Scopul suprem al STC/STA este acela de a avea clienți complet mulțumiți.

Star Transmission & Star Assembly cred în importanța existenței unei relații reciproc avantajoase între client, furnizor și producător având ca rezultat/scop clienți complet mulțumiți.

Careers at Daimler.
One employer. 280,000 stories. That’s us.
Prezentarea companiei Star Transmission
Inginer Mecanic (PI)

Cerințe

• Studii superioare de specialitate în domeniu tehnic;
• Experiență profesională în domeniul mecanic constituie avantaj;
• Cunoștințe despre proprietățile materialelor (oțeluri de construcție, scule și refractare etc.);
• Cunoștințe în domeniul proceselor mecanice;
• Cunoştinţe de limbă engleză- nivel B2.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate;
• Planificarea şi stabilirea divizării personalului pe utilaje;
• Controlarea necesarului de materii prime şi dispunerea alocării acestora;
• Luarea de măsuri de remediere/găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Analizarea defectelor de calitate, a cauzelor rebuturilor şi elaborarea măsurilor pentru asigurarea preventivă a calităţii.

Inginer Calitate Reclamaţii Clienţi (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică, de preferat Inginerie Mecanică;
• Bune abilităţi în procesarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor;
• Buna abilităţi de comunicare;
• Bune cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
• Cunoştinţe medii Limba Germană, scris şi citit.

Responsabilităţi

• Efectuează analiza primară a componentelor şi subansamblelor presupuse neconforme, precum  şi a reclamaţiilor primite de la clienți;
• Contactul cu clienţii în ceea ce priveşte calitatea componentelor şi subansamblelor livrate (informare în cazul neconformităţilor, elaborare răspuns, etc.);
• Urmărirea implementării şi eficacităţii planelor de măsuri agreate cu clienţii;
• Prezentarea statusului reclamaţiilor primite de la clienţi în şedințele cu celelalte departamente;
• Gestionarea controalelor eşantionale ale componentelor şi subansamblelor;
• Răspunde de blocarea loturilor de componente şi subansamble suspecte în producţie şi în magazie;
• Urmăreşte efectuarea remedierilor loturilor de componente şi subansamble neconforme, precum şi aprobă ulterior folosirea acestora în  producţie  şi livrare către client;
• Urmăreşte returul loturilor de componente şi subansamble neconforme.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă Junior (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM- constituie avantaj;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă- constituie avantaj;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc- constituie avantaj;
• Operare avansata MS Office;
• Bune competenţe de comunicare în limba Engleză (nivel minim B1, scris- vorbit- citit)
• Aptitudini si deprinderi necesare: perseverenţă, rezolvarea de probleme, orientarea spre rezultat, lucrul in echipă, competenţe de prezentare, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice,  respectarea regulilor de SSM şi condiţii de lucru;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează evaluări de riscuri şi instrucţiuni specifice de SSM;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Operator BMS (MNT)

Cerințe

• Studii medii tehnice în domeniul electromecanic;
• Experiență în domeniul echipamentelor și instalațiilor de furnizare utilități și sistemelor de încălzire , răcire și climatizare;
• Cunoștințe tehnice specifice domeniului, proceduri specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametri funcționali ai echipamentelor, instalațiilor și dispozitivelor specifice unității ;
• Cunoștințe despre prevederile și normativele aplicabile în domeniul de activitate ;
• Cunostinte operare PC și utilizare programe MS Office, MS Outlook.

Responsabilități

• Monitorizează prin intermediul BMS, funcționarea echipamentelor și instalațiilor, a dispozitivelor de siguranță, avertizare, control și comandă a sistemelor de încălzire răcire, climatizare și furnizare utilități , verificând și consemnând nivelul parametrilor funcționali , care asigură funcționarea normală a sistemelor și operează reglaje necesare pentru ajustarea parametrilor funcționali și remedierea disfuncționalităților care se produc în sistemele monitorizate;
• Supraveghează modul de funcționare a cazanelor de apă caldă și instalațiilor din centrala termică, monitorizând parametrii agentului termic și nivelul apei din cazane, parametrii combustibilului, caracteristicile fizico chimice ale agentului termic și starea sistemelor de siguranță și avertizare;
• În urma verificării modului de functionare a cazanelor de apa caldă și instalațiilor din centrala termică (valorile parametrilor agentului termic și nivelul apei din cazan, parametrii combustibilului) consemnează aceste date în registrul – jurnal de supraveghere, de minim 3 ori, pe parcursul programului său de lucru.
Consemnează în registrul – jurnal de supraveghere constatările privind starea cazanelor, a instalațiilor auxiliare, armăturilor, sistemului de automatizare , sistemelor de siguranță și avertizare, efectuate la preluarea serviciului, ora la care efectuează operațiile de verificare a armăturilor și instalațiilor auxiliare, a elementelor principale ale instalației de automatizare din sistemul de protecție automată și operațiile principale în funcționarea cazanului, inclusiv constatările făcute, ora la care s-au produs anumite defecțiuni și/sau fenomene anormale în exploatarea cazanului, precum și ora și modul de remediere a acestora, ora aprinderii și stingerii focului, operațiile principale privind tratarea apei;
• Ajustează nivelul parametrilor variabili și introduce noile valori, atunci când este necesar, asigurându-se că sistemele funcționează corect și cu respectarea parametrilor normali de funcționare;
• Efectuează verificări de rutină ale funcționării corecte a tuturor echipamentelor conectate la unitatea BMS de monitorizare și control;
• Înregistrează în baza de date ,valorile parametrilor funcționali ai echipamentelor din sistemele conectate la unitatea BMS, asigurând datele necesare pentru proiectele de îmbunătățire a eficienței energetice.

