Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Tehnician Metode Logistică (LO)

Cerințe

• Minim studii medii;
• Experiență în coordonarea producției;
• Cunoștințe operare PC – pachetul MS Office;
• Cunoștințe bune de limba engleză (cunoașterea limbii germane reprezintă avantaj).

Responsabilități

• Actualizează și analizează cererea clientului, transpune cifrele în sistemul de lucru STC;
• Pe baza cererii planifică producția și exporturile astfel încât stocurile rezultate să poată asigura livrarea la timp conform specificațiilor clientului; menține actualizate cifrele în sistemul de lucru STC; Comunică cu clientul prin mijloacele de comunicare pe care le are la dispoziţie (internet, telefon, fax, e-mail), în vederea soluţionării neclarităţilor şi condiţiilor specifice impuse de client.
• Întreține sistemul de lucru electronic prin adăugarea și/sau eliminarea ritmică a înregistrărilor;
• Asigură coordonarea ambalajelor returnabile în lipsa persoanei direct responsabile.
• Întocmește documentele de livrare marfă şi transmite conform cerințelor clientului informații despre livrări;
• Distribuie și arhivează conform procedurilor documentele aferente activităților desfășurate.

Contabil Junior (FI)

Cerinţe

• Studii superioare în domeniul financiar – contabil;
• Cunoştinţe privind legislaţia în vigoare;
• Cunoştinţe foarte bune de operare calculator;
• Cunoştinţe bune limba engleză;
• Persoană organizată, atentă la detalii, ordonată, eficientă, proactivă, cu simţ al responsabilităţii şi focusată pe soluţionarea lucrărilor.
Responsabilităţi

• Verificarea şi înregistrarea zilnică a facturilor de la furnizori în aplicaţiile interne;
• Înregistrarea deconturilor de cheltuieli;
• Confirmări de solduri cu furnizorii;
• Ţine legatura cu furnizorii, în ceea ce priveste atribuţiile ce îi revin;
• Implicare în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma.

Inginer Calitate Reclamaţii Clienţi (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică, de preferat Inginerie Mecanică;
• Bune abilităţi în procesarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor;
• Buna abilităţi de comunicare;
• Bune cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
• Cunoştinţe medii Limba Germană, scris şi citit.

Responsabilităţi

• Efectuează analiza primară a componentelor şi subansamblelor presupuse neconforme, precum  şi a reclamaţiilor primite de la clienți;
• Contactul cu clienţii în ceea ce priveşte calitatea componentelor şi subansamblelor livrate (informare în cazul neconformităţilor, elaborare răspuns, etc.);
• Urmărirea implementării şi eficacităţii planelor de măsuri agreate cu clienţii;
• Prezentarea statusului reclamaţiilor primite de la clienţi în şedințele cu celelalte departamente;
• Gestionarea controalelor eşantionale ale componentelor şi subansamblelor;
• Răspunde de blocarea loturilor de componente şi subansamble suspecte în producţie şi în magazie;
• Urmăreşte efectuarea remedierilor loturilor de componente şi subansamble neconforme, precum şi aprobă ulterior folosirea acestora în  producţie  şi livrare către client;
• Urmăreşte returul loturilor de componente şi subansamble neconforme.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Maistru Logistică (LO)

Cerințe

• Studii medii sau superioare;
• Experiență profesională în coordonarea activităților de logistică: depozit, magazie, transport, managementul stocurilor și fluxului de materiale;
• Experiență de mai mulți ani în coordonarea  echipelor  formate din: gestionari, stivuitoriști, manipulanți marfă;
• Bune cunoștințe în organizarea muncii, a protecției muncii și a protecției mediului;
• Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu, limba germană constituie avantaj.

Responsabilități

• Asigurarea și urmărirea aprovizionării liniei de montaj din punct de vedere calitativ, cantitativ, a termenului de livrare și a rentabilității;
• Planificarea și distribuția personalului pe locuri de muncă;
• În cazul externalizării parțiale a serviciilor de logistică ține legătura cu firma externă în vederea asigurării bunei funcționări a serviciilor;
• Controlul necesarului de materii prime și dispunerea alocării acestuia;
• Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de alimentare cu piese a liniei de montaj, în cazul eventualelor perturbări în fluxul logistic;
• Propunerea de soluții de optimizare în procesul de aprovizionare a liniei de montaj;
• Asigurarea bunei funcționări și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor din dotare;
• Planificarea costurilor, urmărirea și verificarea respectării bugetului;
• Se asigură că toți angajații din subordine respectă normele de securitate și sănătate în muncă, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare ale acestora.

Inginer Producție (PI)

Cerințe

• Studii superioare în domeniul tehnic (TCM, Autovehicule rutiere);
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul asamblărilor mecanice;
• Cunoștințe de utilizare și întretinere a utilajelor și echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;
• Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu; limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe operare PC – pachetul Microsoft Office;
• Tehnici de masură și control a reperelor.

