Controlor Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent de studii medii  sau postliceale;
• Experiența în domeniul asigurării calității – constituie avantaj;
• Cunoștințe cu privire la tehnicile de măsurare și control – constituie avantaj;
• Cunoștințe tehnice minime în domeniul prelucrării prin așchiere.

Responsabilităţi

• Măsoară cote de lungimi, diametre interioare, exterioare, cote peste dinți și canale de pană;
• Verifică aspectul pieselor prin compararea cu piese etalon;
• Înregistrează rezultatele măsurătorilor și al verificărilor;
• Completează fișele de însoțire a loturilor de piese;
• Depozitează piesele pentru a fi transportate de atelierul de conservare și ambalare.

Contabil (FI)

Cerințe

• Studii superioare economice;
• Experiență în domeniul contabil;
• Cunoștințe privind legislația în vigoare;
• Bune cunoștințe de limba engleză și/sau germană;
• Cunoștințe foarte bune de operare pe calculator.

Responsabilități

• Înregistrare JC servicii externe;
• Procesare și înregistrare Jurnale Bancare;
• Înregistrare salarii, tickete de masă și burse școlare;
• Compensări TVA;
• Anunțuri de refacturare;
• Întocmire raportări statistice lunare, trimestriale, anuale;
• Întocmire bonuri de consum aferente înregistrării în 604;
• Evidența lunară a conturilor 408, 409, 473;
• Genesys;
• Închidere facturi în Share Point;
• Evidența și înregistrare credite DAG;
• Înregistrare modificări capital social.

Profesor Limba Germană-Gradiniță (HR)

Cerințe

 • Studii superioare;
 • Experiența pedagogică reprezintă un avantaj;
 • Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
 • Cunoștințe de limbă germană scris,vorbit și citit la un nivel avansat;
 • Cunoașterea metodelor moderne și atractive de predare
 • Persoană comunicativă, responsabilă, organizată și dinamică.

Responsabilități

 • Organizarea şi dirijarea activităţilor de predare-învăţare: creează condiţii optime în vederea receptării cunoştinţelor (material vizual relevant în cantitate suficientă). Evită excesul de detalii, transmiterea cunoştinţelor făcându-se gradat, într-o succesiune logică;
 • Decide asupra baremului şi condiţiilor de evaluare, astfel încât să se obţină o evaluare cât mai obiectivă;
 • Capacitatea de analiză în vederea identificării (în urma observării în diverse situaţii) a stilului de învăţare a fiecărui elev.
 • Stabilirea strategiilor didactice adecvate.
 • Construirea unor situaţii adecvate de lucru şi de comunicare în vederea facilitării schimbului de informaţii elev-elev şi cadru didactic – elev;
 • Colaborează cu profesorii clasei şi, după caz, cu consilierul şcolar, în vederea armonizării influenţelor educative şi pentru a asigura interactiunea între elevi;
 • Facilitarea învăţării prin alegerea cu discernământ a materialelor didactice adaptate cu situaţiile concrete din clasă, în vederea asigurării unei instruiri eficiente (videoproiector, PC, AEL, Power-point, platformere educative, etc.);
 • Corelarea timpilor de lecţii cu curba de efort a elevilor şi sarcinile de învăţare, programarea la timp, pe semestre, în funcţie de structura anului şcolar, a activităţilor de învăţare, asigurând parcurgerea completă a conţinuturilor propuse.;
 • Stabilirea acţiunilor în concordanţă cu nevoile educative ale colectivului de elevi;
Maistru (PR)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Motostivuitorist (LO)

Cerințe

• Autorizație ISCIR
• Experiența constituie avantaj

Ambalator Manual (LO)

Cerinţe

• Minim 10 clase;
• Experienţa în domeniul logisticii interne constituie avantaj.

Responsabilităţi

• Primeşte şi ambalează produsele;
• Stochează produsele, conform cerinţelor din planele de operaţii corespunzătoare;
• Asamblează cutiile sau containerele de transport;
• Aplică pe pachete etichete de identificare sau alte semne de marcare, sigilează manual sacii din plastic;
• Asigură în permanenţă ordinea şi curăţenia la locul de muncă.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii: lăcătușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Strungar Întreţinere (MNT)
Cerințe

• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrării prin așchiere;
• Cunostințe de utilizare şi întreţinere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunostințe de desen tehnic;
• Cunostințe despre materiale, uleiuri, lichide de răcire, simboluri ale acestora, mod de comportare și utilizare;
• Tehnici de măsură și control;
• Tipuri de mașini(CNC), echipamente și caracteristicile funcționale specifice.

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească întocmai planul de operațiii, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru, să respecte complet toate prescripțiile (regimul de așchiere, sculele, dispozitivele, etc.);
• Să prelucreze cu mașina piese de diferite forme și mărimi aducandu-le la dimensiunile, acuratețea și finisajul de suprafată specificate;
• Să întrețină și să utilzeze corespunzator mașinile unelte, SDV-uri, instrumentele de măsură și control;
• Să verifice calitatea pieselor executate;
• Să respecte prevederile Regulamentului intern, a legislației în domeniu, procedurile de lucru, precum și celelalte reguli și regulamente existente în unitate, dispoziții, decizii, circulare și hotărâri ale Conducerii.
• Să respecte atribuțiile stabilite în prezenta fișă a postului precum și alte sarcini stabilite de conducătorul ierarhic superior.
• Să-și însușească și să respecte normele de securitate și sănătate în munca, PSI și protecția mediului și măsurile de aplicare a acestora.
• Să participe la formele de pregatire profesională continuă.