Inginer de sistem pentru standurile de probă TEC HUB (MNT)

Cerințe:

•Facultate cu profil tehnic sau pregatire profesională în domeniul tehnic, cu una din specializările:
-Tehnologia Construcțiilor de mașini
-Electrotehnică
-Mecatronică
-Tehnologia informațiilor
•Cunoștințe de bază în domeniul programării (C, C++)
•Sisteme și protocoale Buss ( în special Profibus, TCP/IP) reprezintă un avantaj
•Tehnici de comandă automatizată
•Cunoștințe de bază în domeniul electrotehnic
•Tehnici de măsurare și control
•Sisteme de calculatoare
•Cunoștinte de limbă: engleză/germană,
•Competențe personale: capacitate de integrare și lucru în echipă, creativitate în găsirea soluțiilor și mod de lucru structurat în caz de schimbări, abilități organizatorice și de coordonare, inițiativă proprie, independență, flexibiliate

Responsabilități:

•Level 2 Support CoC (Centru de Competențe) Tehnici pentru standurile de probă
•Analiza de sistem pentru localizarea surselor de eroare în caz de defecțiune (cabluri electrice, hardware, MESAM, UNIPAS, componente, interfețe ale sistemelor,…)
•Optimizări ale standurilor de probă în vederea reducerii defecțiunilor (zgomote perturbatoare, calitate necorespunzătoare a semnalelor, contacte necorespunzătoare,…)
•Reîncarcarea pe standuri a proceselor din baza de date
•Optimizări ale standurilor de probă (timpul de verificare, partea de recondiționare, verificări repetitive)
•Adaptarea, optimizarea și salvarea valorilor limită
•Evaluări și analize efectuate în vederea optimizării standurilor de proba
•Regenerarea sistemului (inclusiv generare image)

Maistru Logistică (LO)

Cerințe

• Studii medii sau superioare;
• Experiență profesională în coordonarea activităților de logistică: depozit, magazie, transport, managementul stocurilor și fluxului de materiale;
• Experiență de mai mulți ani în coordonarea  echipelor  formate din: gestionari, stivuitoriști, manipulanți marfă;
• Bune cunoștințe în organizarea muncii, a protecției muncii și a protecției mediului;
• Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu, limba germană constituie avantaj.

Responsabilități

• Asigurarea și urmărirea aprovizionării liniei de montaj din punct de vedere calitativ, cantitativ, a termenului de livrare și a rentabilității;
• Planificarea și distribuția personalului pe locuri de muncă;
• În cazul externalizării parțiale a serviciilor de logistică ține legătura cu firma externă în vederea asigurării bunei funcționări a serviciilor;
• Controlul necesarului de materii prime și dispunerea alocării acestuia;
• Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de alimentare cu piese a liniei de montaj, în cazul eventualelor perturbări în fluxul logistic;
• Propunerea de soluții de optimizare în procesul de aprovizionare a liniei de montaj;
• Asigurarea bunei funcționări și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor din dotare;
• Planificarea costurilor, urmărirea și verificarea respectării bugetului;
• Se asigură că toți angajații din subordine respectă normele de securitate și sănătate în muncă, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare ale acestora.

Economist Taxe (FI)

Cerinţe

• Minim 3 ani experiență în domeniul contabilității financiare;
• Bune cunoştinţe în domeniul fiscal;
• Bune cunoştințe privind normele IFRS IFRS (impozitul amânat, mijloace fixe);
• Cunoştinţe privind TVA-ul, impozitul pe profit şi taxele locale;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Foarte bune competenţe de utilizare PC (Excel, PowerPoint); platforma SAP constituie avantaj;
• Competenţe transversale: proactivitate, îmbunătăţire continuă, spirit de echipă, orientare spre rezultat, bune competenţe de comunicare şi bună organizare.

Responsabilităţi

• Completarea declaraţiilor fiscale (D300, D394, D390);
• Analiză TVA și solicitarea corecţiilor necesare;
• Completarea declaraţiilor fiscal locale ;
• Obţinerea documentaţiei necesare pentru calcularea impozitului pe profit;
• Verifică reţinerea la bursă;
• Menţine registrul bunurilor de capital;
• Mentine registrul activelor de impozit.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă Junior (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM- constituie avantaj;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă- constituie avantaj;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc- constituie avantaj;
• Operare avansata MS Office;
• Bune competenţe de comunicare în limba Engleză (nivel minim B1, scris- vorbit- citit)
• Aptitudini si deprinderi necesare: perseverenţă, rezolvarea de probleme, orientarea spre rezultat, lucrul in echipă, competenţe de prezentare, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice,  respectarea regulilor de SSM şi condiţii de lucru;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează evaluări de riscuri şi instrucţiuni specifice de SSM;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.

Maistru Prelucrări Mecanice (TA)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.