Sunteţi o persoană dinamică? Doriţi să creşteţi profesional într-o companie multinaţională? Doriţi să vă alăturaţi unei echipe de specialişti? Doriţi să dezvoltaţi o carieră de succes?
Atunci, vă invităm să depuneți CV-urile: Online la adresa www.stcu.ro (secțiunea oferta locuri de muncă - postare CV) Adresa recrutare@daimler.com Tel. 0372 491 302
Inginer Calitate Reclamaţii Clienţi (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică, de preferat Inginerie Mecanică;
• Experienţă în domeniul calităţii – gestionarea reclamaţiilor furnizorilor şi clienţilor, precum şi legătura cu aceştia- preferabil în industria automotive;
• Cunoaşterea cerinţelor standardelor de management al calităţii: ISO9001, ISO/TS16949, VDA-RGA;
• Bune cunoştinţe despre metodele: 8D, Problem Solving, 5 Why, Ishikawa Diagram;
• Bune abilităţi în procesarea statistică a datelor şi interpretarea rezultatelor;
• Buna abilităţi de comunicare;
• Bune cunoştinţe de operare PC – Pachetul Microsoft Office;
• Bune cunoştinţe  de Limba Engleză, scris şi citit; Cunoştinţe medii Limba Germană, scris şi citit, constituie avantaj major.

Responsabilităţi

• Efectuează analiza primară a componentelor şi subansamblelor presupuse neconforme, precum  şi a reclamaţiilor primite de la clienți;
• Contactul cu clienţii în ceea ce priveşte calitatea componentelor şi subansamblelor livrate (informare în cazul neconformităţilor, elaborare răspuns, etc.);
• Urmărirea implementării şi eficacităţii planelor de măsuri agreate cu clienţii;
• Prezentarea statusului reclamaţiilor primite de la clienţi în şedințele cu celelalte departamente;
• Gestionarea controalelor eşantionale ale componentelor şi subansamblelor;
• Răspunde de blocarea loturilor de componente şi subansamble suspecte în producţie şi în magazie;
• Urmăreşte efectuarea remedierilor loturilor de componente şi subansamble neconforme, precum şi aprobă ulterior folosirea acestora în  producţie  şi livrare către client;
• Urmăreşte returul loturilor de componente şi subansamble neconforme.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă;
• Operare avansata MS Office;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc;
• Competeţe transversale: comunicare interpersonală, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice şi respectarea regulilor de SSM;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Inginer planificare prelucrări mecanice
Cerințe

• Studii în domeniul ingineriei (TCM, Mecanică, Autovehicule Rutiere, Mecatronică, Design Industrial, Ingineria Transporturilor);
• Cunoștințe bune de proiectare asistată de calculator – CAD. (AutoCAD, Siemens NX – constituie avantaj);
• Cunoștințe bune utilizare PC-Office :  Microsoft-Office (Excel, Power Point, Word);
• Limbi străine: engleza la nivel conversațional, limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe specifice: proiectare echipamente mecanice, cunoștințe de proces tehnologic de fabricație componente mecanice și managementul proiectului – constituie avantaj;
• Soft skills: capacitate de integrare, spirit de echipă, inițiativă, independență, responsabilitate, flexibilitate, disponibilitate pentru deplasări în străinătate.

Responsabilități

• Crearea de procese tehnologice, tehnologii de execuție pentru componente fabricate prin procese de prelucrări mecanice și a tehnologiei de control și asigurare a calității a acestor componente;
• Crearea proceselor de flux de material , a layout-urilor liniilor de fabricație;
• Managementul proiectului și controlling: controlul costurilor și al termenelor din cadrul proiectelor în care este implicat;
• Coordonarea responsabilă și supravegherea proiectului, inclusiv comunicarea între departamentele implicate in proiect;
• Structurarea proiectelor și temelor după criteriile legislației de mediu, profitabilității , asigurării calității și producției;
• Derularea comercială a proiectului: strângerea și evaluarea ofertelor, în colaborare cu departamentele interne;
• Supervizarea proiectului până în momentul implementării sale și oferirea de suport după.

