Sunteţi o persoană dinamică? Doriţi să creşteţi profesional într-o companie multinaţională? Doriţi să vă alăturaţi unei echipe de specialişti? Doriţi să dezvoltaţi o carieră de succes?
Atunci, vă invităm să depuneți CV-urile: Online la adresa www.stcu.ro (secțiunea oferta locuri de muncă - postare CV) Adresa recrutare@daimler.com Tel. 0372 491 302
Tehnician Metode Logistică (LO)

Cerințe

• Minim studii medii;
• Experiență în coordonarea producției;
• Cunoștințe operare PC – pachetul MS Office;
• Cunoștințe bune de limba engleză (cunoașterea limbii germane reprezintă avantaj).

Responsabilități

• Actualizează și analizează cererea clientului, transpune cifrele în sistemul de lucru STC;
• Pe baza cererii planifică producția și exporturile astfel încât stocurile rezultate să poată asigura livrarea la timp conform specificațiilor clientului; menține actualizate cifrele în sistemul de lucru STC; Comunică cu clientul prin mijloacele de comunicare pe care le are la dispoziţie (internet, telefon, fax, e-mail), în vederea soluţionării neclarităţilor şi condiţiilor specifice impuse de client.
• Întreține sistemul de lucru electronic prin adăugarea și/sau eliminarea ritmică a înregistrărilor;
• Asigură coordonarea ambalajelor returnabile în lipsa persoanei direct responsabile.
• Întocmește documentele de livrare marfă şi transmite conform cerințelor clientului informații despre livrări;
• Distribuie și arhivează conform procedurilor documentele aferente activităților desfășurate.

Contabil Junior (FI)

Cerinţe

• Studii superioare în domeniul financiar – contabil;
• Cunoştinţe privind legislaţia în vigoare;
• Cunoştinţe foarte bune de operare calculator;
• Cunoştinţe bune limba engleză;
• Persoană organizată, atentă la detalii, ordonată, eficientă, proactivă, cu simţ al responsabilităţii şi focusată pe soluţionarea lucrărilor.
Responsabilităţi

• Verificarea şi înregistrarea zilnică a facturilor de la furnizori în aplicaţiile interne;
• Înregistrarea deconturilor de cheltuieli;
• Confirmări de solduri cu furnizorii;
• Ţine legatura cu furnizorii, în ceea ce priveste atribuţiile ce îi revin;
• Implicare în vederea soluţionării situaţiilor de criză care afectează firma.

Inginer Calitate Reclamaţii Clienţi (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică, de preferat Inginerie Mecanică;
• Bune abilităţi în procesarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor;
• Buna abilităţi de comunicare;
• Bune cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
• Cunoştinţe medii Limba Germană, scris şi citit.

Responsabilităţi

• Efectuează analiza primară a componentelor şi subansamblelor presupuse neconforme, precum  şi a reclamaţiilor primite de la clienți;
• Contactul cu clienţii în ceea ce priveşte calitatea componentelor şi subansamblelor livrate (informare în cazul neconformităţilor, elaborare răspuns, etc.);
• Urmărirea implementării şi eficacităţii planelor de măsuri agreate cu clienţii;
• Prezentarea statusului reclamaţiilor primite de la clienţi în şedințele cu celelalte departamente;
• Gestionarea controalelor eşantionale ale componentelor şi subansamblelor;
• Răspunde de blocarea loturilor de componente şi subansamble suspecte în producţie şi în magazie;
• Urmăreşte efectuarea remedierilor loturilor de componente şi subansamble neconforme, precum şi aprobă ulterior folosirea acestora în  producţie  şi livrare către client;
• Urmăreşte returul loturilor de componente şi subansamble neconforme.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Inginer planificare prelucrări mecanice
Cerințe

• Studii în domeniul ingineriei (TCM, Mecanică, Autovehicule Rutiere, Mecatronică, Design Industrial, Ingineria Transporturilor);
• Cunoștințe bune de proiectare asistată de calculator – CAD. (AutoCAD, Siemens NX – constituie avantaj);
• Cunoștințe bune utilizare PC-Office :  Microsoft-Office (Excel, Power Point, Word);
• Limbi străine: engleza la nivel conversațional, limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe specifice: proiectare echipamente mecanice, cunoștințe de proces tehnologic de fabricație componente mecanice și managementul proiectului – constituie avantaj;
• Soft skills: capacitate de integrare, spirit de echipă, inițiativă, independență, responsabilitate, flexibilitate, disponibilitate pentru deplasări în străinătate.

