Condiţii de cumpărare

Conditii-de-cumparare

STC/STA – CONDIŢII GENERALE DE CUMPĂRARE

Aceste condiţii trebuie considerate ca valide exclusiv pentru contractele de aprovizionare, comenzi şi alte înţelegeri pentru aprovizionarea cu produse, unelte, dispozitive de fixare, materii prime – numite în continuare „Bunuri” – încheiate de STAR TRANSMISSION SRL – numită în continuare „STC/STA” – şi Furnizori, Subcontractanţi – numiţi în continuare „Furnizorul” –cu condiţia să nu se fi stabilit altfel într-un acord scris încheiat între părţi.

1.1. Furnizorul este de accord să vândă şi să furnizeze bunuri la preţul, în cantitatea, de calitatea şi tipul stabilit în Contract şi/sau Comandă pe durata, în locul şi în acord cu cele menţionate mai sus şi să respecte toţi ceilalţi termeni şi condiţii (numite în continuare „Condiţii Generale de Cumpărare”)

Comenzile şi acceptarea comenzilor, ca şi alte modificări sau amendamente despre acestea trebuie făcute în scris pentru a fi valide. Înţelegerile verbale ulterioare în completarea Contractului pot fi valide doar prin confirmarea în scris de către STC/STA. Dacă contractorul nu acceptă comanda în 30 de zile de la prezentare, STC/STA va fi îndreptăţit să considere Comanda abrogată, fără nici o înştiinţare.1. LIVRARE ŞI EXECUTARE

1.1 Livrarea Bunurilor şi Executarea Serviciilor trebuie realizată în termenul, la locul, în cantitatea şi calitatea specificată în Contract şi/sau Comandă. Obligaţia Furnizorului va fi considerată pe deplin îndeplinită dacă a fost realizată în acord total cu cele scrise mai sus. O comandă este exclusiv validă în termenul şi în cantitate specificată în ea, orice modificare din aceasta poate fi facută numai cu acordul expres al STC/STA exprimat în scris în prealabil.

1.2 Dacă termenul de livrare sau de executare, nu este specificat în Contract şi/sau Comandă, termenul de livrare sau de executare şi cantitatea trebuie să fie cele stabilite într-un orar de livrare sau executare stabilit de STC/STA.

1.3 Dacă Furnizorul nu îndeplineşte sau nu îndeplineşte în mod adecvat obligaţiile prevazute în Comandă, STC/STA poate decide, la discreţia sa, să acorde un timp suplimentar Furnizorului pentru îndeplinirea acestor obligaţii, sau să anuleze Comanda, dacă părţile nu convin altfel în scris.

1.4 STC/STA va plăti Bunurile livrate de Furnizor în plus faţă de cantitatea stabilită, doar dacă şi-a dat acordul în scris pentru cantitatea în exces anterior livrării.

1.5 Dacă la un anumit moment Furnizorul are motive să creadă că livrările sau executarea unor Bunuri nu va fi realizată conform programului, trebuie să anunţe imediat în scris STC/STA, explicând cauza sau cauzele întârzierii anticipate. Asemenea înştinţări nu vor scuti Furnizorul de obligaţiile sale referitoare la termenul de livrare şi de executare stabilit.

1.6 Dacă Bunurile sunt fabricate special pentru STC/STA şi nu sunt disponibile în comerţ altundeva decât la Furnizor, acesta trebuie să fie pregătit ca la terminarea relaţiei contractuale cu STC/STA să fie de acord şi să negocieze cu STC/STA un aranjament care să asigure aprovizionarea cu Bunurile implicate la cererea STC/STA pentru o perioadă de 5 ani după terminarea relaţiei contractuale.2. TRANSPORTUL

2.1 Dacă nu există alte specificaţii, Regulile Incoterms trebuie aplicate dacă Furnizorul este dintr-un stat sau jurisdicţie diferite faţă de cele ale STC/STA.

2.2 Dacă nu este stipulat altfel în Contract şi/sau Comandă, unde se aplică Incoterms Bunurile vor fi livrate de Furnizor „DDP” la destinaţia de livrare specificată în Comandă. Unde Incoterms nu se aplică, Furnizorul este totuşi responsabil de livrarea Bunurilor pe cea mai scurtă rută la destinaţia specificată pentru orice livrare din Contract şi/sau din Comandă.