Strungar Întreţinere (MNT)
Cerințe

• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunostințe de utilizare şi întreţinere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunostințe de desen tehnic;
• Cunostințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare;
• Tehnici de măsură și control;
• Tipuri de mașini(CNC), echipamente și caracteristicile funcționale specifice.

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operațiii, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru, să respecte complet toate prescripțiile (regimul de așchiere, sculele, dispozitivele, etc.);
• Să prelucreze cu mașina piese de diferite forme și mărimi aducandu-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafată specificate;
• Să întrețină și să utilzeze corespunzator mașinile unelte, SDV-uri, instrumentele de măsură și control;
• Să verifice calitatea pieselor executate;
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii.
• Să respecte atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior.
• Să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în munca, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare a acestora.
• Să participe la formele de pregatire profesională continuă.

Controlor calitate camera de măsurători (QM)
Cerințe

• Studii medii sau postliceale.
• Experienţa în domeiul asigurării calității reprezintă un avantaj.
• Cunoştinţe tehnici de măsurare și control.
• Cunoştinţe de desen tehnic
• Cunoştinţe tehnice minime în domeniul prelucrării prin aschiere.

Responsabilități

• Realizează programarea și calibrarea mașinilor de control (Klingenberg, Zeiss 3D, Conturograf).
• Realizează măsurători pe mașinile de control (Klingenberg, Zeiss 3D, Conturograf).
• Arhivează diagramele și fișele de măsurători.

Operator CNC (PI)
Cerințe

• Studii medii sau profesionale;
• Experienţă în domeniu;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe de programare si operare CNC;
• Cunoştinţe în deformarea materialelor la rece;
• Cunoaşterea unei limbi străine (engleză sau germană) constituie un avantaj.

Responsabilități

• Efectuarea de activităţi de echipare;
• Punerea la dispoziţie a documentaţiei: se verifică documentaţia la erori, valabilitatea și integralitatea (exemplu: desenele, planurile de execuţie, planurile de verificare);
• Verificarea la recepţie a sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor, cât şi a pieselor de uzură;
• Pregătirea sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor;
• Supravegherea şi deservirea maşinilor / utilajelor;
• Corectarea setărilor maşinilor / utilajelor;
• Inlăturarea erorilor la funcţionare;
• Verificarea reperelor: respectarea cotelor şi a integralităţii, rezultatele verificărilor fiind documentate;
• Efectuarea activităţilor de service şi întreţinere (exemplu: schimbul comutatoarelor);
• Participarea la organizarea activităţii de grup, la elaborarea standardelor de performanţă.

Termist tratamentist (PR)

 

Cerințe

• Școala profesională sau un curs de calificare în domeniu;
• Experiență profesională în domeniul tratamentului termic;
• Cunoaşterea procedurilor specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametri funcționali ai utilajelor, agregatelor și SDV-urilor, precum şi documentația tehnică a acestora.
Responsabilități

• Efectuează finisarea și controlul final al produselor tratate;
• Execută operații de pregatire a semifabricatelor/pieselor destinate tratamentelor termice;
• Exploatează și întreține utilajele de tratament termic și termochimic;
• Execută tratarea termică și termochimică ;
• Își însușește și folosește întocmai planul de operații, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru.

Frezor CNC (PI, CT)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozivitele mașinii;
• Să utilizeze și sa întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control;
• Să programeze mașini CNC de frezat în 3 axe.

Strungar (PI)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozitivele mașinii;
• Să utilizeze și șă întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control.

Manager de Proiect

Cerințe

• Studii / certificări în domeniul managementul proiectelor sau similar, de preferat tehnic sau administrarea afacerilor;
• Cursuri de project management;
• Experiență în lucrul pe proiecte, de preferat în domeniul automotive;
• Cunoștințe limbi străine: engleză și/sau germană, la nivel avansat;
• Operare PC: Pachetul MS Office (Word, Excel, PowerPoint).