Responsabilități

• Crearea de procese tehnologice, tehnologii de execuție pentru componente fabricate prin procese de prelucrări mecanice și a tehnologiei de control și asigurare a calității a acestor componente;
• Crearea proceselor de flux de material , a layout-urilor liniilor de fabricație;
• Managementul proiectului și controlling: controlul costurilor și al termenelor din cadrul proiectelor în care este implicat;
• Coordonarea responsabilă și supravegherea proiectului, inclusiv comunicarea între departamentele implicate in proiect;
• Structurarea proiectelor și temelor după criteriile legislației de mediu, profitabilității , asigurării calității și producției;
• Derularea comercială a proiectului: strângerea și evaluarea ofertelor, în colaborare cu departamentele interne;
• Supervizarea proiectului până în momentul implementării sale și oferirea de suport după.

Strungar Întreţinere (MNT)
Cerințe

• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunostințe de utilizare şi întreţinere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunostințe de desen tehnic;
• Cunostințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare;
• Tehnici de măsură și control;
• Tipuri de mașini(CNC), echipamente și caracteristicile funcționale specifice.

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operațiii, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru, să respecte complet toate prescripțiile (regimul de așchiere, sculele, dispozitivele, etc.);
• Să prelucreze cu mașina piese de diferite forme și mărimi aducandu-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafată specificate;
• Să întrețină și să utilzeze corespunzator mașinile unelte, SDV-uri, instrumentele de măsură și control;
• Să verifice calitatea pieselor executate;
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii.
• Să respecte atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior.
• Să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în munca, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare a acestora.
• Să participe la formele de pregatire profesională continuă.

Operator CNC (PI)
Cerințe

• Studii medii sau profesionale;
• Experienţă în domeniu;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe de programare și operare CNC;
• Cunoştinţe despre deformarea materialelor la rece.

Responsabilități

• Verificarea documentaţiei la erori (exemplu: desenele, planurile de execuţie, planurile de verificare);
• Verificarea la recepţie a sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor, cât şi a pieselor de uzură;
• Pregătirea sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor;
• Supravegherea şi deservirea maşinilor / utilajelor;
• Corectarea setărilor maşinilor / utilajelor;
• Înlăturarea erorilor la funcţionare;
• Verificarea reperelor: respectarea cotelor şi a integralităţii, rezultatele verificărilor fiind documentate;
• Efectuarea activităţilor de service şi întreţinere (exemplu: schimbul comutatoarelor);
• Participarea la organizarea activităţii de grup, la elaborarea standardelor de performanţă.

Termist tratamentist (PR)

 

Cerințe

• Școala profesională sau un curs de calificare în domeniu;
• Experiență profesională în domeniul tratamentului termic;
• Cunoaşterea procedurilor specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametri funcționali ai utilajelor, agregatelor și SDV-urilor, precum şi documentația tehnică a acestora.
Responsabilități

• Efectuează finisarea și controlul final al produselor tratate;
• Execută operații de pregatire a semifabricatelor/pieselor destinate tratamentelor termice;
• Exploatează și întreține utilajele de tratament termic și termochimic;
• Execută tratarea termică și termochimică ;
• Își însușește și folosește întocmai planul de operații, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru.

Frezor CNC (PI, CT)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozivitele mașinii;
• Să utilizeze și sa întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control;
• Să programeze mașini CNC de frezat în 3 axe.

Strungar (PI)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozitivele mașinii;
• Să utilizeze și șă întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control.

Maistru Logistică (LO)

Cerințe

• Studii medii sau superioare;
• Experiență profesională în coordonarea activităților de logistică: depozit, magazie, transport, managementul stocurilor și fluxului de materiale;
• Experiență de mai mulți ani în coordonarea  echipelor  formate din: gestionari, stivuitoriști, manipulanți marfă;
• Bune cunoștințe în organizarea muncii, a protecției muncii și a protecției mediului;
• Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu, limba germană constituie avantaj.