Specialist în domeniul calităţii (QM)
Cerințe

• Absolvent de studii tehnice superioare;
• Experienţă profesională în domeniul asigurării calităţii sau capacitate de adaptare rapidă la specificul domeniului;
• Cunoaşterea cerinţelor normelor VDA 6.1, ISO 9001- 2000, ISO TS 16 949- 2009;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Cunoaşterea softului qs- STAT- constituie avantaj;
• Bune competenţe de comunicare în limba engleză sau/ şi germană.

Responsabilități

• Întreţinerea şi îmbunătăţirea sistemului de management al calităţii conform reglementărilor ISO/TS 16949- 2009 şi a volumelor VDA;
• Colaborarea la introducerea şi punerea în practică a sistemului de management al calităţii în toate domeniile;
• Colaborarea la supravegherea acţiunilor privind calitatea;
• Colaborarea la întocmirea documentaţiei necesare cu privire la calitate;
• Asigurarea datelor din rezultatele QM relevante (arhivarea, scanarea şi păstrarea datelor referitoare la indicii de capabilitate şi de proces);
• Urmăriea acţiunilor corective/ preventive rezultate din: audituri interne şi externe, reclamaţii ale clienţilor, FMEA;
• Distribuirea documentelor relevante privind calitatea;
• Prelucrarea şi urmărirea statistică a proceselor, Cmk şi Cpk.

Controlor calitate camera de măsurători (QM)
Cerințe

• Studii medii sau postliceale.
• Experienţa în domeiul asigurării calității reprezintă un avantaj.
• Cunoştinţe tehnici de măsurare și control.
• Cunoştinţe de desen tehnic
• Cunoştinţe tehnice minime în domeniul prelucrării prin aschiere.

Responsabilități

• Realizează programarea și calibrarea mașinilor de control (Klingenberg, Zeiss 3D, Conturograf).
• Realizează măsurători pe mașinile de control (Klingenberg, Zeiss 3D, Conturograf).
• Arhivează diagramele și fișele de măsurători.

Operator CNC (PI)
Cerințe

• Studii medii sau profesionale;
• Experienţă în domeniu;
• Cunoştinţe de desen tehnic;
• Cunoştinţe de programare si operare CNC;
• Cunoştinţe în deformarea materialelor la rece;
• Cunoaşterea unei limbi străine (engleză sau germană) constituie un avantaj.

Responsabilități

• Efectuarea de activităţi de echipare;
• Punerea la dispoziţie a documentaţiei: se verifică documentaţia la erori, valabilitatea și integralitatea (exemplu: desenele, planurile de execuţie, planurile de verificare);
• Verificarea la recepţie a sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor, cât şi a pieselor de uzură;
• Pregătirea sculelor, a mijloacelor productive, de măsură şi a verificatoarelor;
• Supravegherea şi deservirea maşinilor / utilajelor;
• Corectarea setărilor maşinilor / utilajelor;
• Inlăturarea erorilor la funcţionare;
• Verificarea reperelor: respectarea cotelor şi a integralităţii, rezultatele verificărilor fiind documentate;
• Efectuarea activităţilor de service şi întreţinere (exemplu: schimbul comutatoarelor);
• Participarea la organizarea activităţii de grup, la elaborarea standardelor de performanţă.

Termist tratamentist (PR)

 

Cerințe

• Școala profesională sau un curs de calificare în domeniu;
• Experiență profesională în domeniul tratamentului termic;
• Cunoaşterea procedurilor specifice de lucru și ordinea de execuție a acestora, tipuri și parametri funcționali ai utilajelor, agregatelor și SDV-urilor, precum şi documentația tehnică a acestora.
Responsabilități

• Efectuează finisarea și controlul final al produselor tratate;
• Execută operații de pregatire a semifabricatelor/pieselor destinate tratamentelor termice;
• Exploatează și întreține utilajele de tratament termic și termochimic;
• Execută tratarea termică și termochimică ;
• Își însușește și folosește întocmai planul de operații, planul de control și orice alte prescripții din documentația tehnică aferentă postului de lucru.

Frezor CNC (PI, CT)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozivitele mașinii;
• Să utilizeze și sa întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control;
• Să programeze mașini CNC de frezat în 3 axe.

Strungar (PI)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Experiență în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe tehnice de specialitate în domeniul prelucrărilor prin așchiere;
• Cunoștințe de utilizare și întreținere a SDV-urilor, echipamentelor din dotare;
• Cunoștințe de desen tehnic;

Responsabilități

• Să-și însușească și să folosească planul de operații, planul de control și documentația aferentă postului de lucru;
• Să regleze dispozitivele mașinii;
• Să utilizeze și șă întrețină corespunzător mașinile unelte, SDV-uri, instrumente de măsură și control.

Inginer Planificare Calitate (QM)

Cerinţe

• Absolvent Universitate Tehnică – preferabil Mecanică;
• Experienţă profesională în domeniul definirii şi coordonării implementării activităţilor din domeniul calităţii (managementul şi asigurarea calităţii) în proiectele noi şi a celor în curs de desfăşurare;
• Experienţă în urmărirea stadiului de realizare a temelor de management al calităţii în cadrul proiectelor;
• Bune cunoștinţe în domeniul prelucrărilor mecanice, cunoştinţe generale în domeniul asamblărilor mecanice;
• Cunoştinţe generale despre Managementul de Proiect;
• Cunoaşterea cerinţelor normelor ISO 9001, TS 16949, VDA;
• Cunoaşterea metodelor 5M, 5 De ce, 8D, Problem solving, Core Tools (MSA, SPC, APQP, PPAP, FMEA);
• Experienţa lucrului în echipă;
• Cunoştinţe de operare PC;
• Bune competenţe de comunicare în limba Germană – scris şi citit, limba Engleză constitue avantaj.