Responsabilități

• Alinierea tuturor funcțiilor și urmărirea stării acestora din cadrul proiectului (Sebes, Stuttgart, clienți, furnizori);
• Coordonarea eficientă a tuturor activităților proiectului în vederea atingerii obiectivelor stabilite la cele mai înalte standarde de calitate;
• Asigurarea comunicării cu partenerii din cadrul proiectului (România/Germania) și respectarea obligațiilor contractuale care decurg din acordurile de parteneriat;
• Administrarea bugetului proiectului în conformitate cu procedurile interne aplicabile și cu condițiile finanțatorului;
• Urmărirea bugetului de proiect și definirea și punerea în practică a măsurilor de reducere a riscurilor referitoare la buget;
• Valorificarea și dezvoltarea oportunităților pe durata implementării proiectului;
• Întocmirea rapoartelor și slide-uri de prezentare pentru nivelul de management;
• Organizarea și pregătirea workshop-urilor;
• Pregătirea și coordonarea ședințelor de status.

Contabil (FI)

Cerinţe

• Studii superioare în domeniul financiar – contabil;
• Cunoştinţe privind legislaţia în vigoare;
• Cunoştinţe foarte bune de operare calculator;
• Cunoştinţe bune limba engleză;
• Competenţe transversale: atenţie la detalii, responsabilitate, orientare spre rezolvarea de probleme şi constiinciozitate.

Responsabilităţi

• Întocmeşte şi verifică jurnalele de transport, vamă şi combustibil respectând prevederile legislative şi procedurile interne în vigoare;
• Verificarea și aprobarea plăților pentru facturi (verificarea corespondenței dintre informațiile identificate pe factură și comanda plasată);
• Evidenţa şi închidere conturi 473 și 409;
• Confirmări de sold furnizori.

Operator Date (PL)

Cerințe

• Studii superioare;
• Experiență în operarea de documente (unele cu specific financiar);
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă engleză și/sau germană.

Responsabilități

• Întocmește și transmite comenzile aprobate către furnizori;
• Urmărește livrarea produselor în termenele stabilite anterior;
• Aprobă și ține o evidență a facturilor rezolvate și în curs de rezolvare;
• Comandă necesarul de birotică și protocol pentru departament;
• Organizează delegațiile colegiilor de departament;
• Urmărește implementarea de măsuri și planuri de termene;
• Redactează minutele sedințelor la care participă.

Economist Taxe (FI)

Cerinţe

• Minim 3 ani experiență în domeniul contabilității financiare;
• Bune cunoştinţe în domeniul fiscal;
• Bune cunoştințe privind normele IFRS IFRS (impozitul amânat, mijloace fixe);
• Cunoştinţe privind TVA-ul, impozitul pe profit şi taxele locale;
• Foarte bune competenţe de comunicare în limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Foarte bune competenţe de utilizare PC (Excel, PowerPoint); platforma SAP constituie avantaj;
• Competenţe transversale: proactivitate, îmbunătăţire continuă, spirit de echipă, orientare spre rezultat, bune competenţe de comunicare şi bună organizare.

Responsabilităţi

• Completarea declaraţiilor fiscale (D300, D394, D390);
• Analiză TVA și solicitarea corecţiilor necesare;
• Completarea declaraţiilor fiscal locale ;
• Obţinerea documentaţiei necesare pentru calcularea impozitului pe profit;
• Verifică reţinerea la bursă;
• Menţine registrul bunurilor de capital;
• Mentine registrul activelor de impozit.

Cadru Tehnic PSI (EHS)

Cerinţe

• Studii tehnice superioare sau curs de cadru tehnic PSI conform prevederilor legale (Ordin MAI 163:2007);
• Cunoştinţe privind modul de funcţionare şi utilizare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor PSI din dotarea companiei;
• Cunostinţe privind modul de acţiune în caz de incendiu;
• Aptitudini şi deprinderi necesare: aptitudini de comunicare, transmitere de informaţii, culegere de date;
• Cunoaşterea unei limbi straine: Engleză şi/ sau Germană.