2.3 Dacă nu există alte menţiuni în Contract şi/sau Comandă, controlul şi titlul de proprietate asupra Bunurilor va fi dobândit de STC/STA după descărcarea completă a Bunurilor la destinaţia specificată pentru orice livrare şi Furnizorul va suporta riscul pierderilor de Bunuri până la livrare. Dacă Bunurile sunt livrate în rate, titlul şi controlul asupra Bunurilor va fi dobândit conform prevederilor prezentului paragraf.

2.4 Dacă există un acord special între Părţi prin care plata se face în avans, transferul de proprietate şi control asupra Bunurilor va avea loc în momentul plăţii. În cazul plăţii parţiale în avans, transferul de proprietate şi control asupra tuturor Bunurilor proporţional cu preţul plătit va avea loc în momentul plăţii. În aceste cazuri, Furnizorul va fi responsabil de păstrarea Bunurilor în siguranţă şi complet asigurate până în momentul livrării la STC/STA.

2.5 Bunurile trebuie să fie ambalate în mod corespunzător şi/sau protejate pentru încărcare şi transport, costul acestei operaţiuni va fi suportată de Furnizor sau de reprezentantul Furnizorului. Bunurile vor fi ambalate în unităţi/loturi conform cerinţelor STC. Fiecare colet trebuie să aibă numărul de comandă de la STC, să fie însoţit de o notă de ambalare uşor accesibilă ce va detalia conţinutul şi să fie în confromitate cu regulile de import în vigoare. Dacă Furnizorul nu respectă instrucţiunile de încărcare şi transport sau dacă apar alte probleme de ambalare, va fi responsabil de orice pagube sau cheltuieli suportate de STC/STA.

2.6 Furnizorul garantează clar şi pe deplin că Bunurile livrate la STC/STA sunt proprietatea lui exclusivă, libere de orice sarcini şi/sau revendicări, proprietate ce va fi transferată către STC/STA în conformitate cu prevederile Contractului dintre Părţi fără, sarcini sau revendicări – cu referire în special la drepturile de proprietate intelectuală – în totalitate către STC/STA.

2.7 Furnizorul va fi responsabil în totalitate pentru toate sau orice pagube aduse mediului cauzate sau care survin în timpul transportului de Bunuri incluzând, dar nefiind limitate la, pierderi din scurgeri, infiltrări etc.3. STANDARDE

3.1 Furnizorul se angajează să asigure ca în timpul executării îndatoririlor prevăzute în Contract şi/sau în Comanda, Bunurile livrate şi Serviciile executate vor respecta toate legile şi regulile aplicabile – în special, cele de mediu, ambalare, etichetare, răspunderea pentru calitatea produsului şi controlul calităţii.

3.2 Furnizorul garantează STC/STA că nici unul din materialele chimice produse de Furnizor sau găsite în produsele Furnizorului nu sunt interzise prin lege, şi prezenţa substanţelor chimice ce necesită etichetarea sunt clar menţionate pe etichete.

3.3 Furnizorul garantează STC/STA că Bunurile sau utilizarea normală a Bunurilor nu prezintă pericole pentru sănătatea sau proprietatea omului.

3.4 Furnizorul garantează STC/STA că Bunurile şi orice documente sau specificaţii relaţionate au standardul acceptat din punct de vedere comercial.

3.5 Dacă nu se convine altfel, Furnizorul va suporta cheltuielile de obţinere a tuturor permiselor de transport, import şi export de Bunuri şi va garanta STC/STA posesia acestor permise.