Responsabilităţi

• Iniţierea, menţinerea şi dezvoltarea Planului Calităţii în cadrul proiectelor (planuri de control, documentaţie managementul calităţii, sprijinirea auditurilor de validare a procesului de producţie) având ca ţel 0-Defecte în procesul de serie;
• Suport activ pentru managerul de proiect în toate aspectele legate de managementul calităţii în timpul procesului de dezvoltare, şi lansare a acestuia în producţie ;
• Evaluarea stadiului de îndeplinire al activităţilor de management al calităţii, definite în cadrul planului de proiect şi raportarea acestora către management;
• Asigurarea datelor relevante, rezultate în urma verificărilor calitative efectuate, pentru rapoartele / analizele ulterioare în cadrul proiectului;
• Coordonarea activităţilor de realizare a capabilităţilor de mașină şi process, precum  şi evaluarea acestora, atât în perioada de start-up a proiectului, cât şi în serie;
• Iniţierea şi coordonarea procesului de primă mostră, asigurarea înregistrării corecte şi complete a datelor în SQMS, precum şi aprobarea finală din partea planificării calităţii;
• Coordonarea analizelor FMEA şi asigurarea actualizării acesteia pe tot parcursul proiectului;
• Menţinerea actualizată a planelor de control pe tot parcursul desfăşurării proiectului;
• Urmărirea rezultatelor calitative pe parcursul desfăşurării proiectului în producţia de serie.

Economist Investiții (FI)

Cerinţe

• Absolvent de studii superioare în domeniul economic;
• Minimum 3 ani experienţă profesională în domeniul Financiar- contabil (contabilitatea imobilizărilor);
• Cunoştinţe solide în ceea ce priveşte:
– Legislaţia în vigoare în ceea ce priveşte domeniul financiar- contabil
– Cunoştinţe financiar- contabile în domeniul imobilizărilor
– Operare PC
– Capacitate de a prelucra informaţiile, de a interpreta/ analiza şi de a le valorifica pentru transmiterea spre înregistrare în sistem
– Bune competenţe de comunicare în limba engleză.

Responsabilităţi

• Contabilitatea mijloacelor fixe – FCF;
• Aprobare comenzi – ICS.

Inginer planificare IT (PL)

Cerințe

• Studii universitare în domeniul ingineriei: Electronică, Electrotehnică sau Informatică;
• Fluență în limba engleză nivel mediu/ avansat, limba germană constituie avantaj;
• Cunoștințe în domeniul echipamentelor hardware și tehnologii de control;
• Bazele rețelisticii.

Responsabilități 

• Realizează caiete de sarcini pentru proiectele care îi sunt alocate, pe segment de sisteme IT automatizate și tehnologii de control;
• Responsabil de pregătirea cerințelor și evaluarea ofertelor din partea furnizorilor din punct de vedere tehnic și economic;
• Participă la discuții/ protocoale, prezentări, procese de recepție ca reprezentant al departamentului, responsabil de planificarea sistemelor IT automatizate și tehnologii de control;
• Recepția comenzilor – persoană de contact pentru departamentele Producție privind sistemele de IT automatizate și tehnologia de comandă.

Inginer Calitate Reclamații (QM)

Cerințe

• Absolvent Universitate Tehnică – Inginerie Mecanică, preferabil TCM;
• Cunoștințe în domeniul prelucrărilor prin așchiere – realizarea danturilor;
• Cunoștințe în domeniul calității – managementul reclamațiilor la furnizori, preferabil automotive- constiuie avantaj;
• Experiență în gestionarea planurilor de măsuri cu colaboratori externi (furnizori) – constiuie avantaj;
• Cunoașterea cerințelor standardelor de managementul calității ISO9001, ISO/TS16949, VDA- constiuie avantaj;
• Cunoștințe despre metodele: 5m, 5 De ce, , 8D, Problem solving- constiuie avantaj;
• Bune abilități în procesarea statistică a datelor și interpretarea rezultatelor;
• Bune abilități de comunicare și moderare;
• Lucrul în echipă;
• Bune cunoștințe operare PC – programe Office, operare SAP constituie avantaj;
• Cunoștințe de limba Germană sau Engleză, scris și citit.

Responsabilități

• Analiza rezultatelor testelor și încercărilor efectuate asupra produselor;
• Prelucrarea statistică a acestor rezultate și interpretarea rezultatelor;
• Definirea punctele critice din procesul de realizare al produsului, din punctul de vedere al calității;
• Procesarea datelor rezultate în urma studiilor de capabilitate efectuate, prezentarea rezultatelor și definirea planurilor de măsuri;
• Definirea planurilor de măsuri pentru îmbunătățirea calității produselor și urmărirea implementării acțiunilor definite;
• Urmărirea eficacității măsurilor implementate;
• Prezentarea situației calitative a produselor în ședințele cu celelalte departamente;
• Propune acțiuni de îmbunătățire a calității produselor/ proceselor (modificări ale planurilor de control);
• Coordonarea testelor și a verificărilor adiționale în montaj;
• Coordonarea „Ofensivei Calității” în montaj;
• Răspunde de blocarea loturilor de produse suspecte în producție și în magazie;
• Urmărește efectuarea intervențiilor necesare asupra produselor neconforme și aprobă ulterior loturile pentru livrare;
• Coordonarea activităților necesare efectuării studiilor de capabilitate a mașinilor și utilajelor.

Specialist optimizări procese şi sisteme de producţie (MPS)

Cerinţe

• Studii superioare de natură tehnică;
• Cunoştinţe tehnice (mecanice sau electrice);
• Cunoştinţe de bază în optimizare posturi de lucru şi sisteme de producţie (5S, Lean, etc.);
• Experienţa în linii de producţie (montaj sau prelucrări mecanice) constituie avantaj;
• Experienţă profesională în colaborare cu parteneri interni sau externi;
• Abilităţi de analiză a datelor şi coordonarea unei echipe de proiecte;
• Cunoştinţe foarte bune de operare PC (pachetul Microsoft Office);
• Cunoştinţe bune de limbă germană și/sau engleză.