Responsabilităţi

• Identifică şi studiază actele normative care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor in cadrul Star Assembly;
• Verifică aplicarea în practică a normelor care reglementează activitatea de prevenire şi stingere a incendiilor;
• Stabileşte măsurile de aparăre impotriva incendiilor corelate cu natura şi nivelul riscurilor;
• Verifică modul de întreţinere şi funcţionare a instalaţiilor, aparatelor şi mijloacelor PSI din dotare, precum şi cunoasterea de catre personalul încadrat în muncă a modului de utilizare a acestora;
• Execută pe baza planificării aprobate, controale tehnice de prevenire a incendiilor la obiectivele în exploatare sau în curs de execuţie;
• Asigură identificarea şi evaluarea riscurilor de incendiu din cadrul societăţii pe baza pericolului de incendiu prezentat de tehnologiile de fabricaţie, instalaţiile de producţie şi utilitare.

Responsabil Sănătate şi Securitate în Muncă (EHS)

Cerinţe

• Studii superioare tehnice / cursuri specifice în domeniul SSM, inspector/technician;
• Experienţă profesională în domeniul producţiei, experinţă în domeniul SSM;
• Cunostinţe legate de legislaţia generală şi specifică în domeniul Protecţiei Muncii, Legea nr. 319/2006, precum şi capacitatea de adaptare a prevederilor generale de protectie a muncii la specificul  activităţilor din firmă;
• Operare avansata MS Office;
• Cunoştinţe privind metodele de investigare a accidentelor precum şi noţiuni de bază în legătură cu  medicina muncii şi agenţii de risc;
• Competeţe transversale: comunicare interpersonală, culegerea datelor, clasificare şi interpretare a informaţiilor.

Responsabilităţi

• Ţine evidenţa substanţelor chimice;
• Efectuează audituri cu privire la managementul substanţelor chimice şi respectarea regulilor de SSM;
• Efectueaza instruiri cu privire la manipularea substantelor chimice şi  sănătatea şi siguranţa la locul de muncă;
• Efectuează instruiri contractorilor.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţă profesională în domeniul definirii şi coordonării implementării activităţilor din domeniul calităţii (managementul şi asigurarea calităţii) în proiectele noi şi a celor în curs de desfăşurare;
• Experienţă în urmărirea stadiului de realizare a temelor de management al calităţii în cadrul proiectelor;
• Bune cunoștinţe în domeniul prelucrărilor mecanice, cunoştinţe generale în domeniul asamblărilor mecanice;
• Cunoştinţe generale despre Managementul de Proiect;
• Cunoaşterea cerinţelor normelor ISO 9001, TS 16949, VDA;
• Cunoaşterea metodelor 5M, 5 De ce, 8D, Problem solving, Core Tools (MSA, SPC, APQP, PPAP, FMEA);
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.

Inginer planificare IT (PL)

Cerințe

• Studii universitare în domeniul ingineriei: Electronică, Electrotehnică sau Informatică;
• Fluență în limba engleză nivel mediu/ avansat, limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe în domeniul echipamentelor hardware și tehnologii de control;
• Bazele rețelisticii.

Responsabilități 

• Realizează caiete de sarcini pentru proiectele care îi sunt alocate, pe segment de sisteme IT automatizate și tehnologii de control;
• Responsabil de pregătirea cerințelor și evaluarea ofertelor din partea furnizorilor din punct de vedere tehnic și economic;
• Participă la discuții/ protocoale, prezentări, procese de recepție ca reprezentant al departamentului, responsabil de planificarea sistemelor IT automatizate și tehnologii de control;
• Recepția comenzilor – persoană de contact pentru departamentele Producție privind sistemele de IT automatizate și tehnologia de comandă.