Responsabilități

• Studiază documentațiile de asamblare;
• Participă la discuțiile referitoare la modificările apărute în procesul de producție;
• Întocmește documentația tehnică și de control;
• Urmărește parametrii de funcționare și de lucru a utilajelor și instalațiilor specifice activității;
• Reglează mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea parametrilor funcționali specificați;
• Urmăreste modul de funcționare al echipamentelor, sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor utilizate.

Manager de Proiect

Cerințe

• Studii / certificări în domeniul managementul proiectelor sau similar, de preferat tehnic sau administrarea afacerilor;
• Cursuri de project management;
• Experiență în lucrul pe proiecte, de preferat în domeniul automotive;
• Cunoștințe limbi străine: engleză și germană, la nivel avansat;
• Operare PC: Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Responsabilități

• Alinierea tuturor funcțiilor și urmărirea stării acestora din cadrul proiectului (Sebes, Stuttgart, clienți, furnizori);
• Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate;
• Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului (România/Germania) și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
• Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
• Urmărirea bugetului de proiect și definirea și punerea în practică a măsurilor de reducere a riscurilor referitoare la buget;
• Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului;
• Întocmirea rapoartelor și slide-uri de prezentare pentru nivelul de management;
• Organizarea și pregătirea workshop-urilor;
• Pregătirea și coordonarea ședințelor de status.

Operator Date (PL)

Cerințe

• Studii superioare;
• Experiență în operarea de documente (unele cu specific financiar);
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă engleză sau germană.

Responsabilități

• Întocmește și transmite comenzile aprobate către furnizori;
• Urmărește livrarea produselor în termenele stabilite anterior;
• Aprobă și ține o evidență a facturilor rezolvate și în curs de rezolvare;
• Comandă necesarul de birotică și protocol pentru departament;
• Organizează delegațiile colegiilor de departament;
• Urmărește implementarea de măsuri și planuri de termene;
• Redactează minutele sedințelor la care participă.

Economist Taxe (FI)

Cerinţe

• Minim 3 ani experiență în domeniul contabilității financiare;
• Bune cunoştinţe în domeniul fiscal;
• Bune cunoştințe privind normele IFRS IFRS (impozitul amânat, mijloace fixe);
• Cunoştinţe privind TVA-ul, impozitul pe profit şi taxele locale;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Foarte bune competenţe de utilizare PC (Excel, PowerPoint); platforma SAP constituie avantaj;
• Competenţe transversale: proactivitate, îmbunătăţire continuă, spirit de echipă, orientare spre rezultat, bune competenţe de comunicare şi bună organizare.

Responsabilităţi

• Completarea declaraţiilor fiscale (D300, D394, D390);
• Analiză TVA și solicitarea corecţiilor necesare;
• Completarea declaraţiilor fiscal locale ;
• Obţinerea documentaţiei necesare pentru calcularea impozitului pe profit;
• Verifică reţinerea la bursă;
• Menţine registrul bunurilor de capital;
• Mentine registrul activelor de impozit.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.

Inginer Calitate Reclamații (QM)

Cerințe

• Absolvent Universitate Tehnică – Inginerie Mecanică, preferabil TCM;
• Cunoștințe în domeniul prelucrărilor prin așchiere – realizarea danturilor;
• Cunoștințe în domeniul calității – managementul reclamațiilor la furnizori, preferabil automotive- constiuie avantaj;
• Experiență în gestionarea planurilor de măsuri cu colaboratori externi (furnizori) – constiuie avantaj;
• Cunoașterea cerințelor standardelor de managementul calității ISO9001, ISO/TS16949, VDA- constiuie avantaj;
• Cunoștințe despre metodele: 5m, 5 De ce, , 8D, Problem solving- constiuie avantaj;
• Bune abilități în procesarea statistică a datelor și interpretarea rezultatelor;
• Bune abilități de comunicare și moderare;
• Lucrul în echipă;
• Bune cunoștințe operare PC – programe Office, operare SAP constituie avantaj;
• Cunoștințe de limba Germană sau Engleză, scris și citit.

Responsabilități

• Analiza rezultatelor testelor și încercărilor efectuate asupra produselor;
• Prelucrarea statistică a acestor rezultate și interpretarea rezultatelor;
• Definirea punctele critice din procesul de realizare al produsului, din punctul de vedere al calității;
• Procesarea datelor rezultate în urma studiilor de capabilitate efectuate, prezentarea rezultatelor și definirea planurilor de măsuri;
• Definirea planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor și urmărirea implementării acțiunilor definite;
• Urmărirea eficacității măsurilor implementate;
• Prezentarea situației calitative a produselor în ședințele cu celelalte departamente;
• Propune acțiuni de îmbunătățire a calității produselor/ proceselor (modificări ale planurilor de control);
• Coordonarea testelor și a verificărilor adiționale în montaj;
• Coordonarea „Ofensivei Calității” în montaj;
• Răspunde de blocarea loturilor de produse suspecte în producție și în magazie;
• Urmărește efectuarea intervențiilor necesare asupra produselor neconforme și aprobă ulterior loturile pentru livrare;
• Coordonarea activităților necesare efectuării studiilor de capabilitate a mașinilor și utilajelor.