Responsabilităţi

• Organizează şi conduce şedinţele de proiect împreună cu responsabilul de proiect din departamentul care a solicitat cererea de îmbunătăţire;
• Analizează procesul de lucru şi alege metoda optimă de analiză;
• Urmăreşte aplicarea corectă a metodelor de lucru;
• Generează soluţii de îmbunătăţire şi le discută cu echipa, pe baza datelor strânse;
• Oferă sprijin la implementarea soluţiilor şi urmăreşte efectul lor în timp;
• Este interfaţă între echipa de proiect şi centrul de dezvoltare;
• Calculează timpul de lucru şi încărcarea operatorului prin metodele învăţate;
• Urmăreşte ergonomia la locul de muncă.

Economist controller pentru departamente (FI)

Cerinţe

• Absolvent de studii superioare în domeniul financiar;
• Experienţă profesională cu perioada de cel puţin 2 ani în domeniul financiar- contabil- controlling- constituie avantaj;
• Cunoştinţe foarte bune de limba engleză; limba germană constituie avantaj;
• Cunoştinţe foarte bune de operare calculator;
• Cunoştinţe temeinice privind legislația în vigoare în domeniul financiar.

Responsabilităţi

• Stabilirea şi urmărirea target-ului, planificarea şi raportarea pe departamente: capacitate personal, costuri de personal, precum şi alte costuri specifice;
• Calculul provizioanelor lunare;
• Managementul riscului pentru departamente;
• „Business partner” și oferirea unor „business models” pentru departamente.

Contabil (FI)

Cerințe

• Studii superioare în domeniul Financiar/Contabil;
• Minimum 3 ani experiență profesională în domeniul Contabil/ Fiscal;
• Cunoștințe temeinice privind legislația în vigoare în domeniul contabil – fiscal;
• Cunoștințe foarte bune de operare PC. Abilitatea de a procesa informația, de a o interpreta/analiza și evidenția spre a fi înregistrată în sistemul intern;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză și/sau germană.

Responsabilități

• Analizează factorii cu privire la serviciile oferite de către furnizori interni/ externi pentru a stabili corectitudinea  fiscală/ contabilă cu scopul de a le înregistra în contabilitate;
• Analizează jurnale TVA – achiziții și vânzări;
• Analizează coduri TVA.

Economist Controller - Investiții (FI)

Cerințe

• Studii superioare în domeniul Financiar;
• Minimum 2 ani experiență profesională în domeniul financiar (Contabilitatea imobilizărilor sau Controlling);
• Cunoștințe temeinice privind legislația în vigoare;
• Cunoștințe foarte bune de operare PC;
• Cunoștințe foarte bune de limba engleză și germană.

Responsabilități

• Întocmește lucrări de controlling respectând prevederile legislative și procedurile interne în vigoare:
– Planificarea și raportarea investițiilor
– Finanțarea proiectelor de investiții
– Planificarea și raportarea amortizării.

Inginer de sistem TEC HUB-Managementul Sculelor (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice in domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților;
•Cunoștințe în domeniul construcțiilor de masini și utilaje;
•Cunoștințe în evaluarea desenelor tehnice;
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare strânsă cu departametele de management al sculelor din Germania;
•Dispunerea mijloacelor de productie necesare instalațiilor și monitorizarea logistică a acestora, managementul capacitatilor;
•Alegerea noi furnizori de scule, compararea și alegerea lor  pe baza indicatorilor financiari și de calitate;
•Managementul documentarii privind sculele;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor legate de scule folosind desenele tehnice în CAD și datele mașinilor;
•Dispunerea și monitorizarea managementului sculelor pentru domenii diferite, precum și documentarea în privința modificării sculelor și optimizărilor;
•Evaluarea și îmbunătățirea proceselor cu ajutorul calculelor, comunicarea rezultatelor în rețeaua digitală a firmei

Inginer de sistem TEC HUB-Fabrica de Prototipuri (MNT)

Cerințe
•Studii superioare tehnice în domeniul ingineriei;
•Cunoștințe în domeniul motoarelor, cutiilor de viteza și al punților
•Cunoștințe de operare PC- pachetul Microsoft Office;
•Cunoștințe de limbă germană/engleză scris și citit;
•Flexibilitate și disponibilitate la deplasări.
Responsabilități
•Colaborare cu Fabrica de Prototipuri din cadrul Daimler;
•Evaluarea conceptelor de montaj, elaborarea propunerilor, introducerea de măsuri;
•Însoțirea și efectuarea proceselor digitale de Packaging în stransă colaborare cu fabricile de prototipuri;
•Participarea la discuții cu angajații din fabricile Powertrain;
•Evaluarea produselor prin testările de impact pentru a verifica fezabilitatea acestora;
•Efectuarea necesarului de acțiuni și stabilirea acestora împreună cu persoanele responsabile de tipurile de produse din Fabrica de Prototipuri;
•Prelucrarea datelor (din programele speciale) și comunicarea rezultatelor în rețeaua digitala a firmei;

Maistru Prelucrări Mecanice (TA)

Cerințe

• Maistru sau calificare tehnică asemănătoare;
• Experienţă profesională cu o durată de cel puțin 3 ani în domeniul producţiei;
• Cunoştinţe în domeniul procedeelor de fabricaţie prin aşchiere, a tehnicii maşinilor;
• Cunoştinţe în domeniul organizării muncii, a protecţiei muncii şi a protecţiei mediului.