Inginer Calitate Reclamații (QM)

Cerințe

• Absolvent Universitate Tehnică – Inginerie Mecanică, preferabil TCM;
• Cunoștințe în domeniul prelucrărilor prin așchiere – realizarea danturilor;
• Cunoștințe în domeniul calității – managementul reclamațiilor la furnizori, preferabil automotive- constiuie avantaj;
• Experiență în gestionarea planurilor de măsuri cu colaboratori externi (furnizori) – constiuie avantaj;
• Cunoașterea cerințelor standardelor de managementul calității ISO9001, ISO/TS16949, VDA- constiuie avantaj;
• Cunoștințe despre metodele: 5m, 5 De ce, , 8D, Problem solving- constiuie avantaj;
• Bune abilități în procesarea statistică a datelor și interpretarea rezultatelor;
• Bune abilități de comunicare și moderare;
• Lucrul în echipă;
• Bune cunoștințe operare PC – programe Office, operare SAP constituie avantaj;
• Cunoștințe de limba Germană sau Engleză, scris și citit.

Responsabilități

• Analiza rezultatelor testelor și încercărilor efectuate asupra produselor;
• Prelucrarea statistică a acestor rezultate și interpretarea rezultatelor;
• Definirea punctele critice din procesul de realizare al produsului, din punctul de vedere al calității;
• Procesarea datelor rezultate în urma studiilor de capabilitate efectuate, prezentarea rezultatelor și definirea planurilor de măsuri;
• Definirea planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor și urmărirea implementării acțiunilor definite;
• Urmărirea eficacității măsurilor implementate;
• Prezentarea situației calitative a produselor în ședințele cu celelalte departamente;
• Propune acțiuni de îmbunătățire a calității produselor/ proceselor (modificări ale planurilor de control);
• Coordonarea testelor și a verificărilor adiționale în montaj;
• Coordonarea „Ofensivei Calității” în montaj;
• Răspunde de blocarea loturilor de produse suspecte în producție și în magazie;
• Urmărește efectuarea intervențiilor necesare asupra produselor neconforme și aprobă ulterior loturile pentru livrare;
• Coordonarea activităților necesare efectuării studiilor de capabilitate a mașinilor și utilajelor.

Specialist Optimizări Procese şi Sisteme de Producţie (MPS)

Cerinţe

• Studii superioare de natură tehnică;
• Cunoştinţe tehnice (mecanice sau electrice);
• Cunoştinţe de bază în optimizare posturi de lucru şi sisteme de producţie (5S, Lean, etc.);
• Experienţa în linii de producţie (montaj sau prelucrări mecanice) constituie avantaj;
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Abilităţi de analiză a datelor şi coordonarea unei echipe de proiecte;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă germană și/sau engleză.

Responsabilităţi

• Organizează şi conduce şedinţele de proiect împreună cu responsabilul de proiect din departamentul care a solicitat cererea de îmbunătăţire;
• Analizează procesul de lucru şi alege metoda optimă de analiză;
• Urmăreşte aplicarea corectă a metodelor de lucru;
• Generează soluţii de îmbunătăţire şi le discută cu echipa, pe baza datelor strânse;
• Oferă sprijin la implementarea soluţiilor şi urmăreşte efectul lor în timp;
• Este interfaţă între echipa de proiect şi centrul de dezvoltare;
• Calculează timpul de lucru şi încărcarea operatorului prin metodele învăţate;
• Urmăreşte ergonomia la locul de muncă.

Inginer de sistem TEC HUB-Managementul Sculelor (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice in domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților;
•Cunoștințe în domeniul construcțiilor de masini și utilaje;
•Cunoștințe în evaluarea desenelor tehnice;
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare strânsă cu departametele de management al sculelor din Germania;
•Dispunerea mijloacelor de productie necesare instalațiilor și monitorizarea logistică a acestora, managementul capacitatilor;
•Alegerea noi furnizori de scule, compararea și alegerea lor  pe baza indicatorilor financiari și de calitate;
•Managementul documentarii privind sculele;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor legate de scule folosind desenele tehnice în CAD și datele mașinilor;
•Dispunerea și monitorizarea managementului sculelor pentru domenii diferite, precum și documentarea în privința modificării sculelor și optimizărilor;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor cu ajutorul calculelor, comunicarea rezultatelor în rețeaua digitală a firmei