Responsabilități

• Asigurarea și urmărirea aprovizionării liniei de montaj din punct de vedere calitativ, cantitativ, a termenului de livrare și a rentabilității;
• Planificarea și distribuția personalului pe locuri de muncă;
• În cazul externalizării parțiale a serviciilor de logistică ține legătura cu firma externă în vederea asigurării bunei funcționări a serviciilor;
• Controlul necesarului de materii prime și dispunerea alocării acestuia;
• Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de alimentare cu piese a liniei de montaj, în cazul eventualelor perturbări în fluxul logistic;
• Propunerea de soluții de optimizare în procesul de aprovizionare a liniei de montaj;
• Asigurarea bunei funcționări și utilizarea corespunzătoare a echipamentelor din dotare;
• Planificarea costurilor, urmărirea și verificarea respectării bugetului;
• Se asigură că toți angajații din subordine respectă normele de securitate și sănătate în muncă, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare ale acestora.

Inginer Producție (PI)

Cerințe

• Studii superioare în domeniul tehnic (TCM, Autovehicule rutiere);
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul asamblărilor mecanice;
• Cunoștințe de utilizare și întretinere a utilajelor și echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;
• Cunoștințe de limba engleză la nivel mediu; limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe operare PC – pachetul Microsoft Office;
• Tehnici de masură și control a reperelor.

Responsabilități

• Studiază documentațiile de asamblare;
• Participă la discuțiile referitoare la modificările apărute în procesul de producție;
• Întocmește documentația tehnică și de control;
• Urmărește parametrii de funcționare și de lucru a utilajelor și instalațiilor specifice activității;
• Reglează mecanismele mecanice, hidraulice, pneumatice pentru respectarea parametrilor funcționali specificați;
• Urmăreste modul de funcționare al echipamentelor, sculelor, dispozitivelor și verificatoarelor utilizate.

Manager de Proiect

Cerințe

• Studii / certificări în domeniul managementul proiectelor sau similar, de preferat tehnic sau administrarea afacerilor;
• Cursuri de project management;
• Experiență în lucrul pe proiecte, de preferat în domeniul automotive;
• Cunoștințe limbi străine: engleză și germană, la nivel avansat;
• Operare PC: Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Responsabilități

• Alinierea tuturor funcțiilor și urmărirea stării acestora din cadrul proiectului (Sebes, Stuttgart, clienți, furnizori);
• Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate;
• Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului (România/Germania) și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
• Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
• Urmărirea bugetului de proiect și definirea și punerea în practică a măsurilor de reducere a riscurilor referitoare la buget;
• Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului;
• Întocmirea rapoartelor și slide-uri de prezentare pentru nivelul de management;
• Organizarea și pregătirea workshop-urilor;
• Pregătirea și coordonarea ședințelor de status.

Operator Date (PL)

Cerințe

• Studii superioare;
• Experiență în operarea de documente (unele cu specific financiar);
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă engleză sau germană.

Responsabilități

• Întocmește și transmite comenzile aprobate către furnizori;
• Urmărește livrarea produselor în termenele stabilite anterior;
• Aprobă și ține o evidență a facturilor rezolvate și în curs de rezolvare;
• Comandă necesarul de birotică și protocol pentru departament;
• Organizează delegațiile colegiilor de departament;
• Urmărește implementarea de măsuri și planuri de termene;
• Redactează minutele sedințelor la care participă.

Economist Taxe (FI)

Cerinţe

• Minim 3 ani experiență în domeniul contabilității financiare;
• Bune cunoştinţe în domeniul fiscal;
• Bune cunoştințe privind normele IFRS IFRS (impozitul amânat, mijloace fixe);
• Cunoştinţe privind TVA-ul, impozitul pe profit şi taxele locale;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Foarte bune competenţe de utilizare PC (Excel, PowerPoint); platforma SAP constituie avantaj;
• Competenţe transversale: proactivitate, îmbunătăţire continuă, spirit de echipă, orientare spre rezultat, bune competenţe de comunicare şi bună organizare.

Responsabilităţi

• Completarea declaraţiilor fiscale (D300, D394, D390);
• Analiză TVA și solicitarea corecţiilor necesare;
• Completarea declaraţiilor fiscal locale ;
• Obţinerea documentaţiei necesare pentru calcularea impozitului pe profit;
• Verifică reţinerea la bursă;
• Menţine registrul bunurilor de capital;
• Mentine registrul activelor de impozit.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.