Responsabilități

• Asigurarea şi urmărirea programului de producţie referitor la calitate, cantitate, termen de livrare şi rentabilitate. Verificarea documentelor legate de producţie şi rezolvarea divergenţelor;
• Controlul necesarului de personal, de materii prime şi dispunerea alocării acestora. Luarea de măsuri de remediere, respectiv găsirea de alternative în procesul de producţie, reorientarea fluxului tehnologic, a mijloacelor de lucru în cazul apariţiei perturbărilor în procesul de producţie;
• Redactarea regulată a documentelor cu privire la realizarea programului, situaţia calităţii, evidenţa perturbărilor din procesul de producţie.
• În cazul în care activitatea productivă nu mai poate fii desfăşurată în condiţiile de siguranţă şi/sau la nivel calitativ inpus de client are autoritatea in luarea deciziei de STOP PRODUCŢIE;
• Organizarea de autocontrol în cadrul sistemului integrat de asigurare a calităţii;
• Realizarea şi valorificarea încercărilor în procesul de producţie. Elaborarea propunerilor cu privire la raţionalizarea şi optimizarea procesului de fabricaţie (de ex. Organizarea locului de muncă, utilizarea sculelor, scăderea costurilor de producţie, organizarea muncii);
• Asigurarea funcţionării utilajelor şi mijloacelor de producţie si luarea de măsuri preventive pentru evitarea defectării utilajelor;
• Asigurarea şi optimizarea mobilizării personalului, a utilajelor, materialului şi a mijloacelor de exploatare. Colaborarea la planificarea costurilor precum şi urmărirea şi verificarea dezvoltării costurilor şi a cheltuielilor interne. Elaborarea împreună cu superiorul direct a măsurilor ce trebuie întreprinse în cazul neîncadrării în buget.

Inginer Calculații Tehnice (CT)

Cerințe

• Studii superioare profil tehnic sau tehnico-economic;
• Cunoscător a uneia dintre tehnologiile: injecție mase plastice, injecție cauciuc, ambutisare, turnare sub presiune, asamblare, sudură, electronică/electrotehnică;
• Experiență profesională într-un mediu de Inginerie/Producție reprezintă un avantaj;
• Managementul costurilor produsului, experiență pentru estimare și planificarea unui produs, abilități de negociere, reprezintă un avantaj;
• Competenţe transversale: auto-motivat, capabil să lucreze atât în cadrul unei echipe cât și individual;
• Trebuie să fie în măsură să comunice în mod eficient și să aibă o aptitudine pentru învățarea unor noi tehnici, metode și principii;
• Bune cunoștințe de operare pe calculator, baze de date, MS Office (Excel, Word, PowerPoint, Outlook);
• Cunoștințe avansate de limba engleză/germană.

 
Responsabilități

• Realizează analize tehnice/economice ale componentelor;
• Planifică procesele de fabricație;
• Realizează antecalculații ce servesc drept suport departamentului de achiziții și sprijină echipa de achiziții în procesul de negociere cu furnizorii;
• Efectuează analiza costurilor;
• Realizează verificări de plauzibilitate (descompuneri de costuri, oferte ale furnizorilor);
• Identifică și generează idei pentru reducerea costurilor și oferă suport la implementarea acestora;
• Colectează date tehnice și economice de la furnizori  în vederea dezvoltării/validării instrumentelor de calculații.

Maistru Asamblări (TA)

Cerințe

• Cunoștințe generale despre:
- Kanban, Fifo – primul intrat/primul ieșit, PLP – plan producție;
- Planificare teste;
- Planificare de personal, formare profesională și de bugete;
- Inițiază procese de soluționare probleme;
- KVP – procesul de îmbunătățire continuă;
- SDP – planificarea cantității;
- GAB – planificarea serviciului integrat pentru sistem;
• Competențe personale:
- Asertiv , independent și responsabil față de toate aspectele legate de muncă;
- Înaltă pregătire operaţională;
- Abilități de lider și empatie în lucrul cu angajații;
- Dispus/ deschis către schimbare.

Responsabilități

• Cunoștințe despre sarcini și metode specifice:
- Cunoștințe despre componentele cutiei de viteze și modul în care sunt asamblate;
- Înțelegerea funcționării transmisiei (transmisia 9G Tronic);
- Cunoștințe de fabricație Lean – eliminarea erorilor/ interferentelor;
- Stand-by – conținutul de lucru al procesului de rezervă;
- Cunoștințe despre procesul de remanufacturare;
- Simulări avarii/ erori;
- Calibrarea aparatelor;
- PLP – participare;
- SAB – foaia de lucru standard – creare și aprobare;
- Zellsystem – sistem de celule.

Inginer Proiect (TA)

Cerinţe

• Studii superioare în domeniul ingineriei cu focus in domeniul Mecanicii;
• Experiență în dezvoltarea și planificarea proceselor de producție;
• Experiență în managementul proiectelor;
• Cunoștințe IT: Pachetul MS-Office (în special PowerPoint);
• Limba germană și/sau engleză – la un nivel avansat
• Capacitatea de integrare și munca în echipă, inițiativă și flexibilitate, gândire analitică, orientare spre rezultate;