Inginer de sistem TEC HUB-Fabrica de Prototipuri (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice în domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare cu Fabrica de Prototipuri din cadrul Daimler;
•Evaluarea conceptelor de montaj, elaborarea propunerilor, introducerea de măsuri;
•Însoțirea și efectuarea proceselor digitale de Packaging în stransă colaborare cu fabricile de prototipuri;
•Participarea la discuții cu angajații din fabricile Powertrain;
•Evaluarea produselor prin testările de impact pentru a verifica fezabilitatea acestora;
•Efectuarea necesarului de acțiuni și stabilirea acestora împreună cu persoanele responsabile de tipurile de produse din Fabrica de Prototipuri;
•Prelucrarea datelor (din programele speciale) și comunicarea rezultatelor în rețeaua digitala a firmei;

Maistru Prelucrări Mecanice (TA)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Inginer Calculații Tehnice (CT)

Cerințe

• Studii superioare profil tehnic sau tehnico-economic;
• Cunoscător a uneia dintre tehnologiile: injecție mase plastice, injecție cauciuc, ambutisare, turnare sub presiune, asamblare, sudură, electronică/electrotehnică;
• Experiență profesională într-un mediu de Inginerie/Producție reprezintă un avantaj;
• Managementul costurilor produsului, experiență pentru estimare și planificarea unui produs, abilități de negociere, reprezintă un avantaj;
• Competenţe transversale: auto-motivat, capabil să lucreze atât în cadrul unei echipe cât și individual;
• Trebuie să fie în măsură să comunice în mod eficient și să aibă o aptitudine pentru învățarea unor noi tehnici, metode și principii;
• Bune cunoștințe de operare pe calculator, baze de date, MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook);
• Cunoștințe avansate de limba engleză/germană.

 
Responsabilități

• Realizează analize tehnice/economice ale componentelor;
• Planifică procesele de fabricație;
• Realizează antecalculații ce servesc drept suport departamentului de achiziții și sprijină echipa de achiziții în procesul de negociere cu furnizorii;
• Efectuează analiza costurilor;
• Realizează verificări de plauzibilitate (descompuneri de costuri, oferte ale furnizorilor);
• Identifică și generează idei pentru reducerea costurilor și oferă suport la implementarea acestora;
• Colectează date tehnice și economice de la furnizori  în vederea dezvoltării/validării instrumentelor de calculații.

Maistru Asamblări (TA)

Cerințe

• Cunoștințe generale despre:
- Kanban, Fifo – primul intrat/primul ieșit, PLP – plan producție;
- Planificare teste;
- Planificare de personal, formare profesională și de bugete;
- Inițiază procese de soluționare probleme;
- KVP – procesul de îmbunătățire continuă;
- SDP – planificarea cantității;
- GAB – planificarea serviciului integrat pentru sistem;
• Competențe personale:
- Asertiv , independent și responsabil față de toate aspectele legate de muncă;
- Înaltă pregătire operaţională;
- Abilități de lider și empatie în lucrul cu angajații;
- Dispus/ deschis către schimbare.

Responsabilități

• Cunoștințe despre sarcini și metode specifice:
- Cunoștințe despre componentele cutiei de viteze și modul în care sunt asamblate;
- Înțelegerea funcționării transmisiei (transmisia 9G Tronic);
- Cunoștințe de fabricație Lean – eliminarea erorilor/ interferentelor;
- Stand-by – conținutul de lucru al procesului de rezervă;
- Cunoștințe despre procesul de remanufacturare;
- Simulări avarii/ erori;
- Calibrarea aparatelor;
- PLP – participare;
- SAB – foaia de lucru standard – creare și aprobare;
- Zellsystem – sistem de celule.