Inginer Calitate Reclamații (QM)

Cerințe

• Absolvent Universitate Tehnică – Inginerie Mecanică, preferabil TCM;
• Cunoștințe în domeniul prelucrărilor prin așchiere – realizarea danturilor;
• Cunoștințe în domeniul calității – managementul reclamațiilor la furnizori, preferabil automotive- constiuie avantaj;
• Experiență în gestionarea planurilor de măsuri cu colaboratori externi (furnizori) – constiuie avantaj;
• Cunoașterea cerințelor standardelor de managementul calității ISO9001, ISO/TS16949, VDA- constiuie avantaj;
• Cunoștințe despre metodele: 5m, 5 De ce, , 8D, Problem solving- constiuie avantaj;
• Bune abilități în procesarea statistică a datelor și interpretarea rezultatelor;
• Bune abilități de comunicare și moderare;
• Lucrul în echipă;
• Bune cunoștințe operare PC – programe Office, operare SAP constituie avantaj;
• Cunoștințe de limba Germană sau Engleză, scris și citit.

Responsabilități

• Analiza rezultatelor testelor și încercărilor efectuate asupra produselor;
• Prelucrarea statistică a acestor rezultate și interpretarea rezultatelor;
• Definirea punctele critice din procesul de realizare al produsului, din punctul de vedere al calității;
• Procesarea datelor rezultate în urma studiilor de capabilitate efectuate, prezentarea rezultatelor și definirea planurilor de măsuri;
• Definirea planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor și urmărirea implementării acțiunilor definite;
• Urmărirea eficacității măsurilor implementate;
• Prezentarea situației calitative a produselor în ședințele cu celelalte departamente;
• Propune acțiuni de îmbunătățire a calității produselor/ proceselor (modificări ale planurilor de control);
• Coordonarea testelor și a verificărilor adiționale în montaj;
• Coordonarea „Ofensivei Calității” în montaj;
• Răspunde de blocarea loturilor de produse suspecte în producție și în magazie;
• Urmărește efectuarea intervențiilor necesare asupra produselor neconforme și aprobă ulterior loturile pentru livrare;
• Coordonarea activităților necesare efectuării studiilor de capabilitate a mașinilor și utilajelor.

Inginer de sistem TEC HUB-Managementul Sculelor (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice în domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteză și al punților;
•Cunoștințe în domeniul construcțiilor de mașini și utilaje;
•Cunoștințe în evaluarea desenelor tehnice;
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare strânsă cu departametele de management al sculelor din Germania;
•Dispunerea mijloacelor de producție necesare instalațiilor și monitorizarea logistică a acestora, managementul capacităților;
•Alegerea de noi furnizori de scule, compararea și alegerea lor  pe baza indicatorilor financiari și de calitate;
•Managementul documentării privind sculele;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor legate de scule folosind desenele tehnice în CAD și datele mașinilor;
•Dispunerea și monitorizarea managementului sculelor pentru domenii diferite, precum și documentarea în privința modificării sculelor și optimizărilor;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor cu ajutorul calculelor, comunicarea rezultatelor în rețeaua digitală a firmei.

Inginer de sistem TEC HUB-Fabrica de Prototipuri (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice în domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare cu Fabrica de Prototipuri din cadrul Daimler;
•Evaluarea conceptelor de montaj, elaborarea propunerilor, introducerea de măsuri;
•Însoțirea și efectuarea proceselor digitale de Packaging în stransă colaborare cu fabricile de prototipuri;
•Participarea la discuții cu angajații din fabricile Powertrain;
•Evaluarea produselor prin testările de impact pentru a verifica fezabilitatea acestora;
•Efectuarea necesarului de acțiuni și stabilirea acestora împreună cu persoanele responsabile de tipurile de produse din Fabrica de Prototipuri;
•Prelucrarea datelor (din programele speciale) și comunicarea rezultatelor în rețeaua digitala a firmei;

Maistru Prelucrări Mecanice (TA)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Inginer Calculații Tehnice (CT)

Cerințe

• Studii superioare profil tehnic sau tehnico-economic;
• Cunoscător a uneia dintre tehnologiile: injecție mase plastice, injecție cauciuc, ambutisare, turnare sub presiune, asamblare, sudură, electronică/electrotehnică;
• Experiență profesională într-un mediu de Inginerie/Producție reprezintă un avantaj;
• Managementul costurilor produsului, experiență pentru estimare și planificarea unui produs, abilități de negociere, reprezintă un avantaj;
• Competenţe transversale: auto-motivat, capabil să lucreze atât în cadrul unei echipe cât și individual;
• Trebuie să fie în măsură să comunice în mod eficient și să aibă o aptitudine pentru învățarea unor noi tehnici, metode și principii;
• Bune cunoștințe de operare pe calculator, baze de date, MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook);
• Cunoștințe avansate de limba engleză/germană.