Responsabilităţi

• Coordonare generală independentă și responsabilitate față de managementul proiectului pentru a asigura o desfășurare potrivită/lină a acestuia și pregătirea documentelor aferente;
• Pregătirea și controlul deadline-urilor pentru a asigura coerența tuturor etapelor cum ar fi finalizarea achizițiilor, relocarea aparatelor/mașinilor, testare, aprobare de proces și de pornire de serie;
• Dezvoltarea structurii de lucru legată de componente precum și descrierea responsabilităților pentru pachetele de lucru legate de componente, astfel încât să se asigure o procedură lină;
• Punerea în funcțiune și coordonarea taskurilor legate de planificarea producției, calitate, logistică, producție, achiziții și dezvoltare pentru îndeplinirea sau conformitatea serviciilor convenite cum ar fi pregătirea caietului de sarcini, aprobarea produselor și de proceselor, conceptul de trasabilitate, planificarea și testarea fluxului de materiale;
• Managementul în cadrul proiectului cu privire la planificarea, monitorizarea, controlul și asigurarea soluționării taskurilor în termeni de performanță, capacitate, costuri și de termene limită;
• Prevenirea din timp a eventualelor blocaje/probleme și rezolvarea acestora/abaterilor de la plan dar și elaborarea și prezentarea unor măsuri speciale preventive căre departamentele implicate;
• Prezentarea unor măsuri speciale referitor la impactul termeneleor limită și a costurilor către comisiile responsabile pentru luarea deciziilor;
• Demonstrarea/prezentarea cadrului modificat cum ar fi noi scenarii privind cantitatea și ajustarea corespunzătoare a obiectivelor proiectului. Prin urmare, implementarea deciziilor necesare.
• Dezvoltarea unui schimb consistent de informații pentru asigurarea validității și calității informațiilor referitoare la statusul procesării (costuri, capacitate, termene limită, conținut etc.);
• Planificarea și administrarea întâlnirilor și a work-shopurilor. Vizite la furnizori pentru a asigura capacitatea și calitatea;
• Pregătirea șabloanelor de decizie și raportarea periodică comitetului de conducere E2.

Inginer planificare (PL)

 

Ești un inginer pasionat de industria automotive? Este motorul cel care îți face inima să bată mai repede? Ti-ar plăcea să lucrezi într-un mediu de lucru internațional într-o companie care îți oferă posibilitatea de a lucra în străinătate? Dacă raspunsul este DA, noi îți putem oferi cea mai bună posibilitate de dezvoltare persoanlă și profesională.
Căutăm 10 ingineri care să se alature echipei departamentului Planificare din Sebeș, pentru diferite tipuri de planificare tehnică (asamblare, producție, fluxul materialelor, layout).

Vino și alătură-te nouă! Fă parte din planificarea producției noii generații de componente din întreaga lume.

Cerinţe:

• Studii superioare tehnice (licență/ master) în Inginerie Mecanică/ Electromecanică/ Inginerie Industrială / Managementul producției sau o altă specializare similară;
• Limba engleză – nivel avansat; Limba germană constituie un avantaj;
• Experiență de lucru în producție, asamblare, logistică, management de proiect sau design într-o companie automotive sau producție, constituie avantaj;
• Disponbilitate la deplasări în străinătate pe termen mediu-lung;
Soft skills
• Abilitatea de a-și desfășura activitatea într-un mediu intercultural (experiența internațională este un avantaj);
• Autonomie, flexibilitate, bună capacitate de auto-organizare, abilități de comunicare și tenacitate;
• Cunoștințe PC bune: MS Office (Word, Excel, Power Point);
• Cunoștințe de bază de software CAD și desene tehnice.

Primitor Distribuitor (LO)

 

Cerințe

• Studii medii;
• Experiență în domeniul gestionării mărfurilor constituie avantaj;
• Cunoștințe de operare pe calculator, MS Office.

 

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte tipurile de produse finite, materii prime şi materialele de bază;
• Cunoaşte şi respectă procedurile interne în ceea ce priveşte predarea-primirea produselor din gestiune;
• Închide şi supraveghează permanent depozitul;
• Întocmeşte şi completează fişe de magazie, procese-verbale de predare-primire, bonuri de consum, statistice sau economice, alte documente specifice.

 

Inginer Automatist (MNT)

Cerințe

• Pregătire tehnică în domeniul automatizării și calculatoarelor;
• Cunoştinţe solide de pneumatică, hidraulică, electricitate;
• Cunoștințe în domeniul PLC-urilor și a calculatoarelor de proces reprezintă un avantaj;
• Bune cunoştinţe de limba engleză şi/sau germană;
• Seriozitate, spirit de observaţie şi analiză tehnică.

Responsabilități

• Gestionarea tuturor echipamentelor și a componentelor acestora din domeniul IT;
• Asigurarea comunicării cu producătorii și furnizorii stăini în scopul rezolvării problemelor ce apar la liniile de montaj;
• Prezintă rapoarte referitoare la starea utilajelor,în ceea ce privește partea de automatizare;
• Utilizează metode cuprinse în conceptul Mentenanței predictive pentru evaluarea stării echipamentelor.

Electrician Întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii:electrică, electronică, electrotehnică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Controlul, diagnosticarea şi repararea instalaţiilor electrice
• Execută verificări asupra instalaţiilor electrice vizual, auditiv sau cu ajutorul aparatelor de măsură, prin proceduri adecvate, în vederea respectării normelor P.S.I
• Identifică echipamentele şi componentele defecte, în vederea remedierii
• Înlocuieşte/repară echipamentul electric defect;
• Executarea / modificarea instalaţiilor electrice;
• Se informează permanent și își însușește parametri și normele tehnice de realizare a lucrărilor de întreținere și reparații, tipurile și parametri funcționali ai utilajelor și instalațiilor electrice, tipurile de lucrări, materiile prime și materialele de bază folosite
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Mecanic întreținere (MNT)

Cerințe
• Studii medii sau calificare în următoarele domenii: lăcătușerie de întreținere, mecanică,mecatronică
• Experiență în  domeniul mentenanței reprezintă un avantaj
• Limba Germană/Engleză reprezintă un avantaj
• Cunoștințele de hidraulică și pneumatică reprezintă un avantaj

Responsabilități
• Asamblează utilajele şi efectuează probele de funcţionare
• Asigură funcţionarea maşinilor, utilajelor şi a echipamentelor mecanice
• Menţine stocul de materiale, piese de schimb şi scule
• Execută confecţii metalice de uz intern
• Se informează permanent şi îşi însuşeşte parametrii şi normele tehnice de  realizare a lucrărilor de întreţinere şi reparaţii, tipurile şi parametrii funcţionali ai utilajelor, tipurile de lucrări, materiile prime şi materialele de bază folosite
• Urmăreşte permanent aplicarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice sau prin instrucţiunile tehnologice
• Comunică informații despre sarcini, posibilități și diferite evenimente prin rapoarte scrise sau verbale

Supervizor pentru remanufacturarea/dezasamblarea ansamblului cutiei de viteze
Cerințe

• Studii superioare de inginerie sau ucenicie pe post de maistru;
• Excelente abilități interpersonale, abilități de conducere;
• Limba engleză sau germană la nivel avansat;
• Cunoștințe despre remanufacturare;
• Cunoștințe MS-Office la nivel avansat;
• Experiență relevantă în domeniu.