Disponent Logistică (LO)

Cerințe

• Minim studii medii (profil real);
• Cunoștințe de limba germană;
• Cunoștințe în utilizarea pachetului Microsoft Office (Excel, Outlook, Powerpoint);

Responsabilități

• Se ocupă de achiziționarea materialelor consumabile;
• Ține legătura cu furnizorii și clienții interni;
• Întocmeşte, transmite şi urmăreşte comenzile pentru completarea stocului în baza contractelor cadru încheiate cu furnizorii;
• Distribuie și arhivează conform procedurilor documentele aferente activităţilor desfășurate;

Inginer planificare (PL)

 

Ești un inginer pasionat de industria automotive? Este motorul cel care îți face inima să bată mai repede? Ti-ar plăcea să lucrezi într-un mediu de lucru internațional într-o companie care îți oferă posibilitatea de a lucra în străinătate? Dacă raspunsul este DA, noi îți putem oferi cea mai bună posibilitate de dezvoltare persoanlă și profesională.
Căutăm 10 ingineri care să se alature echipei departamentului Planificare din Sebeș, pentru diferite tipuri de planificare tehnică (asamblare, producție, fluxul materialelor, layout).

Vino și alătură-te nouă! Fă parte din planificarea producției noii generații de componente din întreaga lume.

Cerinţe:

• Studii superioare tehnice (licență/ master) în Inginerie Mecanică/ Electromecanică/ Inginerie Industrială / Managementul producției sau o altă specializare similară;
• Limba engleză – nivel avansat; Limba germană constituie un avantaj;
• Experiență de lucru în producție, asamblare, logistică, management de proiect sau design într-o companie automotive sau producție, constituie avantaj;
• Disponbilitate la deplasări în străinătate pe termen mediu-lung;
Soft skills
• Abilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu intercultural (experiența internațională este un avantaj);
• Autonomie, flexibilitate, bună capacitate de auto-organizare, abilități de comunicare și tenacitate;
• Cunoștințe PC bune: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Cunoștințe de bază de software CAD și desene tehnice.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Inginer Automatist (MNT)

Cerințe

• Pregătire tehnică în domeniul automatizării și calculatoarelor;
• Cunoştinţe solide de pneumatică, hidraulică, electricitate;
• Cunoștințe în domeniul PLC-urilor și a calculatoarelor de proces reprezintă un avantaj;
• Bune cunoştinţe de limba engleză şi/sau germană;
• Seriozitate, spirit de observaţie şi analiză tehnică.

Responsabilități

• Gestionarea tuturor echipamentelor și a componentelor acestora din domeniul IT;
• Asigurarea comunicării cu producătorii și furnizorii stăini în scopul rezolvării problemelor ce apar la liniile de montaj;
• Prezintă rapoarte referitoare la starea utilajelor,în ceea ce privește partea de automatizare;
• Utilizează metode cuprinse în conceptul Mentenanței predictive pentru evaluarea stării echipamentelor.

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii: lăcătușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Supervizor pentru Remanufacturarea/Dezasamblarea Ansamblului Cutiei de Viteze
Cerințe

• Studii superioare de inginerie sau ucenicie pe post de maistru;
• Excelente abilități interpersonale, abilități de conducere;
• Limba engleză sau germană la nivel avansat;
• Cunoștințe despre remanufacturare;
• Cunoștințe MS-Office la nivel avansat;
• Experiență relevantă în domeniu.

Responsabilități

• Configurarea unei noi operatiuni de serie mică pentru remanufacturarea cutiilor de viteze;
• Conducerea unei echipe de remanufacturare cutii de viteze, inclusiv angajarea și selectarea noii forțe de muncă;
• Responsabilitate pentru cantitatea și calitatea producției (asamblare și dezasamblare);
• Coordonarea problemelor cuprinzătoare;
• Pregătirea planurilor de capacitate, programe de schimbare și a planurilor de buget;
• Pregătirea ședințelor zilnice de producție și soluționarea problemelor structurale;
• Analiza viitoarelor cantități de producție, a noilor linii de producție și impactul acestora asupra echipamentului;
• Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței proceselor de remanufacturare existente;
• Instruirea noilor angajați.

