prezentarea proceselor managementului;
• Urmărirea implementării procesului.

Contabil (FI)

Cerințe

• Studii superioare în domeniul Financiar/Contabil;
• Minimum 3 ani experiență profesională în domeniul Contabil/ Fiscal;
• Cunoștințe temeinice privind legislația în vigoare în domeniul contabil – fiscal;
• Cunoștințe foarte bune de operare PC. Abilitatea de a procesa informația, de a o interpreta/analiza și evidenția spre a fi înregistrată în sistemul intern;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză și/sau germană.

Responsabilități

• Analizează factorii cu privire la serviciile oferite de către furnizori interni/ externi pentru a stabili corectitudinea  fiscală/ contabilă cu scopul de a le înregistra în contabilitate;
• Analizează jurnale TVA – achiziții și vânzări;
• Analizează coduri TVA.

Economist Controller - Investiții (FI)

Cerințe

• Studii superioare în domeniul Financiar;
• Minimum 2 ani experiență profesională în domeniul financiar (Contabilitatea imobilizărilor sau Controlling);
• Cunoștințe temeinice privind legislația în vigoare;
• Cunoștințe foarte bune de operare PC;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză și germană.

Responsabilități

• Întocmește lucrări de controlling respectând prevederile legislative și procedurile interne în vigoare:
– Planificarea și raportarea investițiilor
– Finanțarea proiectelor de investiții
– Planificarea și raportarea amortizării.

Inginer de sistem TEC HUB-Managementul Sculelor (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice in domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților;
•Cunoștințe în domeniul construcțiilor de masini și utilaje;
•Cunoștințe în evaluarea desenelor tehnice;
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare strânsă cu departametele de management al sculelor din Germania;
•Dispunerea mijloacelor de productie necesare instalațiilor și monitorizarea logistică a acestora, managementul capacitatilor;
•Alegerea noi furnizori de scule, compararea și alegerea lor  pe baza indicatorilor financiari și de calitate;
•Managementul documentarii privind sculele;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor legate de scule folosind desenele tehnice în CAD și datele mașinilor;
•Dispunerea și monitorizarea managementului sculelor pentru domenii diferite, precum și documentarea în privința modificării sculelor și optimizărilor;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor cu ajutorul calculelor, comunicarea rezultatelor în rețeaua digitală a firmei

Inginer de sistem TEC HUB-Fabrica de Prototipuri (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice în domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare cu Fabrica de Prototipuri din cadrul Daimler;
•Evaluarea conceptelor de montaj, elaborarea propunerilor, introducerea de măsuri;
•Însoțirea și efectuarea proceselor digitale de Packaging în stransă colaborare cu fabricile de prototipuri;
•Participarea la discuții cu angajații din fabricile Powertrain;
•Evaluarea produselor prin testările de impact pentru a verifica fezabilitatea acestora;
•Efectuarea necesarului de acțiuni și stabilirea acestora împreună cu persoanele responsabile de tipurile de produse din Fabrica de Prototipuri;
•Prelucrarea datelor (din programele speciale) și comunicarea rezultatelor în rețeaua digitala a firmei;