3.6 Furnizorul va despăgubi STC/STA pentru oricare şi toate pagubele, reclamaţiile, răspunderile, pierderile, costurile şi cheltuielile ce vor rezulta din sau vor fi legate de moartea sau rănirea efectivă sau pretinsă a unor persoane, pagube aduse proprietăţii, sau orice altă pagubă sau pierdere ce survine sau este reclamată ca fiind rezultatul în totalitate sau în parte al unor defecte reale sau presupuse ale Bunurilor sau din încălcarea oricăror termeni sau condiţii ale Condiţiilor Generale de Cumpărare. Furnizorul va menţine o asigurare adecvată ( incluzând, fără a se limita la, asigurarea de răspundere cu privire la produse) pentru a proteja STC/STA de astfel de pagube, reclamaţii, răspunderi, pierderi, costuri şi cheltuieli şi Furnizorul este de acord să prezinte dovada unei astfel de asigurări la cererea STC.

3.7 Dacă cineva doreşte să formuleze orice fel de reclamaţii împotriva STC/STA cu privire la Bunurile livrate sau în legătură cu acestea sau cu condiţiile de livrare, sau cineva intentează un proces legal pe astfel de motive, Furnizorul, la cererea STC/STA, va întreprinde toate măsurile necesare pentru a evita astfel de reclamaţii sau procese. În caz de negocieri sau de iniţiere a unor procese legale, Furnizorul este obligat să susţină STC/STA în timpul negocierilor sau proceselor şi să facă tot posibilul pentru clasarea procesului. Dacă nu reuşeşte să realizeze acest lucru, sau Furnizorul nu işi îndeplineşte această obligaţie, va despăgubi STC/STA pentru sumele imputate (incluzând suma care urmează a fi plătită în urma tranzacţiei/înţelegerii), incluzând toate costurile şi pagubele apărute direct sau indirect din negocieri sau procese, de asemenea incluzând şi costurile reprezentării legale. Toate obligaţiile de această natură trebuie plătite direct de către Furnizor. Toate pagubele sau costurile ce nu pot fi plătite direct de Furnizor, trebuie plătite către STC/STA în termen de 15 zile de la scadenţă.4. PREŢUL, PLATA ŞI GARNŢIA PREŢULUI

4.1 Preţurile stipulate în Contract şi /sau Comandă sunt fixe şi finale.
Preţurile vor fi considerate incluzând orice tip de taxe de achiziţionare şi/sau taxe de import aplicabile în timp, dacă în Contract şi/sau Comandă nu este prevăzut altfel. Dacă pentru orice motiv STC/STA va plăti asemnea taxe de cumpărare sau taxe de import, Furnizorul va despăgubi STC/STA imediat, la cererea acestuia.
Preţurile includ toate cheltuielile impuse de Furnizor în timpul îndepliniri obligaţiilor din această Comandă de Cumpărare.

4.2 Dacă nu este prevăzut altfel, facura va fi emisă numai după livrarea/executarea tuturor Bunurilor/Servicilor în conformitate cu Contractul şi/sau Comanda.

4.3 Factura trebuie să corespundă în totalitate legilor şi regulilor în vigoare şi înţelegerilor dintre părţi, STC/STA va acepta şi va plăti factura care va corespunde acestor cerinţe. STC/STA are dreptul de a refuza o factură incompletă sau greşită şi STC/STA nu va răspunde pentru pagubele datorate întârzierii plăţii ca urmare a prelungirii termenului de plată din asemenea motive.

4.4 Dacă nu se specifică altfel pe această Comandă de Cumpărare, plata se va face în termen de 30 de zile de la primirea facturii, convenabil pentru plata taxelor.

4.5 Dacă executarea de către Furnizor diferă de cea cuprinsă în prevederile Comenzii de Cumpărare, în detrimentul STC/STA, STC/STA are dreptul de neplată totală sau parţială – în funcţie de circumstanţe – fără a suporta consecinţele aferente întârziereii plăţii.

4.6 Plata Bunurilor livrate sau executate conform Contractului şi/sau Comnezii nu va constitui acceptarea Bunurilor, şi toate plăţile făcute pe documente sau în alt mod, vor fi realizate de către STC/STA cu rezerva dreptului de a reclama defectele sau încălcări ale contractului, incluzând, fără a se limita la, defecte necunoscute de STC/STA dar vizibile pe Bunuri.