Îngrijitor clădiri (MNT)
Cerințe

• Studii medii – avantaj
• Experiență în domeniul curățeniei constituie avantaj

Responsabilități

• Întreținerea clădirilor și a spațiilor exterioare

Femeie de serviciu (MNT)
Cerințe

• Studii generale;
• Tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat şi scule/utilaje cu acţionare manuală, modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse pentru curăţat.

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte activităţile şi priorităţile zilnice, diversele tipuri de operaţii de curăţire, tipurile şi parametrii funcţionali ai sculelor şi utilajelor, materiile prime şi materialele de bază folosite;
• Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice de lucru;
• Realizează igienizarea spaţiilor de lucru şi în special a toaletelor, diverselor suprafeţe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, uşilor, barelor de susţinere prin utilizarea substanţelor  dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
• Pregateste operatia de curatare identificand particularitatile spatiului de curatat: dimensiune, accesibilitate, tipuri de suprafeţe de curăţat, zone cu grad ridicat de murdărie, obstacole de îndepărtat etc.;
• Realizează curăţenia zilnică într-o succesiune prestabilită în corelaţie cu tipul spaţiului de curăţat, natura suprafeţelor şi tipul murdăriei de înlăturat, prin utilizarea unor scule şi utilaje diverse, adecvate metodei de curăţenie aplicate şi a unor proceduri specifice în funcţie de aderenţa murdăriei (măturare, aspirare – pentru murdării neaderente, spălare cu diverse soluţii – pentru murdării aderente);
• Intreţine echipamentele de lucru verificandu-le periodic din punct de vedere al integrităţii şi montării corecte a accesoriilor şi a echipamentelor de lucru;
• Selecţionează echipamentele în vederea recondiţionării/casării în cazul apariţiei semnelor de uzură;

Inginer producţie (NAG3)

Cerințe

• Absolvent de studii superioare în domeniul TCM, Mecatronică, Inginerie Mecanică sau Maşini Unelte;
• Cunoştinţe aprofundate în domeniul sistemelor de testare şi măsurare (Bosch MARPOSS, echipamente de testare a neetanseităţilor)- constituie avantaj;
• Experienţă de mai mulţi ani în procese de asamblare- constituie avantaj;
• Cunoaşterea transmisiilor automate;
• Competenţe lingvistice: bune cunoştinţe de limba germană şi/sau engleză;
• Cunoştinţe Pachet Microsoft Office;
• Alte competenţe: puternice abilităţi de implementare analitice şi operaţionale; muncă în echipă şi abilităţi de comunicare.

Responsabilități

• Introducerea şi corectarea procesului de comun acord cu producătorii de echipamente, precum şi departamentele interne relevante (ex. Calitate, Dezvoltare, Planificarea etc.);
• Introducerea procesului de eliberare a produsului pentru producţia de serie ulterioară, de comun acord cu partenerii interni relevanţi;
• Analiza erorilor şi înlăturarea lor pe termen lung prin utilizarea proceselor de rezolvare a problemelor;
• Retragerea/ orientarea sistemelor numite pentru introducerea variantelor noi, inclusiv introducerea unui proces de eliberare în producţie, în coordonare cu partenerii relevanţi;
• Evaluarea modificărilor de proiectare şi a impactului acestora asupra sistemelor menţionate. Când apar abateri, dezvoltarea şi implementarea de soluţii;
• Examinare şi evaluarea calităţii procesului şi, dacă este necesar, conducerea sub responsabilitate proprie a grupurilor de lucru pentru introducerea calităţii;
• Întreţinerea proceselor de îmbunătăţire continua şi optimizare a proceselor pentru sistemele menţionate;
• Întocmirea materialelor de instruire precum şi formarea lucrărilor de asamblare (în special: maiştri, lideri de sistem de linie) pentru operarea sistemelor de testare şi măsurare.

Lăcătuș montator (TA)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Cunoștințe tehnice specifice domeniului mecanic;
• Cunostinte bune de desen tehnic.

Responsabilități