 
Responsabilități

• Realizează analize tehnice/economice ale componentelor;
• Planifică procesele de fabricație;
• Realizează antecalculații ce servesc drept suport departamentului de achiziții și sprijină echipa de achiziții în procesul de negociere cu furnizorii;
• Efectuează analiza costurilor;
• Realizează verificări de plauzibilitate (descompuneri de costuri, oferte ale furnizorilor);
• Identifică și generează idei pentru reducerea costurilor și oferă suport la implementarea acestora;
• Colectează date tehnice și economice de la furnizori  în vederea dezvoltării/validării instrumentelor de calculații.

Maistru Asamblări (TA)

Cerințe

• Cunoștințe generale despre:
- Kanban, Fifo – primul intrat/primul ieșit, PLP – plan producție;
- Planificare teste;
- Planificare de personal, formare profesională și de bugete;
- Inițiază procese de soluționare probleme;
- KVP – procesul de îmbunătățire continuă;
- SDP – planificarea cantității;
- GAB – planificarea serviciului integrat pentru sistem;
• Competențe personale:
- Asertiv , independent și responsabil față de toate aspectele legate de muncă;
- Înaltă pregătire operaţională;
- Abilități de lider și empatie în lucrul cu angajații;
- Dispus/ deschis către schimbare.

Responsabilități

• Cunoștințe despre sarcini și metode specifice:
- Cunoștințe despre componentele cutiei de viteze și modul în care sunt asamblate;
- Înțelegerea funcționării transmisiei (transmisia 9G Tronic);
- Cunoștințe de fabricație Lean – eliminarea erorilor/ interferentelor;
- Stand-by – conținutul de lucru al procesului de rezervă;
- Cunoștințe despre procesul de remanufacturare;
- Simulări avarii/ erori;
- Calibrarea aparatelor;
- PLP – participare;
- SAB – foaia de lucru standard – creare și aprobare;
- Zellsystem – sistem de celule.

Disponent Logistică (LO)

Cerințe

• Minim studii medii (profil real);
• Cunoștințe de limba germană;
• Cunoștințe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Outlook, Powerpoint);

Responsabilități

• Se ocupă de achiziționarea materialelor consumabile;
• Ține legătura cu furnizorii și clienții interni;
• Întocmeşte, transmite şi urmăreşte comenzile pentru completarea stocului în baza contractelor cadru încheiate cu furnizorii;
• Distribuie și arhivează conform procedurilor documentele aferente activităţilor desfășurate;

Inginer planificare (PL)

 

Ești un inginer pasionat de industria automotive? Este motorul cel care îți face inima să bată mai repede? Ti-ar plăcea să lucrezi într-un mediu de lucru internațional într-o companie care îți oferă posibilitatea de a lucra în străinătate? Dacă raspunsul este DA, noi îți putem oferi cea mai bună posibilitate de dezvoltare persoanlă și profesională.
Căutăm 10 ingineri care să se alature echipei departamentului Planificare din Sebeș, pentru diferite tipuri de planificare tehnică (asamblare, producție, fluxul materialelor, layout).

Vino și alătură-te nouă! Fă parte din planificarea producției noii generații de componente din întreaga lume.

Cerinţe:

• Studii superioare tehnice (licență/ master) în Inginerie Mecanică/ Electromecanică/ Inginerie Industrială / Managementul producției sau o altă specializare similară;
• Limba engleză – nivel avansat; Limba germană constituie un avantaj;
• Experiență de lucru în producție, asamblare, logistică, management de proiect sau design într-o companie automotive sau producție, constituie avantaj;
• Disponbilitate la deplasări în străinătate pe termen mediu-lung;
Soft skills
• Abilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu intercultural (experiența internațională este un avantaj);
• Autonomie, flexibilitate, bună capacitate de auto-organizare, abilități de comunicare și tenacitate;
• Cunoștințe PC bune: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Cunoștințe de bază de software CAD și desene tehnice.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii: lăcătușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Supervizor pentru Remanufacturarea/Dezasamblarea Ansamblului Cutiei de Viteze
Cerințe

• Studii superioare de inginerie sau ucenicie pe post de maistru;
• Excelente abilități interpersonale, abilități de conducere;
• Limba engleză sau germană la nivel avansat;
• Cunoștințe despre remanufacturare;
• Cunoștințe MS-Office la nivel avansat;
• Experiență relevantă în domeniu.