Responsabilități

• Configurarea unei noi operatiuni de serie mică pentru remanufacturarea cutiilor de viteze;
• Conducerea unei echipe de remanufacturare cutii de viteze, inclusiv angajarea și selectarea noii forțe de muncă;
• Responsabilitate pentru cantitatea și calitatea producției (asamblare și dezasamblare);
• Coordonarea problemelor cuprinzătoare;
• Pregătirea planurilor de capacitate, programe de schimbare și a planurilor de buget;
• Pregătirea ședințelor zilnice de producție și soluționarea problemelor structurale;
• Analiza viitoarelor cantități de producție, a noilor linii de producție și impactul acestora asupra echipamentului;
• Implementarea proiectelor de îmbunătățire a eficienței proceselor de remanufacturare existente;
• Instruirea noilor angajați.

Femeie de serviciu (MNT)
Cerințe

• Studii generale;
• Tipuri de operaţii de curăţire, suprafeţe de curăţat, spaţii de curăţat şi scule/utilaje cu acţionare manuală, modalităţi de îndepărtare a murdăriei, materiale şi produse pentru curăţat.

Responsabilități

• Se informează permanent şi îşi însuşeşte activităţile şi priorităţile zilnice, diversele tipuri de operaţii de curăţire, tipurile şi parametrii funcţionali ai sculelor şi utilajelor, materiile prime şi materialele de bază folosite;
• Urmăreşte permanent respectarea parametrilor de calitate impuşi prin procedurile specifice de lucru;
• Realizează igienizarea spaţiilor de lucru şi în special a toaletelor, diverselor suprafeţe de contact, obiectelor sanitare, mânerelor, uşilor, barelor de susţinere prin utilizarea substanţelor  dezinfectante adecvate locului de dezinfectat în conformitate cu prevederile legislative în vigoare;
• Pregateste operatia de curatare identificand particularitatile spatiului de curatat: dimensiune, accesibilitate, tipuri de suprafeţe de curăţat, zone cu grad ridicat de murdărie, obstacole de îndepărtat etc.;
• Realizează curăţenia zilnică într-o succesiune prestabilită în corelaţie cu tipul spaţiului de curăţat, natura suprafeţelor şi tipul murdăriei de înlăturat, prin utilizarea unor scule şi utilaje diverse, adecvate metodei de curăţenie aplicate şi a unor proceduri specifice în funcţie de aderenţa murdăriei (măturare, aspirare – pentru murdării neaderente, spălare cu diverse soluţii – pentru murdării aderente);
• Intreţine echipamentele de lucru verificandu-le periodic din punct de vedere al integrităţii şi montării corecte a accesoriilor şi a echipamentelor de lucru;
• Selecţionează echipamentele în vederea recondiţionării/casării în cazul apariţiei semnelor de uzură;

Specialist IT Guvernare și Securitate (IT)

Cerinţe

• Studii superioare în Informatică sau alt domeniu relevant;
• Minim 2 ani experiență în domeniul proiectelor IT axate pe aplicații IT sau implementarea sistemului IT  și / sau în furnizarea de servicii IT, sau în securitatea IT;
• Cunoștințe de operare PC – Pachetul MS Office la un nivel avansat;
• Experiența cu Microsoft Project reprezintă un avantaj;
• Limba engleză la un nivel avansat, limba germană reprezintă un avantaj;
• O bună comunicare, abilități de convingere, orientare structurată spre rezultate;
• Bune abilități de prezentare;
• Certificare Information Technology Infrastructure Library (ITIL) reprezintă un avantaj.

Responsabilități

• Sprijină responsabilul care se ocupă de securitatea informațiilor cu privire implementarea proceselor de securitate a informațiilor, metode și verificări, statusul documentelor de audit și a evaluărilor securității, planifică și efectuează audituri de securitate și comunică instrucțiunile de securitate în cadrul companiei;
• Întocmește rapoarte privind starea contractelor pentru Conducere. Cunoaște regulile și reglementările de gestionare a contractelor și informează/ oferă suport pentru proprietarii de contracte IT;
• Organizează cu responsabilul de buget planul/ previziunile pentru buget și creează rapoarte pentru Conducere;
• Menține și dezvoltă un mediu pentru controlul costurilor pentru bugetul IT și a investițiilor.
• Cunoaște regulile și reglementările de administrare a licențelor, informează și oferă suport persoanei responsabile pentru aplicațiile IT;
• Coordonează descrierea proceselor IT relevante. Administrează și menține documentația proceselor IT updatată.

Disponent ambalaje* (LO)
Cerințe

• Studii universitare;
• Cunoştinţe bune de limba engleză sau germană.

Responsabilități

• Asigură necesarul de piese, inclusiv piesele pentru testarea liniilor.
• Comunică permanent cu departamentele companiei direct implicate și cu furnizorii;
• Soluționează obiecțiile/ neclaritățile la comenzile inițiate de el, prin negocieri cu compartimentele/ funcțiile implicate;
• Organizează transporturi speciale (în cooperare cu managerul de transporturi).

*Postul se adresează angajaților Star Transmission & Star Assembly.