4.7 Dacă nu există o altă înţelegere, STC/STA în nici un caz nu este obligat să pre-finanţeze fie sub forma plăţii în avans sau oricare altă formă.5. PROPRIETATEA STC/STA

5.1 Daca nu s-a stabilit altfel în scris, toate informaţiile, schiţele, bunurile, uneltele, echipamentul, materialele sau orice altă proprietate sau orice este ataşat la acestea, livrat către sau pentru a fi utilizat de Furnizor de către sau în numele STC/STA sau plătit în mod special de către sau în numele STC, va fi proprietatea STC/STA ( toate aceste vor fi numite în continuare „Proprietatea STC/STA”).

5.2 Proprietatea STC/STA, şi, ori de câte ori este mai practic, fiecare parte individuală a acesteia va fi identificat ca „proprietate aparţinând STC/STA”. Furnizorul va răspunde pentru păstrarea în siguranţă a Proprietăţii STC/STA separat de cea a Furnizorului sau a unei terţe părţi.

5.3 Furnizorul nu va înlocui Proprietatea STC/STA cu nici o alta , nici nu o va folosi decât pentru a îndeplini comenzile STC.

5.4 Proprietatea STC/STA în timp ce se află în custodia sau sub controlul Furnizorului va fi păstrată pe riscul acestuia şi va fi asigurată de Furnizor pe cheltuiala acestuia pentru o sumă egală cu costurile de înlocuire a Proprietăţii STC/STA. Proprietatea va fi returnată la cererea scrisă a STC/STA pe cheltuială Furnizorului în aceleaşi condiţii în care au fost primite iniţial de Furnizor, acceptându-se o uzură rezonabilă.

5.5 STC/STA îşi rezervă dreptul de a reintra în posesia Proprietăţii STC/STA şi Furnizorul trebuie să asigure dreptul irevocabil de intrare în toate locaţiile şi terenurile lui sau locaţiile şi terenurile ocupate de Furnizor în acest scop, pentru STC/STA, funcţionarilor sau agenţilor săi. Acest drept va fi valabil chiar dacă această Comandă de Achiziţionare este reziliată sau anulată din orice motiv.6. RASPUNDERE LEGALĂ, COMPORTAMENT PROFESIONAL

6.1 Furnizorul se obligă şi garantează că oricare dintre obligaţiile sale din aceste Condiţii Generale de Cumpărare (incluzând prevederile înţelegerii sale speciale cu STC/STA) se vor îndeplini în conformitate cu legile şi regulile în vigoare, incluzând acele legi care se referă la (i) mită sau trafic de influenţă (ii), protecţia mediului şi a sănătaţii şi siguranţa muncii. Furnizorul se obligă ca angajaţii săi/sau sub-contractorii săi (i) să nu folosescă copii sau prizonieri ca forţă de muncă la livrarea Bunurilor şi Servicilor şi (ii) nu vor încerca să mituiască sau să influenţeze angajaţii STC/STA (incluzând, fără a se limita la, cadouri, comisioane, excursii gratuite, bani sau stimulente similare). Livrarea Bunurilor sau Serviciilor de către Furnizor este confirmarea, că Furnizorul garantează îndeplinirea obligaţiilor descrise în această secţiune.

6.2 În cazul în care Bunurile trimise la STC/STA conţin substanţe chimice periculoase, Furnizorul se obligă să ataşeze informaţiile în vigoare (care vor include, dar nu se vor limita la, etichetarea corespunzătoare şi versiunea electronică a fişei de siguranţă).

6.3 Dacă STC/STA află că Furnizorul încalcă garanţiile şi condiţiile asiguratorii prevăzute în Condiţiile Generale de Cumpărare, are dreptul de a rezilia Comanda imediat fără a fi obligat la daune sau plată.

6.4 Furnizorul permite STC/STA sau reprezentantului său să inspecteze locaţia unde Furnizorul produce Bunurile sau livrează Servicii pentru a controla respectarea (1) calităţii, măsurile de garanţie şi condiţiile de asigurare sau (2) specificaţiile date de STC/STA sau orice alt Cumpărător, menţionate în Comandă.7. LEGEA GUVERNANTĂ

Aceste Condiţii Generale de Cumpărare vor fi interpretate în concordanţă cu legea română.