Responsabilități

• Configurarea unei noi operatiuni de serie mică pentru remanufacturarea cutiilor de viteze;
• Conducerea unei echipe de remanufacturare cutii de viteze, inclusiv angajarea și selectarea noii forțe de muncă;
• Responsabilitate pentru cantitatea și calitatea producției (asamblare și dezasamblare);
• Coordonarea problemelor cuprinzătoare;
• Pregătirea planurilor de capacitate, programe de schimbare și a planurilor de buget;
• Pregătirea ședințelor zilnice de producție și soluționarea problemelor structurale;
• Analiza viitoarelor cantități de producție, a noilor linii de producție și impactul acestora asupra echipamentului;
• Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței proceselor de remanufacturare existente;
• Instruirea noilor angajați.

Îngrijitor clădiri (MNT)
Cerințe

• Studii medii – avantaj
• Experiență în domeniul curățeniei constituie avantaj

Responsabilități

• Întreținerea clădirilor și a spațiilor exterioare

Femeie de serviciu (MNT)

Cerințe

• Studii generale;
• Tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat şi scule/utilaje cu acţionare manuală, modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse pentru curăţat.

Responsabilități

• Realizează igienizarea spaţiilor de lucru şi în special a toaletelor, diverselor suprafeţe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, uşilor, barelor de susţinere prin utilizarea substanţelor  dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare.

Inginer producţie (NAG3)

Cerințe

• Absolvent de studii superioare în domeniul TCM, Mecatronică, Inginerie Mecanică sau Maşini Unelte;
• Cunoştinţe aprofundate în domeniul sistemelor de testare şi măsurare (Bosch MARPOSS, echipamente de testare a neetanseităţilor)- constituie avantaj;
• Experienţă de mai mulţi ani în procese de asamblare- constituie avantaj;
• Cunoaşterea transmisiilor automate;
• Competenţe lingvistice: bune cunoştinţe de limba germană şi/sau engleză;
• Cunoştinţe Pachet Microsoft Office;
• Alte competenţe: puternice abilităţi de implementare analitice şi operaţionale; muncă în echipă şi abilităţi de comunicare.

Responsabilități

• Introducerea şi corectarea procesului de comun acord cu producătorii de echipamente, precum şi departamentele interne relevante (ex. Calitate, Dezvoltare, Planificarea etc.);
• Introducerea procesului de eliberare a produsului pentru producţia de serie ulterioară, de comun acord cu partenerii interni relevanţi;
• Analiza erorilor şi înlăturarea lor pe termen lung prin utilizarea proceselor de rezolvare a problemelor;
• Retragerea/ orientarea sistemelor numite pentru introducerea variantelor noi, inclusiv introducerea unui proces de eliberare în producţie, în coordonare cu partenerii relevanţi;
• Evaluarea modificărilor de proiectare şi a impactului acestora asupra sistemelor menţionate. Când apar abateri, dezvoltarea şi implementarea de soluţii;
• Examinare şi evaluarea calităţii procesului şi, dacă este necesar, conducerea sub responsabilitate proprie a grupurilor de lucru pentru introducerea calităţii;
• Întreţinerea proceselor de îmbunătăţire continua şi optimizare a proceselor pentru sistemele menţionate;
• Întocmirea materialelor de instruire precum şi formarea lucrărilor de asamblare (în special: maiştri, lideri de sistem de linie) pentru operarea sistemelor de testare şi măsurare.

Lăcătuș montator (TA)

Cerințe

• Liceu / școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Cunoștințe tehnice specifice domeniului mecanic;
• Cunoștințe bune de desen tehnic.

Responsabilități

• Își însușește și respectă modul de utilizare a documentaţiei tehnice şi de control;
• Identifică vizual defectele de suprafaţă ale sculelor şi dispozitivelor;
• Urmărește parametrii de funcţionare şi de lucru a utilajelor şi instalaţiilor specifice activităţii;
• Pregătește sculele, dispozitivele, utilajele, instalaţiile în vederea efectuării operaţiilor de asamblare;
• Reglează în vederea utilizării sculele şi instalaţiile/echipamentele cu care lucrează;
• Participă cu operativitate la soluţionarea eventualelor disfuncţionalităţi constatate;
• Verifică prezenţa şi conformitatea componentelor precum şi calitatea produselor realizate.