Inginer producţie (NAG3)

Cerințe

• Absolvent de studii superioare în domeniul TCM, Mecatronică, Inginerie Mecanică sau Maşini Unelte;
• Cunoştinţe aprofundate în domeniul sistemelor de testare şi măsurare (Bosch MARPOSS, echipamente de testare a neetanseităţilor)- constituie avantaj;
• Experienţă de mai mulţi ani în procese de asamblare- constituie avantaj;
• Cunoaşterea transmisiilor automate;
• Competenţe lingvistice: bune cunoştinţe de limba germană şi/sau engleză;
• Cunoştinţe Pachet Microsoft Office;
• Alte competenţe: puternice abilităţi de implementare analitice şi operaţionale; muncă în echipă şi abilităţi de comunicare.

Responsabilități

• Introducerea şi corectarea procesului de comun acord cu producătorii de echipamente, precum şi departamentele interne relevante (ex. Calitate, Dezvoltare, Planificarea etc.);
• Introducerea procesului de eliberare a produsului pentru producţia de serie ulterioară, de comun acord cu partenerii interni relevanţi;
• Analiza erorilor şi înlăturarea lor pe termen lung prin utilizarea proceselor de rezolvare a problemelor;
• Retragerea/ orientarea sistemelor numite pentru introducerea variantelor noi, inclusiv introducerea unui proces de eliberare în producţie, în coordonare cu partenerii relevanţi;
• Evaluarea modificărilor de proiectare şi a impactului acestora asupra sistemelor menţionate. Când apar abateri, dezvoltarea şi implementarea de soluţii;
• Examinare şi evaluarea calităţii procesului şi, dacă este necesar, conducerea sub responsabilitate proprie a grupurilor de lucru pentru introducerea calităţii;
• Întreţinerea proceselor de îmbunătăţire continua şi optimizare a proceselor pentru sistemele menţionate;
• Întocmirea materialelor de instruire precum şi formarea lucrărilor de asamblare (în special: maiştri, lideri de sistem de linie) pentru operarea sistemelor de testare şi măsurare.

Lăcătuș montator (TA)
Cerințe

• Școală profesională sau curs de calificare în domeniu;
• Cunoștințe tehnice specifice domeniului mecanic;
• Cunostinte bune de desen tehnic.

Responsabilități

Inginer calitate remanufacturare cutii de viteze
Cerințe

• Diplomă studii superioare în tehnologiile de producție, inginerie mecanică sau diplomă similară;
• Cunoștințe de managementul calității și asigurarea calității. De preferat auditor proceduri de acceptare a producției (PPAP) sau auditor de process (VDA 6.3);
• Mecanic calificat;
• Fluență în limbile engleză și germană scris și vorbit;
• Cunoștințe de remanufacturare;
• Dorința de a călători;
• Cunoștințe aprofundate de MS-Office;
• Experiență profesională îndelungată în managementul calității;

Responsabilități

• Sprijinirea planificării refabricării cutiei de viteză cu accent pe managementul calității;
• Dezvoltarea soluțiilor pentru asigurarea calității, instrucțiunilor de operare, calificarea angajațiilor și reexaminarea calificării acestora;
• Design-ul soluțiilor low cost pentru implementarea calității zero defecte;
• Monitorizarea acționării tehnice a echipamentului și securizarea unui start sigur al producției, protocoale de preluare a mașinilor;
• Documentarea proceselor, descrierea relevantă și documentul validării;
• Implementarea unui process de îmbunătățire continuu;
• Planificarea și realizarea unui sistem de monitorizare pentru instrumentele de control;
• Dezvoltarea unui program de calificare pentru noii angajați în fabrica de remanufacturare;
• Implementarea și controlul buclelor de calitate în linie;
• Programarea și monitorizarea auditurilor interne și externe;
• Implementarea și coordonarea proceselor structurate pentru evitarea greșelilor;
• Investigarea procesului de capabilitate și aplicarea controlului statistic al procesului;
• Identificarea și securizarea cerintelor de mediu referitoare la standardele de inginerie;

Aplică pentru un post
Esti o persoana dinamica si vrei sa iti construiesti o cariera la Star Transmission & Star Assembly?
Aici poti sa aplici CV-ul on-line pentru postul care crezi ca ti se potriveste.

Date generale
Nume și prenume *
Anul nașterii *
Starea civilă
 Căsătorit Necăsătorit
Copii
 Da Nu
Sex
 Masculin Feminin
Mobil *
Telefon fix *
Email *
Domiciliul stabil *
Domiciliul temporar/flotant *
Pregatire teoretică
Cursuri / Specializări
Masterat
Facultate (vă rugăm să specificați și nota obținută la licență)
Liceu (vă rugăm să specificați și nota obținută la Bacalaureat)
Experiența practică: Prezentați locurile de muncă actuale / anterioare și atribuțiile avute.
Loc de muncă actual
Loc de muncă anterior
Alte activități
Cunoștințe IT
Sisteme Operare
Windows 2000
Windows XP
Linux


Microsoft Office
Word
Excel
Powerpoint
Outlook


Alte programe
Limbi straine
Engleză
 scris vorbit


Germană
 scris vorbit


Altele
 scris vorbit


Alegeți din lista de mai jos poziția pentru care doriți să aplicați

Poziția pentru care aplicați:
(Pentru selectări multiple apăsați CTRL + clic stânga)


Posturi Cugir:


Posturi Sebeș:
Doriți ca aplicarea dumneavoastră să fie luată în considerare și pentru alte poziții?
 Da Nu


Referințe

Specificați numele, adresa, funcția persoanei care ar putea da referințe despre munca depusă de dumneavoastră.

Nume *
Adresă *
Telefon *
Funcție *
Declar că aceste informații sunt complete și corespund cu realitatea.
De când sunteți dispuși să începeți serviciul? Disponibil de la data: *


* Câmp obligatoriu.